Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
|||Ε|···ι··ΙΜ·
δ" """ " 'Μ' "Π'
Γρὰφε· ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ. 40
Έ"|'|Π£ 4
ιωτ.Μ""ΡΜ ο ο «ΜικπιΜς» Μπεν
«ΙΜΜι|£ν0ς» Γκόρντον. - 
η . · “ Ή 
/,ΜΖ"ως! στοκοςΙπς ΜΒ > ~
 ΕπιΜνΜψΕ·  @ΠΠ " 
/ Ι.. Μ · Γ “- ωφΜ 
¦Ε¦'ἔἑ'έ=Μ -  ἐἔΉΜ
 17 ὰ 4 · Ο · 2
ΩΜἩΜ@ Π“¦¦¦¦“¦Μ ~ ΜΜΜ
ΕΜ ι ΠΜΜ πογπΡΕπΕ|ΜΜ Ο  ΠΜ? “
Μω“ @Μ κπΝΕΠΜΜωΜ 4 κ `
β ,η
αδ ΦΠ Ἡ: