Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαθύτερη η ύφεση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαΠετΠΡοΠκίἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 /τιμύ: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΑ|
Μαργαρίτης Σχοινάς
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
ΚΕΡΔΗ Τ 18 ΕΚΑΤ.
ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΓ||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
αποκρατικοηοιιὶσεις
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.147
σήμερα στη Ν
Ποιες επιχειρήσεις πληρωνουν
περισσότερα στους εργαζόμενους
Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν οι
μισθοί των εργαζομένων σας επιχειρήσεις που
απασχολούν περισσότερους από δέκα μισθωτούς
σε σύγκριση με εκείνες που απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους. Από τα στοιχεία του |ΚΑ
προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους έχουν υψηλότερους μισθούς εως και 40% σε
σύγκριση με τους μισθούς των επιχειρήσεων που
απασχολούν λιγότερους από 10 μισθωτούς. >5
Συστημικές τράπεζες στο Λονδίνο
Στο επίκεντρο 4 τοεαεηονιι8
τα «κόκκινα» δανεια
Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι που θα
συμφωνηθσύν με τον 55Μ βρίσκονται στο επίκεντρο της σειρας επαφών που θα έχουν οι Έλληνες
τραπεότες στο πλαίσιο των παρουσιάσεων του
Σεπτεμβρίου. Εκτός από το ι·οσοεηονιι του ΧΑ. στις
20-22 Σεπτεμβρίου, το Λονδίνο θα είναι όλο τον
μήνα τόπος συνάντησης των στελεχών με επενδυτές, στην εκδήλωση της ΜΒ( στις 7 Σεπτεμβρίου,
της ΚΕΠ στις 14 και της Βεηκ οί Απιετίςε στις 27
και 28 του ίδιου μήνα. >ί 2
ΑΤΤΕΕ: ΠΡΟΣ Ε|Δ|ΚΗ
ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗ ΕΝ ΛΕ|ΤΟΥΡΓ|Α >11
ΑΤΤ|ΕΑ ΘΡΟΟΡ: ΒΕΛΤ|ΩΜΕΝΑ
ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ >1ο
ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑ '|Ο%
Η ΦΟ|ΤΗΤ| ΚΗ ΣΤΕΓΗ >9
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
23.ΟΟΟ ΑΝΕΡΓΩΝ >6
ΠΩΣ ΤΟ ΕΠ|ΛΟΜΑ
ΑΝΕΡΓ|ΑΣ ΘΑ Γ|ΝΕ|
ΕΠ|ΛΟΜΑ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ >6
[φόροι] 2.274.284 ιδιοκτύτες ακινύτων θα Πληρώσουν Περισσότερα αΠό 10 έως και 1 .000 ευ ρώ
Βαρύς ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ
Αυξημένο ΕΝΦΙΑ, αΠό 10 έως και 1.000 ευ ρώ,
καλούνται φέτος να Πληρώσουν 2.274.284 ιδιοκτΠτες ακινΠτων, εν αντιθέσει με 2.463.586 υΠόΧρεους Που θα καταβάλουν Χαμηλότερο φόρο και
1.667.901 φορολογούμενσυς Που δεν θα δουν καμία μεταβολΠ στο Ποσό του φόρου σε σύγκριση
με το 2015. Ο συνολικός «λογαριασμός» για ΠερίΠου 7,4 εκατ. ιδιοκτΠτες ανέρχεται σε 3,18 δισ.
η 1.573.281 θα Πληρώσσυν αυξημένο ΕΝΦΙΑ
έως 10 ευρώ η 429.000 θα Πληρώσσυν
αυξημένο ΕΝΦΙΑ αΠό 10 έως 50 ευρώ
η 261.870 θα εΠιβαρυνθσύν αΠό 50 έως 1.000
ευρώ και η 10.133 Πάνω αΠό 1.000 ευρώ
ευρώ, όμως Π εισΠραξιμότΠτα αναμένεται να κινΠθεί σε Ποσοστό 80%, σύμφωνα με τους υΠολο
γισμούς του ΥΠΟΙΚ, οΠότε θα εισρεύ σουν στα δημόσια ταμεία 2,65 δισ. ευ ρώ, καλύΠτοντας τον
μνημονιακό στόχο. Αυτά ΠροκύΠτουν, μεταξύ άλλων, αΠό την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016, τα εκκαθαριστικά του οΠοίου αναρΠίθΠκαν Χθες τα ξημερώματα στο σύστημα ΤαΧίε. >4
[ΜΜΕ] Διόρθωση του ΑΕΠ Προς τα κάτω, αΠό το -0.7% στο -0,9% για το β' τρίμηνο
Βαθύτε ρΠ Π ύφεση
Πιο δύσκολος ο στόχος για συ ρρίκνωση 0,3% στο φετινό 12μΠνο
ΤΠ βαριά ατμόσφαιρα Που είΧε σχηματιστεί αΠό
τις Πρωινές ώρες τΠς ΧθεσινΠς ημέρας, λόγω τΠς
ανάρτησης των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, αλλά και της αμετακίνΠτΠς στάσης του οικονομικού
εΠιτελείου των Βρυξελλών έναντι της Ελλαδας,
Πρθε να εΠιβαρύνει ακόμΠ Περισσότερο η «διορθωτικό» ανακοίνωση τΠς Ελληνικός ΣτατιστικΠς
ΑρΧΠς (ΕΛΣΤΑΤ) για την Πορεία του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος, τόσο κατά το αῦ όσο και κατά το βῦ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα
με τα οτοιΧεία Που ανακοινώθηκαν αΠό το υΠουργείο Οικονομικών, Π ύφεση Πταν τελικώς Πιο βα
-ι,3%
-ι,8%
- Ετήσια μεταβολή
- Τριμηνιαία μεταβολή
0.298
β' τρίμ, 2014
γ' τομ 201 4
6' τρίμ. 2014
ο' τομ 201 5
61 τρίμ. 201 5
ο τομ Με
β' τρίμ, 201 6
β ιμίμ. 20ί 5
γ τομ 201
θιά σε σΧέσΠ με το Ποσοστό Που είχε ανακοινωθεί στις 12 Αυγούστου. Το -0,7% τΠς αρχικός
εκτίμησης διορθώθΠκε Προς τα κάτω, σε -0,9%,
όσον αφορά το βῦ τρίμηνο και Πλέον αΠαιτείται
ακόμΠ μεγαλύτερΠ ανάΠτυξΠ στο β, εξάμηνο
Προκειμένου το ΑΕΠ να κλείσει εντός των Προβλέψεων (-0,3% στο σύνολο του έτους). Μετά και
την αρνητικό αναθεώρηση για το Πρώτο τρίμΠνο, σι αΠώλειες του ΑΕΠ σε αΠόλυτους αριθμούς
σε σχέση με Πέρυσι εκτιμώνται -σε όρους όγκου
και ύστερα αΠό εΠοΧικΠ και ημερολογιακό διόρθωσΠ- σε 892 εκατ. ευρώ. >3
ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
ΨΗΦ|ΖΕΤΑ|
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΝΕΑ ΔΕΜΗ ΜΕΤΡΩΝ
'Εως το τέλος Μεμβρίου αναμένεται να έχει
ψηφιστείαη6ΠιΒουλύτον|σχμετοοΠοίοθακλείσουν τα Περισσότερα από τα 15 ΠρσαΠαιτούμενα Πις υΠσδόσης των 2,8 δισ. ευρώ.'Οσοναφορά
την εκταμίευση του Ποσού -το οΠοίο σε Πολύ μεγάλο μέρος, Περίπου 1,7 δισ. ευρώ, θα διοχετευθείγιαηιναΠσΠληρωμύληξιΠρόθεσμωναρειλών
του Δημοσίου- τοΠοθετείται Πλέον χρονικά στις
αρχές Οκτωβρίου. Σχετικάμε τα μέτραγιατη διευθέηιση του ελληνικού χρέους, και κατάη1χθεσινύ Μόνωση με τον εΠίτροΠσ Πιερ Μοσκόβισί δεν ΠαρατηρΠθηκε καμία αλλαγη στάσης
αΠό την Πλευρά των Ευ ρωΠαίων. >2
ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΘΗΝΑΣ - ΒΡΥΞΜΛΩΝ
Η «ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΕΩΡΠΟΥ»
ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΕΟΠΟΘΡΟΟΡ
Η<υΠόθεσΠ Γεωργίου» δενσυζητήθηκεκανστη
Μόνωση με τους τρεις Έλληνες υΠου ργούς,
ανέφεραν Χθες ελληνικές κυ βερνητικές Πηγές
μετά την ολοκλύρωσΠ της συνάντησης με τον
εΠίτροΠσ ΟικονομικώνΥΠοθέσεων. Βέβαια, με
επίσημες δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς έσΠευσε να Πρσαναγγείλει ότι η υΠόθεση θα αΠασχσλύσει Πι
συνεδρίαση του Ευ.ι·οετοΠΡ στις 9 Σεπτεμβρίου. Πάντως, ούτε αΠό τις χθεσινές δηλώσεις
του εκΠρσσώΠου της Κομισιόν ΠροκύΠτει με σαφάνεια το τι είναι αυτό Που ζητείται αΠό την
ελληνικά κυ βέρνησΠ. >2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα