Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Γυρίστε δουλειά, δεν δικαιούστε σύνταξη"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ττττττττ η
ΙΙΙΙΙΙΙΙ Η
. ι ζζ!Π[email protected]ῖιιἩ ζ; ι:;»ν~;ῳ7έιι..;ῳ
ῦ Η ΗΛ' ΜΕΓΑΛΑ Φ|Λ|κ
Ρ Η' ΟΛΛΑΝΔ|Α-ΕΛΛΛΔΑ
|ΤΛΛ|Λ-ΓΑΛΛ|Λ
ιτιΜΕΡ ω; " . Ο › ι
Ματ ωνΜιΛιι ιντσων “'υΥΡΜ0Μ ν.κΡ>°Ξι^' .ω
ΔΓ'Ο|(^Ε|ΣΤ||(Ο › ΗΡΗΤ0ΦλΗΗΣ ΤΗλΦλ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΕλΗΕ| |Τ|ΣΗ ΣΤΑ ΣΧ0λΕ|λ Χ|λ|ΜΕΣ ΗλΗΗΤΗΤΕΣ Τ|ΗΥ Ε|ΧλΗ Τ|λΡλ|ΤΗΗΕ|
°Γυρίοτε δουΗειά
δεν δικαιούστε σύνταξη,
ο κΑΤΡοΥΓκΑΛοΣ ο Φ|ΛΗΣ ζητεί εγγράφως
ψήφισε ευνοϊκή διάταξη για αηό τους καθηγητές να
να αηαλλάξει εκηαιδευτι- ανακαλέσουν μέχρι αύριο
κοὐς αηό τις μειώσεις στις
συντάξεις αλλά το Ελεγκτικό
Συνέδριο την αηέρριψε
κιΝΔνΝοΣ να
εηιστρέψουν στα
«στρατόηεδα» και
οι ένστολοι Που _
αηοχώρησαν μέχρι Τ..ρΞἔ::“
και τέλος 'ουνίσυ “
τις ηαραιτησεις τους
για λόγους «συσιώδους
ηλάνης»
ΜΜΜ ΣΤΗΗ
ΕΗΗΣΗ ΗΕΗΤΡΗΗΗ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ «ΦΛΕΡΤ»
ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΔ' ΤΣ|ΗΡΑ
Ξ! ΗΔΗ"
ΗΕΣΜ ΗΛΛ0ΤΡ|ΤΣΛΣ, ΕΚΤΟΣ Ο ΒΡΥΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΤΤΥΗΤ||(ΩΗ
Ψ 'Η ὁ ῖζ'ίΪι]:Πζἑζ ΠΕΠ!Όζζἶ [Η] Η “ιι “1 ._ ι~ε¦3βι-ι “ με μι; 
ΗΣΡΗΗ||ΗΗ ΕΗΦ|Η ΝΤ" ΤΗΗ ΣΤ|ΣΗ
και Λατινικά αφ 'Ϊ ε  , /
τα γαῆῆ[ικα σκοῆεια ι  Η; γ Τε
Ρ μέσω ρχίου ς Σ* ; 
«ΜΠΑΧΛΛΑκΗΔΕΣ» ΞΥΛοκοΠι-ιΣΑΝ ΤΟΝ ΔιοικΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑιΑΣ ΑΘΗΝΩΝ! ”ΙΣΕΛ|ΔΑ ι2
Κ _ ΑΙ ,
“ο“6ὴόντζ;ῶῶβγἑΒ;“
Αρχαία Εῇῆηνικά
ΠιΝΑκεΣ
Η ΗλΤλΗ0ΗΗ
ΠΑ Τ.538
θΕΣΕ|Σ ΜΟΝ|ΜΩΝ
'ΣΒ ΕΚΑΒ ΚΔ'
οι 7·8 μα ·ΜνΜΧ)Μ πιο τΜΜωηιτΜ οι Η!" Με ΜΜΜ
' Η κατανομη των 1.538 μόνιμα
θέσεων σε νοσοκομεία και 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα