Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ω-ΝΝ Ο
Μ (ια-ικό
ΜΜΜ λ Μ
αεκ-Μο
Μ λ Μ
ανω-Μο
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Γενικα αἴθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις στα ήπειρωτικα τό μεσημέρι
καί τό απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί μέτριοι γ
καί στα πελαγη βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικα “ν
ἰσχυροί.<Η θερμοκρασία έως 34β.
Τρίτη 30 Αυγούστου 2016
Ἀπόδσσις έσρτής απστσμής τιμίας κεφαλής 'ιωαννσυ
Προδρόμου. Ἀλεξάνδρου, 'ιωαννσυ, πατριαρχών Κων/πόλεως.
Σελήνη 28 ήμερών
Ἀνατσλή ἡλίου θ.58° - Δυσις 7.57
Ἀριθμ. φύλ. 40537 | Τιμή ],5Ο θ
Ἐρατσσθένσυς ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιηίο@εειιεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Τα ξεχασμένα
ψέματα τής ΔΕΘ
ΜΜωωΜΜ“τΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ Μ ΜΜΜ
ΜώΜ“Μή χ·ΜήΜ
ΜΜΝΜΔΜ
ΜΜΜ Μή Μ ΜιςΜ
ΜψΜΜΜή
ΜωΜωΜωΜ
ΜΜΜΜΜΜ
ωΜ*ΜΜ ω
ΜΜὡΜΜΜώΜΜ
ΌιΤ ω ωωψω
ΜΜΜ Μην ΜΜΜ
τήν ΒηΜΝ“:
ΜΜΜΜΜΜ
Μή ΜΜΜ” %ἩἑΜΜΜΜ δ"
κΜήνΜΜΜΜ
Μ “Μ ήν Μ Μ ός
ΜΜΦΜΜψ
ΜώλΜΜ
Μ ΩΜοΜ μόνο ή ΜΜΜ
*Μα ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜψΜ·
Μή Μ* α ΜωΜω
ΜΜΜ ΜΜΜ.
Μ ΜΜΜνη όκΤΜ ἡ·
ΜΜΜΜΜΜ
ωΜωωΜωω
ἔ·ΜηΜ=ΤΜΜΜΜΜἀ
Νόμος προσλήψεων
καί ρουσφετιῶν
Προκλητικές ρυθμίσεις από τήν Κυβέρνηση
ΕΙΝΑΙ μαλλον κοινότοπο να σημειώσουμε ότι ή τοπική αυτοδιοίκησις είναι ένας από τούς μεγαλους «ασθενείς» στήν χώρα μας:
Βαθεια ριζωμένη διαφθορα, έλλειψις αξιολογήσεως δομών καί προσωπικου, σύγχυσις αρμοδιοτήτων,
απουσία ήλεκτρονικής διακυβερνήσεως, κακή κατανομή προσωπικού καί αλλα πολλα καί μείζονα
προβλήματα ταλαιπωρούν τούς Δήμους καί τίς Περιφέρειες.
Πόσα από αυτα τα χρονίζοντα
ζητήματα αντιμετωπίζει τό νέο νομοσχέδιο πού έτέθη σέ δημόσια
διαβούλευση από τόΎπουργεῖο
Ἐσωτερικών; Ουσιαστικώς κανένα! Δέν είναι αυτός, έξ αλλου, ὁ
σκοπός του:“Οπως γίνεται έμφανές από τήν απλή αναγνωση τών
144 αρθρων, ή συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων
προχωρεί σέ ένα ακόμη νομοθέτημα πού αθροίζει μικρα καί μεγαλα
«ρουσφέτια» καί προσθέτει προσλήψεις στό κρατος.
°Ενδεικτικα αναφέρουμε όρισμένες ρυθμίσεις: Άν λυθεί μια
δημοτική έπιχείρησις, οἱ έργαζόμενοι μεταφέρονται στόν Δήμο
καί αν δέν υπαρχουν κενές όργανικές θέσεις, δημιουργουνται
προσωποπαγεῖς. <Ιδρύεται στήν
έδρα καθε Περιφέρειας αυτοτελής υπηρεσία έποπτείας ΟΤΑ,
στήν ὁποία συστήνονται θέσεις
μονίμων υπαλλήλων. Είσαγεται
μία «ευέλικτη διαδικασία» για
τήν πρόσληψη συμβασιούχων για
έκτέλεση έργων μέ αυτεπιστασία. Γίνεται έφικτή ή πρόσληψις τεχνικού καί έπιστημονικου
προσωπικού έκτός διαδικασιών
ΑΣΕΠ «για τήν καλυψη έπειγουσών αναγκών». Ουδείς μπορεί να υπολογίσει πόσες θα είναι
αθροιστικα οἱ νέες προσλήψεις καί δή «ή μετέρων›» πού φέρνει
τό νομοσχέδιο.
Πέρα από τόν όρυμαγδό προσλήψεων, ή Κυβέρνησις συνεχίζει τίς προκλητικές διευθετήσεις.
Χαρακτηριστικό παραδειγμα είναι
ή παυσις διώξεων δημαρχων (πού
κατα κανόνα πρόσκειντο στόν ΣΥΡΙΖΑ) οἱ ὁποῖοι δέν προσκόμισαν
τα στοιχεία τών έργαζομένων πού
εἶχε ζητήσει τό 'Υπουργείο Έσωτερικών. ¦Ο νομοθέτης μαλιστα,
έν είδει δικαστή, τούς αναγνωρίζει «μή ἰδιοτελή σταση»!
ῦΕζ ἴσου χαρακτηριστική είναι
ή διαγραφή προστίμων για παραβίαση τής έκλογικής νομοθεσίας «προκειμένου να έζαλειφθουν
αδικίες, πού προέκυψαν από περιπτώσεις ακραίας έφαρμογής του
νόμου». Καί αυτα από μία Κυβέρνηση πού διαρρηγνύει τα ἱματια
της ότι δέν παρεμβαίνει στό έργο
τής Δικαιοσύνης!
Καθημερινώς γίνεται ὁλοένα
καί πιό σαφές ότι ή παρουσα Κυβέρνησις είτε δέν έπιθυμεῖ εἴτε
δέν δύναται να εἰσαγαγει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στήν λειτουργία του κρατους.
Τό παραδειγμα
του ῦΕμίρη του Ντουμπαι
Τί προέκυψε από αίφνιδιαστικό έλεγχο
Ο 6'7ΧΡ0Ν0Σ°Εμίρης Μοχαμεντ
Μπίν Ρασίντ αλ Μακτούμ δέν είναι
ένα τυχαίο πρόσωπο. Πρωθυπουργός καί αντιπρόεδρος τών<Ηνωμένων Ἀραβικών °Εμιρατων, είναι ὁ
θεμελιωτής τής νέας μορφής πού
πήρε ή πόλις του Ντουμπαι, όπως
τήν γνωρίζουμε σήμερα. Τό Έμιρατο, πρίν τό δικό του όραμα για
τήν αναπτυζή του καί τόν χαρακτήρα πού θέλησε να του δώσει, δέν
ήταν κατι πολύ πέραν από ένα κομματι έρή μου, γεματο βεδουίνους.
έκανε καί πρό έλαχίστων Ζ4ώρων,
ὅταν «έπεσκέφθη» τα γραφεία του
Κτηματολογίου καί τής Οἰκονόμικής Ἀναπτύζεως στό Ντουμπαι.
°Εκεῖ τόν περίμενε μια όδυνη ρή
έκπληζις. Τα γραφεία σέ απόλυτη
ταζη, οἱ φωτογραφίες του να καλύπτουν τούς τοίχους, όπως συνηθίζεται στα δημόσια γραφεία τών
«φεουδαρχικών» ῦΕμιρατων, αλλα
οἱ υπαλληλοι απουσίαζαν όλοσχερώς. Ουτε ένας δέν ευρίσκετο
στήν ἐργασία του.
να ακολουθήσουν καί καποιοι από
τούς δικούς μας κυβερνητικούς.
Πρωθυπουργός καί υπουργοί. Να
κατοπτεύσουν έπί τόπου τήν κατασταση στίς δημόσιες υπηρεσίες.
Ἀκόμη καί αν δέν δέχονται αξιολογικα τα τής «αριστείας» ως Ἀριστερα, είναι καθήκον τους να έπιμεληθουν να λειτουργεί ὁ δημόσιος τομέας υπέρ τών πολιτών καί τής
χώρας.Ἀς ακολουθήσουν τήν πρακτική του°Εμίρη του Ντουμπαι, αν
όχι στα όραματα αναπτύξεως πού
είναι δύσκολα, τουλαχιστον στα
ζητήματα καθη μερινότητος, ώστε
βασικές δομές του χρεωκοπη μένου
έλληνικου κρατους να αποκτήσουν
όντότητα καί λειτουργικότητα. Θα
είναι μια καλή αρχή...
πω” ΜΒ ωρα" ¦ΟΣεΐχηςαλΜακτούμ έχειμία Εἶναι αγνωστο μέχρι στιγμής
Μή)ἔΜὡ  συνήθεια, να κανει«ἑφόδους» στίς πώς θα αντιδρασει ὁ ῦΕμίρης έναΜ  δημόσιες υπηρεσίεςτου,αἰφνιδια- ντι τής πραγματικότητος αυτής
ὡΜὡ στικα, χωρίς καμμία προειδοποίη- που αντιμετώπισε.“Ομως τό παραΖ ση καίτίς γνωστές φανφαρες. Αυτό δειγμα του θα ήταν πολύ χρήσιμο
Σ ί Τ” ε ί
ημερα ης ημερας
Μ'Μ" ¦ανα ά οντα τ ί ν Τοτό ἰα
Αυξημένος όφόρος για  φ 5 η Ο
ἑἶυἶτέωἩὲἶἑἙἙἔ Μ καπ ω μου· Μ ΜΜΜ» - τα Μ Μ ω Μ
χεία τουΎπουργείου ΜΜΜἡΜ ΜΜΜῆωῳ Μ"ωΜΜω
Οίκονομικών. Με Με Μ Μ ύ Μ “τω Με ἡ Μ η· Μ
(τό Μ ω ή ω Ο Μ. Μ
Μ Μωωωωω“ω ΜΜ“ΜἩ ΜΠΟΜΠ!
'ΠΜ ωωωψΜω ΜήΜΜ_ωψ κήΜ“ΜἩΒ
,ο . .. . . ΜωψΜπΜ ΜΝ ω
.κΤ“ἶ οι “ΠοψηΦιῳ γισ ΜἡΜ Μ" ΜΜ“ηΜΜ Μ Τα Μ
Την ”ορο Τεσσσρων δἩΜω'ΜὺΜ . “ΜΜΜ-.Ν'τηλεοπτικών σταθμών. Μ ἡ ΜΜΜ ω* =· Μ*”ΒΜ Η· ΜΜωΜΜ
Μ. ΜψΜωΜ  ΜΜΜ”
¦ ΜΜΜ. ¦ ι | " ω
Ἡ Μ ΜΜΜήΜ ψΜ“ὴ Μ _Μω ΜἩ
'θ"Μ. ". ιΜωψΜΜωΜ ·*“ΜΜ“ψ Με Μα ΦωσΟι ΜΜΟ! δημσρΧ0ι ωωΜτΜω Μ*'ωΜ ω.ωωΜωἀρν00νΤωνἀ όρων ΜΜωΜπ$ “Μ“Μ“ Μ“ωΜπ»
τήν απαγόρευση για ωὴΜΜΜ ΜΜω^Μψ ΝΜΦΜπω
τό μπουρκίνι, όψη· Μ ΜΜΜ. ΜωΜὴω ΜΜΜῆΜ
φὡντας τήν δικαστική ΜΜΜΜψ -Ἡ Μ Μ Μ Μ Μω·ΜῆΜΜ&
απόφαση. ως Μ“ὡΜΜ Μ”Μ”Μωψ ΝΜΜΜήψψ
Μ ὴΜΜΜΜ
3ο ΜΜωω“ ηΤάΜΜΜ -Ἡ ψΜΜ
ΜωἡΜΜ ΜΝΜΜΜΜψ πΜψΜΦΜ
' “ὺ·ΜὺΜήΜ Μ ωωωωΜψ“
Π Η" ΙΟΝ?
Πλήρης αδρανεια
πρό τῶν κινδύνων
_ Γραφει ὁ Εὐθ. ΙΙ Πέτρου
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣιΣ που διαμορφώνεται στό μεταναστευτικό είναι ακρως ζσφερή. Οί ρσές βαίνουν
σταθερώς αυξανόμενες καί ή τουρκική ακτοφυλακή αρχίζει καί παλι να ανεχεται -αν όχι καί
να προωθεί- τήν κίνηση μεταναστών πρός τήν
'Ελλαδα. Καί όλα αυτό πρίν αρχίσει καν να συζητείται τό θέμα τής Συμφωνίας ΕΕ-Τσυρκίας, ή
ὁποία απειλείται μέ καταρρευση. Σέ όλους τους
τόνους ή 'Ἀγκυ ρα διατυμπανίζει ότι θα γεμίσει
τήν Ευρώπη μεταναστες, αν δέν αρθεί τό καθεστὡς βίζας για τους πολίτες της. Κατι που προφανώς δέν πρόκειται να γίνει, ίδίως μετα τήν
απόπειρα πραξικοπήματος τής ]5ής 'ιουλίου.
Παρα τα ξεκαθαρα αυτό δεδομένα, ή έλληνική κυ βέρνησις ουδέν πραττει. Πρσσπσιείται
μαλιστα ότι αγνοεί τό πρόβλημα καί παρουσιαζει τήν είκόνα μιας ανεξηγήτσυ μακαριότήτσς.
'Ο υπουργός Προστασίας του Πόλίτσυ έδήλωνε πρίν λίγες ήμέρες αίσιόδσξσς ότι ή Συ μφωνία μέ τήν Τουρκία δέν θα καταρρευσει. Δέν
παρέθεσε όμως τα στοιχεία στα ὁποία στηρίζει
αυτήν τήν αίσιόδσξία. Τήν ίδια στιγμή, ό υπουργός Εξωτερικών αντήλλασσε φιλσφρσνήσεις μέ
τόν Τουρκσ όμόλσγό του, τόν όπσίσ είχε καλέσειστήν Κρήτη. Οί δυό υπουργσίσυνσμιλσυσαν
για έμβαθυνση σχέσεων, σαν να μήν συμβαίνει
τίποτε. Διερωτὡμεθα αν τό θέμα τής Συμφωνίας καί σίπρσσπτικές του μεταναστευτικσυ έτέθήσαν καν κατα τήν συναντηση αυτή."|σως ό
κ. Κότζιας θεώρησε ότι θα <<χαλσυσε» τό φιλικό κλίμα τής συναντήσεως. Προφανώς δέ, ουτε
Συνέχεια στήν σελ. 8
ἐτῶν! Κατά τό πιστοποιητικό γεννήσεώς του
ήλθε στόν κόσμο τούτο
στίς 3] Δεκεμβρίου τού
Ι870. Ό ίδιος είπε ότι
προετοιμάζεται γιά τόν
θάνατό του από τό Ι992,
· Δέν μας φθάνουν τά
προβλήματά μας στήν
Ἑλλάδα, τώρα προστίθενται καί οί λύκοι! Ἀναφερόμαστε στόν "Εβρο,
στά δάση τού ὁποίου
οί λύκοι δέν βρίσκουν
πλέον τροφή καί «κατηφορίζουν» στίς πόλεις. ”Ηδη έφθασαν κοντά
στά πρώτα σπίτια τής
Ἀλεξάνδρουπόλεως καί
οί κάτοικοι ζούν μέ τόν
φόβο τους, καθώς αγέλη
Ι 4 λυκων κατασπάραξε ένα κοπάδι πρόβατα,
αλλά καί τά έξι σκυλιά
τού κτηνοτρόφου. Άλλη
αγέλη έντοπίσθηκε στήν
Ἐγνατία ὁδό. Πρεπει νά
ληφθούν μέτρα διότι δέν
θά αργήσουν νά έπιτεθούν καί σέ ανθρώπους.
