Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΒ-ΝΝ Ο
Μ σωσει»
Μ λ ω
σώσω»
Μ λ Μ
(Μεση
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό από- σ
γευμα στα ήπειρωτικα.Ἀνεμοι βόρειοι στα γ
ανατολικα 4 μέ 6 καί στό ανατ. Αἰγαῖο τοπικα 7 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 34β.
Τετάρτη 31 Αύγούστου 2016
τα καταθέσια τής τιμίας ζώνης τής Θεοτόκου
έν τώ έν Κων|πόλει ναώ Αύτής
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπίο@οετιεποννε.ατ
Ἀριθμ. φύλ. 40588 | Τιμή ],50 θ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Σελήνη 29 ήμερών
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
ΜΜήΜΜώΜΜΝ
ΜΜΜηΜΜΜΜώΜΜ·
ωΜΜΜΜήώώΜ
τι ΜωαΜω
ωΜΜωΜ.
ΜΜώΜΜΜΜήη
Μ ΜΜΜ
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.54 - Δύσις 7.58, ”Ετος ]230ν
"Εμβοόντητοι «Α  » *Η απουσία
φορολογούμενοι τῆς διανοή σεως
για ἔένη παρέμβαση
ῦΕοωτήματα για τήν δοαση τού δικτύου Σόρος
ΕΝΝ0ΙΕΣ όπως ή κλιματική
αλλαγή, τό αἴτη μα τών <(Ανοικτών
Κοινωνιών», οἱ γαμοι τών ὁμοφυλιοφίλων, ή στήριξις τής παρανό
χρι καί τήν προσπαθεια μέ χορηγίες καί χρηματισμό έπιρροής
εύρωβουλευτών τοῦ Σύριζα μέ δημοτικότητα καί αποδοχή. Τό ζήτη
για τήν αναγνώριση τους ώς Μακεδονία, ένώ φανερή πλέον είναι
ή έμπλοκή τοῦ δικτύου στήν «χειραγώγηση» δημοσιογραφων καί
πανεπιστημιακών ύπέρ τής ύποθέσεως τής Ούκρανίας μετα τήν πρόσκτηση τής Κριμαίας από τήν Ρωσία.Ἀν λαβουμε ύπ5 όψη μας ότι
στήν αναλυση της ή «.ΙοτοιιεαΙοΠι
Ροεί» υπενθυμίζει ότι από τήν
«ΟΡεΙ1 8οοἰοίγ» τού Σόρος στη ρίζεται χρηματοδοτικα καί όργανικα ή περίφημη όργανωση <<ΒΙοοΚ
Ι¦ίνεε Μαίίετ», πού έχει λαβει συγκεκριμένα 650.000 δολλαρια από
τό δίκτυο, μέ κύριαδραση τήν προσπαθεια αποδομήσεως τής αμερικανικής αστυνομίας, μπορούμε
να κατανοήσουμε τό μέγεθος τής
απειλής.
Τό έρώτημα είναι απλό. Μετα από τόσες αποκαλύψεις, γιατί
αδρανεῖ ή ῦΕθνική Ύπηρεσία Πληροφοριών, ή Κρατική Ἀσφαλεια, ή
Δικαιοσύνη, ένώ σιωποῦν τα πολιτικα κόμματα;
κός στό Αίγιο έδέχετο έπίθεση μέ
μαχαίρι καί ένας ακόμη στήν Μυτιλήνη έκινδύνευσε να παρασυρθεῖ από τό αύτοκίνητο παραβατου
πού έκινήθη έναντίον του;
Πρόκειται για συμπτώματα τής
ἰδίας παθογενείας. ῦΕνώ παρανομοι αποθρασύνονται, τα χέρια τής
Ἀστυνομίας είναι δεμένα. <Η πολιτική ηγεσία δέν τήν αφήνει να
κανει τήν δουλεια της τείνοντας
εύήκοον οἶ›ς μόνον στίς καταγγελίες περιθωριακών, τίς ὁποῖες καί
υἱοθετεῖ χωρίς καν να τίς έλέγςει.
