Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῖΗΣ ΜΕΡΑΣ
Δ/ντιῆς: οι Νικαῇα'ί'6νις
Διευθυντής ΣυνταξεΜ: ΜΜΜ: ΜΑΚΡΗΣ
ΔΞ"ΞΡΑ 29 ΑΥί0ΥΠ0Υ 20" Ο ΑΩ. 2%
Η αιιακοήότατπ
περίπτωοπ του Γκονεζου
ατορ απαιτεί ήεπτότατους κειριομως ο Με τον Χρόνο να πιέζει
αορυκτικό οι ·ερυαρόήευκοιετοιμόζουν τπν τεπική κίνήοή
τους. ακόμα και μερα
ᦦ'° ΣΩΜκ Π"- ΑΠΌΒ|Μ ο οι ΜΜΜ του απαικου ουππόνρυ είναι πεπειαμενοι
πως π κόκιατπ εμαόνιοή του
προκ·ες ατο Μπραν" όεν ήταν
τυχαία ο ο Μιρό οεπει απορρήποτε να αποσυνει μια ΜΜΜ
σεζόν οταν Ταόμπιοναιπ και όρο
π"¦Ρ'¦| "Τ"
Ο ω"¦Ρ°¦ "|||('||¦ Πλ!»
Η κακή απρόραή του το κρόκο προκαΜοε τπν
οργή αρκετών οπαόῶν των ·κυριατών·. οι οποίοι του
επιτεαπκαν με" των ταψί Μια ο Προς υπεραοπιαή
του όμως κόπριοι. περιααότερο Ουκραιμρι. τους
“ΜΜΜ ότι ήταν μακρόν ο κορυραίος τπς
Πίπα ατπν τρανική περοινή αεΖόν του
"Π" "με" αείκνρυν ότι ρα το πετυχει "“%'Β°°"°ύ
"Ο "ο" ¦ῖ|| ||¦Τ| ΠΠ  ·' Με; ϊ
|"ῖ'-Μ|Λ|Β°|'¦Β|ῖ¦
ο 32κρονρς αμυντικός μεαρς. που εμεινε εΜ0ωρρς από
'Μ ω 'Γ
ς με τον ο Αν π
παρακῶρπαπ του Σέρβου. είναι παπα πιθανό να
υπόρεουν ήμερες εΞεπΜις με τον Οραμα
Η “ ἶ7 ·<
'οίκον και... απο"
οι ενο :ουιιόοί αποίΙουν· απατα για τα μετόπιααεν
του Μυμπιακου: τόαο α καρτα ως Νόρα ίαρωρότ
μπακ· όρο και ο πόνος τπς Γουεατ Μπρόμιτς ιατόπερ·
Μετα τα εε· από τπν Γκααντμαακ μεοορόόμαοα νια
τα προκριματικό του Ταομιιιονς πινκ. ήρθε Νες και
π “παραμι- Μη) τπς Γκραοκόιιερς νια να εμφανίαει
οριαμενες από τις αόυναμίες τπς Γιουννκ Μπόις
νι εἰ" ο τεχνικός των πειΜιωτῶν από τπν προαεκή αντίποινα του απυ
να ωρα”
προρήήματα ατπν
αμυνα. τα αειιατα που
εκει οτις οπτικός Μις.
από Ματ" κανατανανουπαπιι ο κρατικός μερος που
υπονρωει οτα τοκετό
 / ,8 - κ .ι
Σ Ι ή
μπιακαὐ οτους αμίπους του π νοοτροπία τπς να πρροπαΓιουρόπο Λινκ ο Συνερνατπς αεί να παίξει παντου πρόοτου ρα τπν παρακοπου- καιρο κυριαρκίας. απο ..Μό ¦. ¦ .κ ¦¦Μ
αήοει από κοντό και ατο και τα επικίνουνα αουτ Η. ¦.“. ° °·°_
ματς τπς ·ιαπς Σεπτεμ- από μακρινή απόατααπ "...'60 . ΜΒΜ
μοίρα με τπ που επιχειρούν '° Μ“ω¦ω ρε“°"ῇζ
Λουκερνπ οι επρετοι τπς .Μεινε- Μ “κι
Πανο για ειιΙοπμπ πρότααπ τπς Μπέτις
Η· τον ποαεντα :τα ¦παρτακ
--ω-“--·“-···- “αα=:···
Τεήος το οιήμερο ραπό νια τους ·ερι·ρόΜυκους·. '°"°" . ο "απο ν"( .ε ”ἩΜωϋ .
ταρω από αήμερα Εαναπιόνουν ορυΗειό ο ρ ΞΜ- °"“ με ω “μπηκα Ν . `
μπΜΜνι ρα όακιμόαει να προπονποεί με τπν ΜΝ' 'ή Μ “Η "Μ°"' να. που ο ΒΝἶἔθ
ομόαα· υποατπρίζαντας μαήιατα ότι οκαπει'·ει να είναι ααα' ρ Π Μ°'° "ς " Ψ" "η Η;”
ετοιμος οτπν ευρωπαική πρεμιερο "Με" °'°' ° "μ "κκ" Β' α" Μ"
Η! Ε"¦¦" Ε"||Ξ¦
Ο ”Ρῖθ'"Η¦
Δεν ρρίακεται αμερικανικό |¦ῖ¦ Ρ|¦ ῖΡ|||°“|'¦ 0 "Μῖ|Ν'”
και οτα καπυτερό του ο οιε- - Λ"'°Μ|'ῖ°¦ ' -° ν 34 Το" 00"
ονής καρ. ο οποιος παντως , ' Μανουοας Μι.
κρείόρτπκε ειόική ιατρική - ξ Γιακουμόκπς
ροήαεια νια να παίξει με π "ω "° ” - 9 Με· και
τπν αρουκα ο αυριο ανα- . ' “ ' ·
μενεται να πετάξει με τπν '5 Ρ ῖ°!“'ΜΨς   "=¦?:6;8ρ,
Εθνική ν" το ΑΜΜΟ". με" “Μ “ΝΝ ' ' ς ~ των νικπτών
εκεί όπου τπν πεμπτπ το "°"'“."Μ"°' , Α ο :το 26'
αντιπροααπευτικό μας αυ- “ΜΡ Δω "Μ” ί Α ζ ώ ο ροκ είχε
κραταω θα σώσε· Μαρ '“°“°" Ψ" °' ' ' ιΜα°ίαει
με τπν απήανόία Μπάσα Ή!" Κ" με τον κι·
- . όσκαρ· με τον β ποοαεπιεο
ΜΟΝΗ: να τετ α τετ
του Π°ΝΤΞΠ0 με τον
Μακρή". ο κιαν που · ` ΑΡΗ: - ΞΑΝΘΗ 0-4
ήταν αντίπαπος του "" "Τα ° °""° .ι - . ί:απτόνι του
απυμπιακου με τα αι- ΜΜανΜς ακοή” με τον Νόρα ` τοπταπι
απο τπς Μαραειν το
20"'. ο ΜΗΝΑ που
ενπμερήνεται νια τα
πόντο να” από τους /
 Ι Στοπ κΑοΑι·ο ΑΕΡΑ
ατακα; Δ τον Μενιοαον
τπν πήρε!
ΛΕΝΕ' Η ΟΝ 'Ν' ΟΛ'Μ|'|||Κ0' Πλ "Η ΝΕΛ ΧΝΝ||
Ξεκινησε Νες ατιι αιήόεενπ ορεινή καμόποππ τπς Ηπείρου
το σεντερο Βεκαήμερο τπς προετοιμασίας που Μι και πο
τα μπαακ·τ νια τπ Μμεία
καΡκνΡΑ - ¦""·' Η Αθ" "Α κ°¦¦ΜΜΜ.Μ““ ”“¦“¦.“Μ¦ΜΜ.
ΠΠ"Λ|ῖΩή|Κ°¦ 2-2 =""¦Ρ^ ° “¦=κ°ῖ μετόόππ·ατε εταιρια Μπαποατοπή.Μόοπο·
ι τα απ'τα παικνίόιο. με ρπς 'αραντός πανω ναοτρε
Η φόρα του 'ιαννπ Ματζου- πρῶτο αυτό ατις Ἡ· με “Με ε·νε οπίτι του και
ρόκπ πρρπνήεπκε 0-2 ατο "Α "Α ΚΛΕ|ΣΕ| ΣΤΗ" Αεκ τον αυτή." Πατρών ρα πα==ἔια ατα Μετρο"
πμαρονο με ακόρ·ρ τον εεαι- `
ρετικό αυόρντα αν'. ο!) ο °¦ .Π”"ῳ"”¦¦
Στο αντεροβήεπτα ο ρυό- μπω" "Ν "ο ··¦0'ω= ·ΝΞΓΜΗ ναομός του ανω" απο" από Μ "α ¦¦¦ και Η· ΔΗΜΩΝ. ΣΕ ΑΥΤΗ
τις Μπες οπως ταν ° “Μ Άνω” Η" Η" τον απαιτει·όόρ πρρπανπτων. Μαρ "ω” "καπ" “_ 7 Ο τνννινπιήνοτ Ο ΜΜΟ"
οι Φαια-ς- ιαρρρρππααν ¦¦“· ¦""°"¦“Μκ - ί Μπινός 'ω 0η""'°'ω.
και κατΜραν ατο τεπευταίρ Μ. ¦¦Μ¦¦¦¦“ ¦¦¦¦ Μπινός ΜΜΜ νία ναν 'πω να·
"ΜΒΜ” ω '°Μ“°ω' πωπω παρκο" ο ρα ίΜΜ ΣωκουήΝ ατο Ναί' ο· Μπι· τπς ΜΜΜ
ί:ὅ&ἩΓἩἩἔ$ °““““·Ψ·°“ ΜἩ$-Ἡ=- ΜΜἩἩ=ἑ$
' απ” °°Μ"ω ΠΜ" ω' “ΗΜ και π απμααία τπς ευνικής
Φ ·Μ'“'Μ Μ ω Με" νια τον ψππό. που
ΜΗΝ ΠΠ"ή°'"Πν ·""" αυμπεριΜ0·πκε ατπν του·
ΑΕΚ νια τπν υνεἑα ευ του πιο με τον ρπμιρμενο
"ΜΒΜ" . Η Χακἰμ Νήσου". τον
ντρο ατιι ρπμαΗονία ααυνκριτο Χουαν Αντόνιο
ότι ακόπππ· από τπ :αν Επι”νιρ και τον
Μπακ Μ" νων ανομορωτή του ΗΜ.
ιατρικαν του... λ οποία" τις"
9 77ι ι08 85 ι ι08 3 6 Μ ΓραΦει ο ΜΜΜ: ειπαμε ίαεῆίόα ια)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα