Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΚ :~ἐ ¦ ε ζ ,  Ξ   Δ  
τ Με τον ΜΜΜ" ΜΜΜ ·! ΒΕ
/ τον Με" ΜκοΜκοπογΛογ _
29 ΑΥΓ0ΥΠ0Υ
2016. ΓΑΥΡ0Σ
της ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΕΒὁομοὁιοίο
Αθλητική
ΕἴΙὅ%ο%  · .Ά Δεν ἱνΞΙ κανέναν. αν δεν
. υ . 7
. Π . . .
των Με παρω Ουτε Δουκα, ουτε
- _ΞΡντο. ούτε στόπερ
Φουλ επίθεση του Θοολοο¦ ντο νο ΜΜΜ τουτο Μο ν ένον οττο τους
· Το τηλεφωνημο Κοοεμοέ στον
Ποτέοο του Γκονἐζοο · Η νέο οπο·οοφοοο στον Πιοιο·ονοοονο γκολτζή κο"
η φωνη σοιμ;εοτνή κοοβέ`ντο · Υστοτη οκοοοοοΘ=ε·ο ντο τον Βοοζιλμονο
Προτἀθηκον κο1 ΠέΙλ1 01 ὁὑο όσοι
· Φήμες ακόμη κατ γω ΜΠΠλοτἑλ1!
_ · ¦ _ Δ ι ο τ
Σο^'ΝΪ ΠΑ ΜιογΝοΥΣτ η 'τ `
 Ϊ  ο “ΜΜΜΜ ΜΜΜ
ΜΗ) / ΜΜΜ/Ε! “Η Με!" τι...ΔπκοΜτ
 Μακ . τ  τ α · · Ι· . .  .ε :..ε_ “ζ   -.ἔ ο :βοὴ
__ “ΜΠἀζΣ1ἔτἀμυνσἔΞ Γιουνγκ Μύὁ1ςΡὁἙνδΒῇῆ4-1] δ"Μ “Σ Έ Π   ῦ γ ' · δ · ·
· τη ΓκροθὅΧὁΠερ ·”'ΠΞῦἰΠοἴἶς“ ΑΠΟΕΛ! 3-0 τὅἶἶ Εμ ή ' ' ' κ- · ' |
ο ο ο ο ο μ έ_ “¦_“Μ“ω .Μ__¦¦Μ την τι" ΕΜΜΜΗ.ΜΜΝτΜντ