Ἀποτέλεσμα είναι ή προῖοῦσα
αδρανοποίησις πού έχει καταστήσει τήν Ἀστυνομία απροστατευτη
καί τήν χώρα ανασφαλή.
Μη ωωωΜ μου μεταναστεύσεως από τήν Ἀσία μα καθίσταται έθνικής ασφαλείας
Μ Μ ώ ω Μ Μ ή Μ καί τήνἈφρική στήν Εύρώπη ή από ὅταν πρόσωπα χρηματοδοτούμενα
Μ . Μ. τό Μεξικό στίς ΗΠΑ, αποτελούν από τόν Τς. Σόρος ή «στρατολόγηΜἡ ΜΜΜ κυρίους αξονες δραστη ριότητος μένα» στό δίκτυο τής «Ἀνοικτής
Μ Μ Μ ἡ Μ Μ Μ Μ τού δικτύου Σόρος. Κρίσιμη ήταν ή Κοινωνίας» (είε), έντοπίσθη καν
Μ ω Ω Μ διαρροή έγγραφων τού 'Ιδ ρύματος στόν προθαλαμο τοῦ πρωθυπουργιΜξΜ, ἄν ΜΝ ή κορσα Βοοἱοίγ Ρωωωω» από κού γραφείου τού κ. Τσίπρα, όπως
Με' Ωω. ΜΜΜ, Μὴ Μ τήν ὁμαδα χακερ ΒΟΙ¦οαΚ8 (αντί- ὁ Ματθαίος Τσιμιτακης, δη μοσιο στοιχα τών ΨίκίΙεαΚ8) τίς προη- γραφος τής «Αύγής» πού εἶχε αναΜΜΜ Μή . γούμενες εβδομαδες. ῦΕντυπωσια- λαβει τήν έπικοινωνία τοῦ πρωθυ,Μ ζει ή έ μπε)ριστατωμένη αναλυῖς πουργοῦ στα «εοοί81 Πιοόἰ8».
" ί " ί ' Τ ο ¦ 3 ¦ τ
ΜΜΜ πωσ-ΜΜΜ ααα...αραιώσει.,  το 
.ΜΜ¦Μ“ω Φἐ , ε ° η , ¦ νός ότι ατομα πού «κατοικοεδρεύρεται στην υπονομευτικη δραση ¦ ¦ ε για τήν έθνική καί κοινωνική συ- ΡΜ» στα διευθυντικα γραφεια Ψ
382* ΜΜ.Μωὁ , ε . ¦ . - , , Υπουργειου Μεταναστευσεως της
νοχη της Ελλαδος και του Ισραηλ . , . ¦ .
ΜΑΜ Μάνα ΜΜΜΜ ἀπό τόνΙδρυμαΣὸρος Ἡἔ¦ εμπλεκἶὲενα σε|σφρεια
ὐΜ.Μ“ ΜΜ ω °Μ ' πού ασχο ῦνται με την παΜάΜ αν ως. Στήν χώρα μας οἱ αποκαλύψεις ρανομη μεταναστευση, αναφέροη ω διαδέχονται ή μία τήν αλλη. Ἀπό νται ώς έμπλεκόμενα στό δίκτυο.
τήνχρη τοδότηση τούΣόροςτών 'Ως γνωστόν, τό δίκτυο Σόρος καί
ΜΜΜΜ μα
περίφημων «παρελασεων ὁμοφυ- ὁ ἴδιος ὁ Τς. Σόρος έχουν πολυΌ ω “α Μ Μ Μ' λιοφίλων» τού «Λύκεια Ραπ», μέ- σήμαντο ρόλο ύπέρ τών Σκοπίων
Μ Μ 'Μ Μ Μ
να Μ Μ Μ Μ Μ Μ
Μ Μ δ Μ Μ Μ ω Μ
ωΜΜΜΜΜΜΜΜ 3 | | |
ΜωΦΜΜΜὁΜΜ απ ωνεται το κα εστως
ΜωωΜωΜώ ΜΜΜ
ωωΜΜωωω 'πρως 5 ! ! Ά θ !
