Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἶ Ο ΚΗ' ΠΠ" ΣΗΜΕΡΑ
Με η, .. πεΤΑΜΑ€ωε;Σ
ΜπωΜΜΜΜΜα χ 
ΜΜΜΛΜ“ΜΜΜ .2Μ Ω ὅ
Β ΗΑΡΤΤΤ Α|ΑΡΗΤ|ΑΤ
Η: > ¦ ` ΜΜΜ ΜΑΜΑ “Ζ
'Η δράση συτή είναι αποκλειστικό διοφημισῇκή κσΙ δεν σχεΠΖετσι με τη ὁΤόθεση εισιτηριων 6Ισρκείος της ΠΑΕ στο ΜΜΜ των χορηγικών Ποκέτων της Πονοθηνσὶκής Συμρσχίσς
ο πΑΝΑθΗΝΑῖκοΣ ΑΜΚΑ ΣΤΟ “ο τω «|"κ°“| ο" ΜΜΕ" "Τμ
 Σελ. ο ΗΡΠΑΤΗΣ Μ|ΑΗΣΕ ΣΤΑ ΠΣ ΕΠΑΦΕΣ Η" Με ΤΟΝ ΠΑΝΑΒΗΗΑΤΗ0.
ΜΜΜ···ΜΜΜΠ·Μ 'ΓΗΣ Δε"εΡΑΣ · ΜΜΜ Μ· Η· ΜΜΜ" Το" ΜΜΜ· Μ ΜΒΜ Μ'^ Μ
ΗΗΡΥΦΗΗΕΤΑ| Η ΑΓΩΝΑ Τ|Α ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜ"Α. Ο ΝΤΙΝΟΣ ΜΕΧΡ| ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΔΕΗ Ε|ΧΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ
334; -. .. . ι ·
` _“- . _ -- 
Η .Ο _ ΈΡΑ;; ΣΥ; ' > , ς?? ῖ° .
Π! η' ὅ 'Μ Ί Ι `Δ - ν·:ἶ - ἴ·_'·Ἐ·'=":"'
, ' ' . 'Δ ο
ΣΥΝΕΧ|Ζ0ΝΤΑ| Ο' ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΤ Ε|ΝΑ| Α'ΑΧΥΤ" Η Α|Σ|ΠΑΠΞ|Α
ΣΤΗΝ ΠΑΕ ΠΠΣ Ο ΚΒΝΓΚ0ΑΕΖΠΣ ΒΑ ΦΠΡΕΣΕ| ΤΑ ΤΤΡΑΣ|ΝΑ
' 'ΤΑΑ|ΚΑ ΑΗΜ0Σ|ΕΥΜΑΤΑ ΜΩΡΟΥ" ΤΕΑΕ|ΤΤΜΕΗΗ ΥΤΤ08ΕΣΗ ΜΝ ΔΑΝΕ|ΣΜΠ
, = Ϊ ΤΟΥ ΣΤ!) «ΤΡ|ΦΥΛΑ|» - ΧΒΕΣ|ΝθΒΡΑΔ|ΝΗ ΣΦΗΝΑ ΤΗΣ ΑΤΑΑΑΝΤΑ
ΠΙΝ Ψ! ί '| Τ 'Ἡ ΠΑΣΠ: ΠΊ γ'
ι' ' ~
› ιη · η· ΙΤ | Η ~
“ · < Ε Ι ς ' < Τ' ΕΗΑΗΑΗ ΑΤ|ΑΞ ΗΑ|ΣΤΑΗΤΑΡ Α|ΕΤΗΣ-ΑΗΑΑΥΤ|ΗΗ ΗΑΡ0ΥΣ|ΑΣΗ
_ Η Σ. Η ______ Σ - 4, Σ Σ Ζ» ὰ η . Σ Η. '_ , <<ΗΠ0ΡΕ|ΗΑΗ|ΚΗΤΕ|Τ0Η ΑΤ|ΑΞΠΠΑΗΑ8ΗΗΑ|Η0Σ»-ΕΗ|ΣΧΥΒΗΗΕΗΕΡΠΠΗΒΕΑΤΑ
Η ΤΟΜΗ ΜΗΝΗΜΑ ΤΗΣ ΜΜΜ ΜΠΙΡΤΑΣ Τ'ΜΗΣΕ ΤΠ" Α|ΑΝΑΗΤ|ΑΗ
ΚΑΤ ο· <<|'ΡΑΣ|ΝΒ'» "|ΣΤ°' Φ"ΝΑΞΑ" ΡΥΒΝ|ΚΑ Το 'ΑΝΙΜΑ ΤΟΥ 
/ΛΧ/ΜἩΡΞ Μ
ΜΗ [ΜΝΗΜΗ · 
ΣΥΓΚ|ΝΗΤ|κΕΣ ΣΤ|'-ΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕ|ΡΑ Τ0Υ ΜΗΤΣ0Υ 
ΣΤ'Τ|ΕΣΜΤ"ΜΥΝω'ΑΤ"ΠΑΤΑ"ΕΑ'Τ'ΣΜΜΕΜΤΜΜΜΜΜ
 .-  Η|Η°ΤΕΗΕ|Α ΑΤΜ Τ|Σ... Α"ἙΣ
ΠΑ ΔΗΜ ΜΕΡΕΣ ω"ΜκΤΕΣ °ΜΚΜΜ°ΜΗΜΜΗΤΜΜΝΜΜΜ
ΤΑ <<ΠΡΑΣ|ΝΑ» ΣΤΡΑΤΗΓΕΤΑ ΤΠΥ «ΜΠΝΤΑΝΑ»
15-18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα