Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Καλώς όρισες ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η κατοστροφἡ
των νοικοκυριών
Τι είναι ο ΕΝΦΙΑ; Είναι «ένα;
Μ αίσχος που Με οσον;
δουλευαν μια ζωὴ για να απο
~ συνεχεια στη σελ. 9
πυροστοτιιε (!!!) του υποδικου υποΨὴφιου κονολορΧΙι Β. Μορινὰκιι
Η·ΜοΜἱμΜ(Μτον“.ευκομιιόρκωτοΜιοΜΜΜῶ·)ΜκΜ6ΜκΜΜνΜΜΜΜωΜπΕπΜς. 19%
ο ι ι_Ι . ¦ :
(ΠΟΥ ΒΑ ΚΑΤΑΡΓ0ΥΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ)
Σε Πεντε δοσειε! Η Πρώτη τελοε ΣεΠτεμβριου, τι τελευταιο τον Ιονου0ριο του 2017
Ο Ι. ΜοντΖουρονΙιε (διισινοροε του Διιμοσἱου για τιε οδειεε)¦ νομικοε Ρ'  ' 7
___ 7 _ ›-_¦ - ·-¦ -,,- |._ 
'|ΒΜ|Μ:ΕΡΧΕ'|Ἡ| "ΜΙΜΗΣ ΦΟΡΟΣ ||(|Ν||Τ||Σ||ΕΡ|°Π|Μ
ΠΜ «φοουλ» _  Το υπουργειο Υγεἱοε (!!!) Η ° Η °
οτιὁ τον Φίλο Ψ: συνελἰιφθτι Ψευδομενο η 
 ί ¦   -· για το ειτικοιιρικεε
Μηπως γιο παιδια με ειδι- , _ β·
Ως αναγκες; Σι7 ζ _ :- _;__,1 · - · “ ή · _ Αντίστροφη μέτρΙιοιι γιο 150.000 δικοιοὐχου5 σε απόγνω   “ ή ετ" Π οτιτιουθοδουντιςΜξειςτουςνοσυρρανωνΜυ:Μ
τη 'Δ ' η ι Ξ Ξ | ~ . · ῇ_
0!     Μω- “
 ο.  έ ί . ΜἩ“Ψωωφ“ἑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΠΡ0ΦΗΤΗΣΝΔ
Τ ' ΠΙ: --  · ε η Π ων ουν νεικυτ0λιι στο ενα
Δε%Μ3ω Α ε  οι ΝΒ.:ἩωΜω Ψ" ΣΓ0ΕΓΚΛΗΜΑΤΗΣΕΛ.ΣΤΑἘ
=› >”"ῦ”/ <
Η ὁλλοτε κρυπτώ Μια: (του θ. ΑθιτνιιοουΜ) σε καθεοτὡε 8ΙδΙΚί|8 ειςκυΒὐριοιιε