=“ΜΜΜ“ΜΜ“ ανομίας στην ηνα
ΜΜΜἀ ΜΜΜω ¦ Ι σ ¦ Ν ¦ σ ¦
ΜΠΜ“ΜΜ” Ἀνη σωμα για εμπλοκή μεταναστων σε επ ιθεσεις
ώ, Ον Μ Μ Με ώ
Ἡ”ψ ΔΜ 0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τής Τροχαίας Τό περιστατικό έπιβεβαιώνει
Μ Μ ΠΜ ΜΜΜ Ἀθηνῶν έδέχθη ανανδρη έπίθεση ότι τό καθεστώς ανομίας πού καΜ στήν πλέον κεντρική λεωφόρο ποτε ήταν έντοπισμένο σταῦΕξαρ"βη Μ Μ α” Μ ψ Μ τής πόλεως. Οἱ δραστες ασύλλη- χεια, τώρα έξαπλώνεται, δίκην
ΜΌ“ΜΜΜ πτοι. Τό περιστατικό συνέβη περί καρκινώματος, σέ όλη τήν περι τό τέλος πορείας αναρχικών, πού οχή τοῦ κέντρου. 'Έτσι ώστε οἱ
 σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι αρμόδιες αρχές αδυνατούν καν να
ανεπτυγμένες στήν περιοχή δυ- διαπιστώσουν ποιοί είναι οἱ αίτιωωωωωΜΜωω
Μ* ναμεις τών ΜΑΤ. Γιατί αραγε δέν οι. Ό Τύπος τούς όνομαζει «κουΜΜ@ΜωΜΜ τόν έἔἔἰσΙτΖτευσαν; Παρί ή;) ή κουλοφόρους›ἐή «γνωστούς αγνώψΜΜ Μ¦Μω Μ ομας που ειχε οργαν εῖ στους» καί η ιαιότης τών ἐνερ* ΜΝ καί για τήν αντιμετώπιση τέτοιων γειών τους έχει γεννήσει έρωτή”Μ*ΜἀΜ έπιθέσεων έχει διαλυθεί, στό κέ- ματα ώς πρός τό έαν στίς ταξεις
ΜΜΜΜψ Μ ντρο τώνἈθηνών έπρεπε να ύπαρ- τους έχουν ένταχθεῖ καί μεταναψΜωω ωω χουν μοτοσυκλεττιστές τών ὁμα- στες. Άλλωστε από μεταναστες
Μ* ΜΜΜ ΜώΜώ δων Ζ καί ΔΙΑΣ. Ούτε αὐτοί έπε- προήρχοντο τα πρώτα έξαιρετικώς
ΠΜ ή νέβησαν. Καί ὁ έν λόγω ανώτερος βίαια πε ριστατικα στήν περιοχή
αξιωματικός κατέληξε στό νοσο- τού κέντρου. Εἶναι αραγε τυχαίο,
Ζ κομεῖο. ότι τήν ἴδια στιγμή ένας αστυνομιΣ ί Τ” ε ί
ΤΜ Μ ν ~ 2
ΜΝ Η Ι Ό βασιλιας της %ωμωόιας
Κυνικη παραδοχή απο
Ἀλεξιαδη καί Γεροβασίλη γιό ΜΡωδέρω έως- ΜωωΜψ“ἄ Μ” “Πω ὡ=ἔψΜ==
ρυνση των εωρουμενωνὡςύψηλώνείσοδη- ΜΜΜΜω ΜΜΜ” ΜΜἡΜΜὴ.
ματων. Με Πρωτο· ΜωΜΜω ΡΜΜΜήΜΜ
Μ Μ Μ ΜΜΜ ωωωω Μ
"ΜΑΜ τωτωωωωω ωωΜΜΜ ΜΜΜΜΜ
( | Ι ψωωωωωΜ ηΜΜ6ΜΜΜ Μ
η ΝΔ δεσμευεται για Με. ΜΜΜΜΜ Μ ΜΦΜψ
νεο διαγωνισμό τη ε- ”. ω” Μ ἡΜΜΜ°Μ ΜωΝΜΜΜψ
οπτικών αδειών και κα- .Μ'=¦ "Ν, Μ
τα σ του «νο ου ω'“ "Μ 'ΜΜΜ ΜΜΜ ω
ΠαιθιιΥια».η έ. ΜΜΜΜΜ ω.ΜΜΜωΜ Μ “ὁ
μ ω Μ Μ ω Μ ω Μ Μωβ Μ
ΜΜΜ βΜΜΜ "ύΜΜΦΜ Μ
Ἡ ΕΕ ζήτησε απότήν Μ"ΜΜΜ Μ.ΜΜ ΜΜΜ*Μ
'|ρλανδία να ανακτήσει ΜΜωΜὡΜ ΜϋΜΜ.ω η Μ”έωςκαί]Βδισ.εύρὡαπό "ΜΜγΜΜὡ , Μωω"Μ
τήνΑρρ|ελόγωπαρανο- ΜήΜΜ “ΜΜΜΜωὡ ΜΜΜωδΜΜ
μωνφοροελαφρύνσεων. κωΜΜωωΜ τω “ΜΝ Μ ”ΜὡΜΜ
Μ· ηΜΜ4Μπ ΜήωωψΜ” Μ ΓΜΜψΜ
”"Μ”*Μ ΜΜωωΜ ψΜΜωΜ
30 Μ.ΤἡΜ ΜΜὡωΜΜ ΜΝΜ"Μ
ΤὰΜωὴωΜ λΜηΜΜΜ ΜΜΜ”
Μ ωΜωΜω ω ψ Μ Μ. ω
0 Τ Η Ι 70' '37
Γραφει ὁ Μελέτισς Τζαφἑρης* _
Η ΑΠΟΥΣ|Α δη μιου ργικού καί αξιόπιστου δη μοσίου διαλόγου αναμφισβήτητα χρεώνεται στίς
πολιτικές ελίτ πού παρήγαγε τό σύστη μα τα τελευταία χρόνια. Καί τουτο διότι διαχρονικό ή
συντριπτική πλειονότης τών <<πολιτικών» έπέδειξαν έντονο ένδιαφέρον για τήν νομή τής
έξουσίας καί ούδόλως για τήν αναγνώρισή τους
από τίς επόμενες γενεές ώς <<ίστορικών προσώπων». 'Η μαγική χρυσή τομή μεταξύ τής <<είκόνος» καί τής <<ούσίας» τών πολιτικών ανδρών
φαίνεται να έχει χαθεί όριστικώς πλέον, είς βαρος τής ούσίας φυσικα.
'Η απουσία τών «ίδεών» ἐκείνων πού όραματικα καί φιλοσοφικό θα έπρεπε να τροφοδοτήσουν τόν δή μόσιο διαλογο, χρεώνεται
όμως αποκλειστικώς στήν «διανόηση». Καί αν
τό πρόβλημα τής ανεπαρκείας του πολιτικού
προσωπικού είναι αρκετα σοβαρό τήν δεδομένη ίστορική στιγμή πού διανύουμε, ή <<σιωπή
τής διανοήσεως» αναδεικνύεται σέ ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
Διότι ή <<διανόήσις» θα έπρεπε να οδηγήσει τήν κοινωνία, καί συνεπώς να συμπαρασύρει καί τήν πολιτική ταξή, σέ έναν όραματικό
μετασχηματισμό, σέ μια μοντέρνα αναγέννηση τών ίδεών καί συγχρόνως αξιών. Καί τελικώς
να καταλήξει σέ ένα διαφωτισμό απηλλαγμένο
από προκαταλήψεις καί ύπαγορεύσεις τής πολιτικής-οίκονομικής έξουσίας καί τών μέσων
ένημερὡσεως. 'Η <<διανόησις» στήν 'Ελλαδα, σέ
αντίθεση μέ τίς ΗΠΑ, τίς χώρες τής Κεντρικής
Συνέχεια στήν σελ. 8
έπιστημόνων από τήν
Αύστραλίά τίς ΗΠΑ, τήν
Εύρώπη καί τήν Ἀσία,
πού μελέτησαν τροπικά
κοράλλια, ίζηματογενή
πετρώματα σταλαγμίτες
καί τόν πυρήνα τών πάγων. ”Ε τσι ανατρεθτονται
Πεν!!
