Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
Ι κτιΗημερΝὴ ΜΒ ηΠκἡ ΕφημΒΡΐδΠ 
α "οο·τοοοοο|ο
τ ρ Ό
7 . ~ μονο οτο νομο
της Ιἔρί1τΠς Χοοίωο
σελ. 16
  '  “ “ '   877κοοο
ο  -.ι  *ε
@"ννοοίοΣοοο · Ι
Κτοοοτοο
Δ1σέιστε ακό ο... Στοοοο|οοοοο ΜΟΥΣΕΙΟ
. . . · · | σ _ _ Ι Υ ν ς
ΕΠ1οτΠοονε< οορ1οκΠ< β1ολ0γ1ο< ΜΜΜΜ| Μ" Οτκκι ΕΜ υ()ε ριου Βετο τα λου
τπτ' ολο τον κοσμο στο Χοντσ σελ.1Ο Ι
· Δ1όσωστ1 6ΟΧροντ1ς Λετονής   η
Που έΠεσε στο φοράγγ1 ως Αρόδ(11νος σελ.15  
· Ο ΕμΠορ1κός Σύλλογος Χανίων |
κατ 01 Προϊστάμενοτ ως Μοίδευστ1ς || 
ΜΙ' όλο τον ΚρήτΠ γ1τ1 τους Πρόσφυγες σελ.8,11 .................... .. αλο
· Η ΔΕΗ Ι Ι Ι | |
.ΠΠγ"““Ψΐ“ΟΜ ΣοΧοοοκοποοοο
σε οντ1λ1κο με οξυγονο σελ.2
· › 7  η έ
"ΜΒΜ Β ΜΜΜ Θερινό ωράριο λειτουργίας=
___________________ __ σελ_6 Δευτ-Παρ.: 10:30 πμ. - 1:30 μ.μ. και 6:30 - 9:00 μ.μ.
Δρ. Γ1όΜς θ. ΠολυρόΜς σελ5  Σάββατα 10:30 π.μ. - 1:30 μμ.
Γιώργος Μουργής σελ3 , Πλατεία 'Ελενος Βεν|ζέλου, ΧολέΠο Χανίων
Κώοτ<1ςΝτουντουλόκΠς σελ.7  Τηλ.: 28210 50008, 28210 54011 (εσωτ. 111¦115;
Γεράσιμος Λ1βιτσόνος σελ_4 ___________________ Η σελ-15 νννννν.νεηἰ20|οε-τουηοοτἱοΠ.ετ Μο@νοηἱΖε'οε-τουΜοτἱοπ8τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα