Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
!οΒΒοποΜο© _
  σου ἶι¦ .·
`_ Ι ·
Β οε Μο κοπο... ·
7 <ξΕφ||ν8»
.* οεενοοοκος 12 εκοοΙος
ὡοΙος 'ΜΜΜ
“  απο εενοοοκεἰο
β με ο Μπήκες  . 
ο Ο 4 ΤΑ οΡΓιΑ ΤΟΥ ΜΜΜ
ΤΟΝ ΜΠΛΕ Πο ΝοΣοκοΜε·ο
'Ποπ απο"
οπου ο·εοοιΜο
τοι· εε Βιο"οο