· Μιά που αναφερόμαστε σέ ζώα, οί κάτοικοι
τής Λουιζιάνα στίς ΗΠΑ
τρόμαξαν από ένα άλλο
είδος... "Ενας τεράστιος
αλιγάτορας, ὁ ὁποίος κατόρθωσε νά «αποδράσει»
από τό Ἐθνικό Πάρκο
ΤήΣ περΙΟΧῆΞ. ἀπΞΦάσίσε
να.. κάνει τήν βόλτα του
στόν αυτοκινητόδρομο!
Ευτυχώς ήταν νωρίς τό
πρωί καί ή κίνησις ήταν
περιορισμένη, αλλά καί
έτσι σκόρπισε τόν πανικό
καί προκάλεσε κομφουζιο
έως ότου «συλλ ηφθεῦ›!
· Ό γηραιότερος Μρω
πος τού κόσμου είναι ὁ
ΜΒΜ Οσίας: από τήν
7νδονησία καί είναι Ι 45
ένώ έχει έτοιμάσει ακόμη
καί τόν τάφο του. Καί τά
δέκα αδέλφια του έχουν
πεθάνει, όπως καί οί τέσσερεις σύζυγοι που είχε
καί τά παιδιά του. Αυτόν
όμως φαίνεται ότι ὁ Θεός
τόν ξέχασε...
· Στό Τόκυο έτοιμάζεται νά ανοίξει ένα μουσείο διαφορετικό από τά
αλλα! Πρόκειται γιά τό
Μουσείο Μινιατουρών,
τό ὁποίο θά φιλοξενεί σέ
μινιατούρες τά αξιοθέατα
τής ίαπωνικής πρωτευουσηΞ. αλλά καί κατοικίες, δημόσια κτίρια, αθλητικά κέντρα τό διεθνές αεροδρόμιο, τό Κέντρο Πολιτισμού καί Τουρισμού
κα. Σκοπός είναι νά μάθει ὁ κόσμος στοιχεία γιά
τήν αρχιτεκτονική τών
κτιρίων καί νά δεί από
κοντά τίς λεπτομέρειες
τής κατασκευής.
· Κάποιοι αρχιτέκτονες μέ ίδιότυπη φαντασία
κατασκεύασαν μία πλωτή κατοικία «διασπώμενη» σέ περίπτωση διαζυγίοιή Τό σπίτι έχει δωμάτια πού μπορούν νά
αποσπασθούν από τό κεντρικό τμήμα. Ἐδώ γίνεται έφικτό τό νά «μοιράσουμε τό σπίτι στά δυο».
Βεβαίως έχει προβλεφθεί
καί ή καλή πλευρά τού
πράγματος. Δηλαδή, έάν
τό ζευγάρι έπανασυνδεθεί τά δωμάτια «ἐπιστρέ
φουν» στήν θέση τους!
Ζήτω ή τρελλαέ
Τστορικα ντοκουμέντα
<ἐΟ ήρως υποπλοίαρχος
Διονύσιος Μαγέτος αφηγείται»
Μ Ἐλευθερἰου Ε Σκιαδά (σελ. 4)