Ο Στό πλαίσιο προγράμματος πού αναμένεται νά έφαρμόσουν από
τήν νέα σχολική χρονιά
τά γυμνάσια τής Γαλλίας, μέ στόχο τήν έξατομίκευση καί τήν ἐλευθερία έπιλογής τών γνωστικών αντικειμένων από
τόν μαθητή, τό 92% τών
γυμνασίων τής χώρας καί
τό 70% τών μαθητών
γυμνασίων έπέλεξαν τήν
έκμάθηση τών Ἀρχαίων Ἐλληνικών καί τών
Λατινικών. Αύτά ας τά
ακούσουν όσοι ανεγκέφαλοι όμιλούν γιά «νεκρές»
γλώσσες.
· Τό ακούσαμε καί αύτό
καί μείναμε μέ τό στόμα
ανοικτό... Ό7νδός ύπουργός Τουρισμού συνέστησε στίς τουρίστριες πού
ἐπισκεθττονται τήν χωρα
νά μή φορούν φούστες,
νά μή κυκλοφορούν μόνες τους καί νά μή στέλνουν φωτογραφίες μέ τά
στοιχεία τού όχήματος μέ
τό ὁποῖο μετακινούνται,
«γιά τήν δική τους ασφά
θεωρίες περί ΜΜΜ τῆς
κλιματικής αλλαγής πολύ
αργότερα. Είτε έτσι είτε
αλλιώς, γεγονός είναι ότι
εύθύνεται ὁ ανθρωπος...
· Τί γίνεται μέ τά αγρια
ζώα; Ἀπεφάσισαν νά κυκλοφορούν πλέον στίς
πόλεις; Χθές μόλις γράφαμε γιά τούς λύκους στήν
Ἀλεξάνδούπολη καί τόν
αλιγάτορα σέ αύτοκινητόδρομο στήν Λουιζιάνα
καί σήμερα μαθαίνουμε
ότι ὁλόκληρη οίκογένεια
αγριογούρουνων «περιηγήθηκε» σέ συνοικία τής
Γένοβω Ἡ μητέρα καί τά
όκτω παιδιά της έδειξαν
νά αδιαφορούν πλήρως
γιά τά αύτοκίνητα, χαρίζοντας στούς όδηγούς
μοναδικές φωτογραφίες.
Τήν ίδια ώρα στά σύνορα Κίνας-Βιετνάμ βρέθηκαν στόν δρόμο μέσα σέ
κούτες 940 κροκοδειλάκια τού Σιάμ ήλικίας Ι5
ἡμερῶν!
Ο Καί θά συνεχίσουμε
μέ τά ζώα, αλλά γιά νά
λεια». Καί αὐτό διότι «ή ἀναδεγξο“με Τήν”, βλα_
ίνδική κουλτούραεἶναι δι- κεία Τῶν ἀνθρώπων.
αφορΠΙΚή ἀπό αὐΤή ΤήΣ Ἀναφερόμαστε σέ «ταυΔύσεως»! ρο-κυνηγητό» πού έγι
νε στό Περού, στό πλαί
· Ἡ αύξησις τής θερμο- σιο τοπικών έορτών. Σέ
κρασίας τής Γ ής σχετίζε- μία χωμάτινη αρένα αφηται μέ τήν αύξημένη συ- σαν ἐλεύθερους ταύρους
γκέντρωση διοξειδίου τού καί δεκάδες ανόητοι αρχιανθρακος, ώς συνέπεια σαν νά τρέχουν νά τούς
τής βιομηχανικής ἐπανα- αποφύγουν... Καί φυσιστάσεως». Σέ αὐτό τό συ- κά έννέα ατομα κατέλήμπέρασμα κατέληξε ὁμάς ξαν στό νοσοκομείο.
Ίστσρι%ά ντοκουμέντα
«Οἱ Ἀθηναῖοι καί τό μέλι τους
πρίν από δυόμισυ αἰώνες!»
Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)