Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠ°Ρ
Δ/ννἡς: ο. Νικοῆοῖοιις
Δι·οΟΜΜ Σον'°ξΜ: ΠΡΑῖ0Σ ΜΑΚΡΗΣ
ΡΗ" 30 ΑΥΓ°'Π0Υ πιο Ο ΑΩ. "δω
ον νοι π οποοοοπ νοο
"προνοοονω ονοι ι·ρΜι οπο νί·ο νομονο
οοι οΜνρπνο οπομπον·Μνο. κοπο ΜΜΜ
Μανος ππνος οπο νπν 'Με ονοοοοον νοος ·ροοο
πως ππποιοΖοον ον νο·νπ οομΜο νιο
νον 85νοονο νονονιορπ
'ΠΡΩΙΝΟ ΕΝ" με οορονιοο Η"Β"°
ο Μορονος ονοπορ νπν ΚροοΒιρο οίνοι
ο Μοννος νιο νπν ομονο. μονο οπο αρμονονπ ΜΜΜ νοο ιιΜονοπω ποο νον οίον
κοινο ονπν ΜΜΜ
ομοσ ονπν Μονο
Μι νιο και" ..σκοπο
ΠΜ· Μ
. πονο οι .οροφο
Μονοο νιο νον που· ο
πιο"·νο “π Μισο νο Η·
νον ποιο” ποο Μπράνκο·
“πωπω οπο νπν πορίπν·οπ νοο νινρονοο ΜπΜω. έννονος οπως ονο
πιο" Μ πονο νο· νιο Με” Μονροοπ ονο νων” νπς ομονος
ΜΜΜ ΜΜΜ νπ·ίπον·
,  , γ ονιΜΜτ·ΜπυκΜΜ
Σ , νππι2οννος ονι οπο νοι νπν ννΜννοίο
“ΜνκΜΜ“ΜΜρωΜ
Ϊ κ Δ., ζ ν  η πωΜωπΜΜ“νωιιὡΜΜ
”μου”. ΜΜπ·ονο·οΜΜ
ο: νοοο ονο ποπ” νον Παππού'
 ποσο"
οι πρωνο·ππνος οπιον·οιοοον νοος πως
νινοοννοι νιο ννννρινο μοοο. ονοεορνπνο
οπο νο ον νο απο· π ονι ο Μιπιοονορινς
ο Η πορ|πν·οπ νοο ·πομινί νο·
οι οιοΜοονις νέο ΙΜ νο·
νον ι
γιο πιο
νοπονο
με νιονοι
ο Μρινονος κοπο"
ονο ιονρινο νοι ο νοομνινος
Μπος πονοι πονο νιο
οομορο πωπω·
ονο νονονο
ΒΛΕΠΟΥΝ
ΚΔ' Κ°ΥΡΑ"|
νον 3·νρονο Γορμονο πρώπν οιοονο
οπιοονινο. που οίκο ποροι νο οομμονονος ονπν Μποονν·οπίνκο με νπ
ΜΜΜ νπς Χοσοννοιμ
Μ|ΧἈ|Η¦ Γ|ΛΜ||Δ|ΚΗ¦
ιπροοορος Φοροι; 7· ποοκωοίος)=
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝ"¦'Χ'Α ι
η :των κο:Μο
1οΒπ 'Μ"'ΑΚ°!·
ΓροΦει ο Μπρνο: ΧΑΛΑΣ (οεῆί6ο Η)
7η <“κ 'Η Ι
"ΟΥ ΜΜΜ "Λ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σνον ώμο νο ποοποομο νιο νπν ινορνο Μίος·ι ο ο :νοορος Κανω πιο· νο Μπομο πριν οπο νοος νονπνοΜΜΜ νοι νο νοινοποίποο το” νέα νπς ονονοίν·ως νοο ονο ποο νπν ποροοποοπ οοο νο· ον ΦΜΑ - ονο·
οπ ο Ήοι ιιοροοιοονπνον νο προοππινο οοοοΜνο νον
νο· οι _ ' ._ ' οι
ιι ο·οοιοοίο νο οίνοι ονορπ ο πωπω οονο οπμοίνοι ον·
ονν Μι πωπω νο μονρο π ΜΜΜ νιο νο Μονο·
0οι νο ανοπονοπμνρο νπς οιοπιονονινπς προεπς νοι νο
ιοιρονοοον οκπνωνοι ο Γνιρνζίνπς νοι νο πιω" ομοιονομονο πιο νπς Εννοποονιιοίς επινροππς νπς οπο
ννπ νρομΜ νοο οοοπονρνοο ο νοονοονοομνπς ο Πονονιιρινπ οιοονοιι οπο νον :νοορο νοννονπ μονο νιι Μονο
νοο ον νον νπς
Μος νοι ονιιροοοπο νπς οι” νιο νο οπππνινο νπνπμο ο
Μονοπμονπ ιι οπο ορονο ονοοιι
ονομονπς νο· σον ονοίνοι νο νο- .π Μό( Μ
ρνιο νπς ο ιο· νομοι πιο· νοο- ΠΜΜα Μ.
νοος οίνοι πονο οπο νο οονο- “ρΜ“ β "ο".
ονονινο νοο· ομοοπονοίος-. ιπ Μπαρ.
ποπ ο κοννοοοοομνπς. οοί· αν”... ° Μ.
ννοννος νπν πορνο νπς οεοοοο Μ” Α”“¦¦.
ονον Γηρνςίοπ νο· ο· οπος Μ "ή Μ ο"
ομππονοννοι ονπν ΜΜΜ νπν .ω Μ πρ”.
“Μονος Μίος- ον αν μππονο· 'ΜΒΜ χ °.
ριοννί Μονο Μίοο πω" νο ° Π
ονοννίον νοος Βοοποομο
ΒΔ· Δ'|Χ"·"' ΠΡΩ'Δ'·ΗΜ· ο "και
ονις νο Σοπνομρρίοο οο νονοι ιι :σοπορ Μο ονοος
οοννπονιονιποο οποοοπνοο 7
νιο ΜΜΜ" ονΜ·οΜ“
πιο κοινο
.5 /.
ΜΕ ΚΡΥΦ° ιι0"|Λ°ιι
Ι Τ°Ν... ΚΑ¦ΑΜ'
ο νΜν“ αν οι" ποσοι νις οπως νον μ· νον
οποι·ιιονο νο· οίνοι ωοομονο ον· ο· ω· νο Μι
Μονο ονοος προπν οι·μποίννος νοο νιο νο
οονομινονπνο νπς Γιοοννν Νοκ ο ο παρον”
μοοος αν πορονοποο·οί νοι νοοο πονο νο
οΜινο προνο·ππμο. αν” ονοι ο· οινονο νιο
νπν Μπι οννίποπο νπν -οροΟοοπνοιων·
ονοος ομίποος νοο Γιονροπο πινν
πριν οπο οι και" μ· νπν Μονο ο Μμι οίον
ονοίποι ονοος ιούνιος νοο μπω τις πως πιο νιο
προνοηπ ο Μ Μ Μα Μι Μίκι
ΜΝ ΜΕΝ να πιο" οο νορπ ονιπ προοοίο
νον ονιιν ΜμπιοΝπι οο οπι·
απο." ονιιν Μ εννοω
ιι' ·
"Ο |Τ°|ΧΝΜ Ν' Μ"ΞΜ° ο "οκ νο... ζοριο νοο πορνοπιο· νοννινοο νο προοονος ΜΜΜ”. νοοὁς 0ο νπποοί
νο “Μοοι· νο νοο μονονρορινο οποννιίμονο μο νοος
ς ονῶ 0ο νοι “νο ς
έ 7 Ι
Ο' πννιπνπινι Ν" ποιοι- '"°'Ν" Μπι: ο
'ΜΠΕ Η Η· 'ΝΝΑ ο ΠΠ" Ο ο ΠΜ Νοκ"ποοονίονι·ον ο μηπ- ·ονοος νο· μον κοινωνια· ν·
οιονος οπ·ννινος νοι νο Μο Μονο ι· νον Μοο κοκκινα ονοπορ αι”. οππο ονοπομονοί νο ιιοοπο νο και· Μο οπο- χ Μ οι πως νιο νο ποπ"
νΜνπν ο· νις εννι- νοννρο ονοος νι·νος νοος πιο” ονπν νοος ονις νε το /
ΜΜοΤοοοονοπο πνοΜΜ·Μο ¦ /
νοΕίοιο νοος νο· ο οπι- προν- οι" νο η '
Μ νοος ονις προ- ονΜ' ο· μ '
πονποοις νοο οπομπιο- Ι νοο·πο'νπ ο”
νοο ιονις ως νπς οπο· Μαι· ο 27νοο- 1
μονος οΒοομοοος› νος ως
νπν οΟππνινπς ΜΜΜ
“ως πονο π ΜΜΜ. ποο
¦ Π ι
ΓροΦει ο ΑΛΕΞΗΣ ΒιΡ£ΜΗΣ (οειἩ6ο '5) _
νονιοι οι· ονιι ·ΜΜιι να
μ οι” - οπο· -οοΜπ·πνον Ποσο Μ Μ Η"
νονοονρονπνοον νο οννοοιο'νπνο· ο Μπι νιο ο" νρίο
μοΜ νο Μ πποον οι ποιοομνινος ιππροΜς που”
Μπος νοι 'Μος ο· ΕΜ”
απο" οοοιο ον
ονιι :οοπορ πίννο
` : νιο νοο ποοοοοο
~ η νο· Μύκονο·
ΙΜ ο Μονο" ΜΜΜ"
πιο!" ιο·
977"08 852'29 36
η ¦"'° Μ'ΚΡ°¦Κ°'||° γ
'Ν' νοιιι·οιιονιον...
Χπμ·ίο. “Μι οίον” νοι πομπο ποο ονιι
ονο μοοπο νοο ονοοοι νπς νέος ως ο
πονο οο ΜΜοΜ ονο Μονοοοο νο· ονο
οποιο ποο οπνοννοι οι ·οροΘοοΜονοι·. μ·
νο ωνινο Μονο· νο έχει οοοος ΜΜΜ·
ποινιε ιι ιιονποιπ ενο Μο Μ. με νο
ρπ νο· Μονος ο ο Μονών” ονωοο ονονπποοκ ονιι μοοπ νο· άσο· οπος ποονοωοονον βιο· Μονο· · ο 'οοοννον
οπο· απο” οπο νο ιονρινο
ανν". πως Ενω” νιι
νοονρονννΜνιοο πο· “Μ. νονοι νο Ναι νο Ποιον ονιι
οπμοοινπ πωπω
ο 7 .ο _ ”
ΓροΦει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΕΡΗΣ (ΜΜΜ '3)
Π" απο: ΧΜν·Πο οπο χοπ· νο·
ΜΜΜ" ονο ΜΜΜ· νον
οιννονον ΜΜΜ· ονο Μνοο·ο
ιο κοσμος ον·νιο νοο νιο νο ΜΜΜ ο 'Ενοομο
νο· οννπιοΜις. νιο νο να νοο οπομπιονοο
Μ· ο Γίνοοοι να Μινι' οπο ποπποος. “νι νοννι
ο Μπορω'. “Μι ΜΜΜ νο" Μο:
απο νο οποιο" το πω Μ νοι Μο ω.
των απο" ως νοι Μι ιΜ·. 'ονιονοοννοι οι Μπα ως'. “μπ Μονο· οι· οι ιι”
ΜΜΜ' ο ΗΜ· ως ως ο· προ
νο 'ως Η "Η ν
ονο Προ' ο οιονι ιι Μ' ο"
πω οποίο ο" ο ο Μο·ν·πς ω· ΜΝ· ΜΒΜ ο! ποθ·
οοον 0πομπ·ο ο ΗΜ Μιοζονοι
οίνων· οπομπωί ον· ονιοχοοπ ονιιν
μονο ονις Ποιος απο νοι ομονο πρώνο οπο
ονο Μπος ο Μ Νομικού οπο · ο νοονος
νον πονοοοοις ου Μ Μου'.
'Η Μ "ΠΜ Μ ΜΒ·
πιο νοος οποιοινοονς
ο νοομος “ο Μι νο
νοοονορο ο νον Μονωνπ νον που· 'νοο
Κοροιιιοππ· ο εινοι
“ωνιο·. ω. “Μος
νοι ο οπομπιονος
Μιοζονοι νο ·οοοος
ο ο Ρονοος Μονο
ομοννινος ποο αν νο
πορνο" νοονο0πι ο Μι
ο Μιμίκος Μι σοκ"
ποπ" νοπο ονοΜίο.
οπως νοι ο πνοροονοος
μ· νον Μορο
.ΜΜΜ 'Ξπππνος νοι
οπομοιοΜς. ποιοομονοος. νο πω νπ
Μπι νο νοονοον νιο
νπν ομοοο οοι νιο νον
οοονο νοος. νο Μονο
νο ονονονοί νο απο
νοος ο ο· ννιοοομν
πονο ονο οι" μος
ποιον'. πποΜνοννος
νο μν ΜΜΜ οικον.”
Μποκαν
-ϊο μονς νοο Μαιο-νοο ο· νον Μονο οον0ο
οίνοι πινω ο ο κοιτα·
πος Μίνως νοο ΜΝ
Μι νο απο' οπο· ο
"Μονος ο οποίος νιο
νοος Μο νοο πονοος
0ο Μι νο ιοννο νιο νο
ΜΜΜ' οιονοννι Μ
οπομΜ ο ο ΑΜΕΑ
ποννος αν οννι ονοοπ
μ· νον πω Μονο
ποον ΜΜΜ Μι ο
'ομως ο οπομπαος αν
νίνοι ο· Μ ποο
μποοοί νο ΜΜΜ·
νον ΜΜΜ·
νπν Δεν ο πωπω οί” νονο··· ονπν Κύπρο νοι
οΜ·ω με νον ποοοορο νοο ΜΜΜ ο ο Μονονιις μοπιονο νο· ποπ νιο Μονο ονο οπιονοριο νοο
οννιπροοομοιι νοο οονοοομοο μος' οι πιο ομοο·ς
ωον πιο Μονο νο· 0ο προοπΜοοομο νο μιι
νίνοον οποιοοοιο οον· ονιιν κοπο· οονο ονον ποιοοιο·
ιΞοροομν ονι πίνος μορος
πριν οπο τον “πιο μο
ΜΜΜ ον· νο ΜΜΜ ονοομοιο. Μο ΜΜΜ νέα ονο
νων· νον ο·
Μονοί" ούν ο Μαννα ΜΜΜ
με Μος Μακ · κι Μ ονονΜοος ΜΜιονος. μιο 05ο “Μ
ομο'ο πιο οι· ΜΜ- νιις. νο πως· μο
ως ονοιιοΜν ο· νο μπι οπο" νο
πιο· αν “ως νιο κοπ
Μ ΜΜΜ οι· νο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα