Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Διπλάσια εισφορά ασθενείας στους αγρότες!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΑ Ν"Σ|Λ ΤΟΥ ΜΜΜ ΜΜΜ
Ο' τογΡκοι
. Ε^ΕγΘΕρΟΣ ΔογΑΕΜι·ιοΡοι Χ;  τι
«ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ» _ _
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -> Ϊ ζἶἶ
ι ΣΕΛ. 9
ΞΑΝΑ κΑΡΑΒιΕΣ ;_ ι
«ΚΛΗΡΩΝΕ|» Γ|Α
ΑΠΟ ΤΗΝ Η· |ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ κΑι ΟΧ| ΑΠΟ το 2Ο|9
Ο' ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ £ι·ιιΒΑι=γΝΣ£ιΣ
Διιιῆάσια εισφορά
 ι τι·
_Δ η ι
.. @ω ο ι η 1 _ 'Α
8ἔἔἔἑ¦ΐ^ ἔἔβΒἔἔΑΩΣΗ ~ Η ~> · · Ι __ ΑΓΩΝ|0ΥΝ 2.600
ἔΞ"ἔἐἙἙ“ἔΞἑΐἔῖΜ ιι““ειιει2Μ:“ εε “ ι < ΕΡΓΛΖοΜΕΝ0|
· · ο 1 _ - Η · 
ΞἙἙΞξἔΞᾶΖΒἔἶἑἔξἑ8 ΞἔἑΧΞβἙιΠΞὸῦ' . _1> ~_ · ·~ ΠΑΤΟ «ΛΥΡι0»
εισο τιματος «φ τινα ενσιιμο»  
Ο ΝΔ. | Πρόσθετες άδειες με ενιαίο
τίμημα και Ποιοτικἀ κριτήρια
› ΣΕΛ. 6-7
ΝΕΞΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛ|ΕΣ
επι: 30 ΣετεΒΡιοΥ  ό στ "Τ ΜιΑΝογ ΠΑ ΜΜΜ"
Ρυθμίστε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ε.
ιατί ατιό κτώ ιο ο α δε ΙΟ ”ί «ΕΑΝ 
ΕρχίσομνΞι 6ιἔΞοτιἔς :ἔα- ¦ ἰ  
σε ρεμιὲΞ^Ἐ| νερό ι, ΣΕΝΑ κι" ΣΕ ΜΜΜ! ΑΠΟ
ιο ΚΟΜΜΑ»
ι ΣΕΛ. 8
Α|'|'|Α ΕΜΠοΡικογ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ. κΑι |·||'|Α το |'|Ρ0ΣΤ|Μ0 ΣΤΗΝ ΑΡΡ|_Ε ι ΣΕΛ|ΔΑ ι6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα