Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Π ' δ σ
Γ ·ατί ι!
γνωρ'ζ
να τιποτα
ΠΠ ΦΜΑ
ΠΜ' των :η Μ 'Μη
(ΞΝξΜ`¦'ωΜ οι Η η μ
ΜΜΜ· Η Ιτ:χ.Μψ`
Πωςιι›()^ω:Μωωη
/ |. «ΖΠΥΜ¦»
|!“1Μἐἑ>κΔοΗΓΗΤΗΣ
τε ή σωστη
πρόβλεψη του
κ. Νικολαΐδη
> πω· Με ¦ Ύ
ΗΜερΗΣ|^ ΣΤΟ|ΧΗΜΔΤ|κΗ &
ΠΔΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τριτΗ 30
ΑγτογΣτογ 2016
· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2807
· Τ'ΜΗ 1.3Ο€
Α ΛΕΦΤΑ
ΑΛΑΦ0ΥΖΟΣ
κΑτΑτΕοΗκΕ
τογ ΣογΗΔοΥ 
> 1 ΜεττινοΠΦ"ώ'”
τοτσουνάμ| 
Ισ|ἱἔ"νατο
α υ “ ΓΑΠ' Ο. 
Παναθηναικου τ  ὅ 
. | η 0ἑ|(υψε η' 
ΣΓὅἶ)γΐἶ του Δ·ιμεπ9η
στην ΠροεδΡ'“ - Ϊ; ξ
του ΕρτισιτεΧγη 
Παναθην9Ἡ€9[ ω. 4
Σελ Ζ, 21
ΟΛΥΜΠΙΑ|( · _
ΠΟΙΟΣ Ε!ΔΙ ο ΣτοΠ@-εκΠΛΗ:Η
ξ >> /:ἑ
ν - 'τ¦
ζ . ο β !
ΠΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΜΠεΝτο
"Ο" ΜΑΝΑ
9“^ΜΜττ
 το «Μι» τι" ΜΜΜ
ενίσχυση ο Πορτογάλος τεχν|κός Η  Το Θο'ῆεο με τον φορ στο Λιμονι Ηοι το οΠο·ντ των “εοωΒροῆωΜωνν