Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29-00-20]0 Ο
Μ ουσια»
ΑΜ λ Μ
σπασω
Μ λ Μ
μπαινω
μουσικη
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣΤΗ: Γενικα αίθριος καιρός μέ πιθανότητα τοπικών όμβρων στα όρεινα τής
ανατολικής Μακεδονίας καί Θρακης.
Άνεμοι βόρειοι έως 7 μπωφόρ στό Αἰγαῖο.
Θερμοκρασία έως 33β.
Δευτέρα 29 Αύγοὑστου 2016
Μνήμη αποτομής τιμίας κεφαλής '|ωαννου Προδρόμου.
Θεοπίστης όσίας της έξ Αίγίνης.
Σελήνη 27 ήμερων
Ἀνατολή ἡλίου θ.58° - Δύσις 7.59'
Ἀριθμ. φύλ. 40588 | Τιμή ],50 θ
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ίηίο@εειίεηεννε.9τ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Σαδισμός
μέ τόν ΕΝΦΙΑ
Αν" ω όΜΜΜΜ
ωωΜωΜ
ΜΜΜΜΜ““Μ“
ΜΜωΜΜω
ΜΜΜΜΜΜάΜ
ωωωΜω ω
Διχασμό στη σύκα
ὁ ΣΥΡΙΖΑ
Διαστοέβλωσις τῆς°Ιστοοίας στα σχολιπα βιβλία
Ι·Ι ΔΟΛΙ0ΤΙ·ΙΣ τής Ἀριστερας
αποκαλύπτεται κατα τόν πλέον
χαρακτηριστικό τρόπο στα θέματα ἱστορικής μνήμης τα ὁποῖα παραποιεῖ αναισχύντως. Ό ύπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης παρέστη στήνδιχαστική ἐκδήλωση πού
ἐπραγματοποιήθη ύπό τίς εύλογίες
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στό λεγόμενο «παρκο
ἐθνικῆς συμφιλίωση ς» στόν Γραμμο. Άν ήθελαν καποιον να τιμήσουν θα έπρεπε να πανε στό μνημεῖο τών πεσόντων στό Βίτσι. Ἀπό
τήν ἐκδήλωση, ὁ κ. Φίλης ανήγγειλε αναδιαμόρφωση τών προγραμματωνἱΙστορίας στα σχολεῖα διότι «δέν πρέπει να ύπαρχουν λευκές σελίδες στα βιβλία». ῦΕννοώντας ότι ή ἱστορία τοῦ λεγομένου
«εμφυλίου» πολέμου θα γραφεῖ
κατα τό στρεβλώτικῶς δοκοῦν τῆς
Ἀριστερας.
Φυσικα, ὁ υπουργός Παιδείας,
ὁ ὁποῖος έχει αρνη θεῖ τήν πραγματικότητα τής γενοκτονίας τών Ποντίων, δέν μπορεῖ να έχει καί πολύ
σχέση μέ τήν<Ιστορία. Γι5 αὐτό καί
θα τούς ύπενθυμίσουμε ότι καποτε
ή<Ιστορία ἐδιδασκετο μέ σεβασμό
στα γεγονότα. Καί τότε ανεδεικνύετο ή κακοποιός δρασις τού αποκαλουμένου Δημοκρατικού Στρατού
καί τα ξένα συμφέροντα τα ὁποῖα
ύπη ρετοῦσε.
τΗλθε όμως ή στιγμή κατα
τήν ὁποία ἐπεδιώχθη ή ἐθνική
συμφιλίωσις. Καί ἐκρίθη σκόπιμο να αφεθούν λευκές οἱ σελίδες
τῶν σχολικών βιβλίων στα ὁποῖα
έπρεπε να είναι καταγεγραμμένη
ή ανταρσία κατα τοῦ κρατους, ακόμη καί ή ύπονόμευσις τής ἐθνικής
αντιστασεως από τόν προκατοχο
τού ΔΣΕ, τό ΕΑΜ καί τόν ΕΛΑΣ.
Αύτό όνομασθηκε «λήθη».
Άλλα μέ αὐτήν τήν «λήθη»
αρχισε ή προσπαθεια τής Ἀριστερας για διαστρέβλωση. Οἱ ἐπέτειοι ἐθνικῆς μνήμης όνομασθηκαν γιορτές μίσους καί ἐζοβελίσθησαν.“Ετσι ανοιξε ὁ δρόμος
ώστε σήμερα ὁ κ. Φίλης να μπορεῖ
να γραψει διαστρεβλωμένη 'Ιστορία στίς «λευκές σελίδες» τῶν σχολικών βιβλίων.
Τώρα ή Ἀριστερα κανει τίς δικές της ψευδεπίγραφες «γιορτές
μίσους» καί διχασμού. Καί φθασαμε να βλέπουμε τήν κρατική ΕΡΤ
ἐπί τή ἐπετείω τῶν 71 ἐτῶν από
τού θανατου τοῦ Θαναση Κλαρα
(γνωστού καί ώςἈρη Βελουχιώτη) να διερώταται «πόσο διαφορετικές μπορεῖ να ήταν οἱ ἐξελίξεις
καί ὁ ροῦς τής ἱστορίας» αν μέ τήν
συμβολή τού <ζΑρη» ἐπικρατούσε
ή ανταρσία τῶν Δεκεμβριανῶν...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ωωωφω
«Ἡ νίκη τού Γράμμου»
(29Αύγοὑστου 1949)
«Οί κτρό τέλος»
(30Αῦγοὑστου 1949)
(σελ. 4)
Ράμφ05
καλοκαιρινός
Γραφει ὁ ΝαπολέωνΛιναρδᾶτυς* 
ΣΤΗΝ ἐποχή πού οί τηλεοπτικές παραγωγές
είναι περιορισμένες είναι εύχαριστο να βλέπεις προσπαθειες πού καταφέρνουν πολλα μέ
λίγα. 'Η τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Στέλιου
Ραμφου ίσως ήταν ή καλύτερη σατιρική παραγωγή του καλοκαιριού. 'Η ποιότητα της σατιρας ήταν ίδιαίτερα υψηλή, μιας καί οί συμμετέχοντες έδιναν τήν έντύπωση ότι ήταν έντελώς
ανύποπτοι του γεγονότος.
Για όσους δέν τόν γνωρίζουν, ό κ. Στέλιος
Ραμφος είναι ό ίδεολογικός γκουρού της αύτοανακηρυχθείσας πεφωτισμένης 'Ελλαδας. Αύτή
ή 'Ελλαδα είναι κατα δήλωσίν του εύρωπαϊκή,
προοδευτική, κοσμοπολίτικη καί μεταεθνική.
Τό μέγιστο ήθικό της προτέρημα είναι ή διαφοροποίησή της από τήν πλέμπα, ή τα <<εύρέα
λαϊκό στρώματα» για να χρη σιμοποιήσου με τόν
όρο του κ. Ραμφου. Τα ὁποία ένίοτε έχουν τό
θρασος να απορρίπτουν τίς έπιλογές της πεφωτισμένης <<έλίτ».
Τό πλεονέκτημα του κ. Ραμφου είναι ή ἱκανότητα του να δίνει απλουστευτικές απαντήσεις ύπό τήν μορφή περισπούδαστης φιλοσοφικης σκέψεως. Τό τετριμμένο της ούσίας
έπικαλύπτεται από τό περίτεχνο της διατύπωσης. 'Ο αναγνώστης ή τηλεθεατής του κ. Ραμφου, από τήν μια είναι καταναλωτής διανοητικα εύκολου ύλικού, από τήν αλλη έχειτήν ἐντύπωση ότι ή καταναλωση αύτού του ύλικού τόν
κατατασσει στήν σκεπτόμενη μερίδα της έλληνικής κοινωνίας. <<Ἀπ° έξω έμφανιση, από μέσα
Συνέχεια στήν σελ. 8
φοράς, καθώς έτοιμάζοντο νά πετάξουν από
Πασκώβη γιά Νέα Ύόρκη ύπό τήν έπήρεια αλκοόλ! Ἡ έταιρεία ζήτησε
συγγνώμη από τούς 141
ἐπιβάτες, οί ὁποίοι πέταξαν τελικώς μέ νέο πλή
· Ἀτακτος αποδεικνύεται ὁ πρίγκηψ Τζώρτζ
τής Βρεταννίας! Τό φόρτε τῆς σκανταλιάς του
είναι ή κουζίνα ώς φαίνεται. Αύτό έξομολογήθηκε προσφάτως ή μητέρα
του πριγκήπισσα Καίητ,
κατά τήν διάρκεια αποκέψεώς της μέ τόν πρίγκηπα Ούίλλιαμ σέ φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ἐξήγησε ότι όταν προσπαθεί νά
μαγειρέψει γλυκό μέ σοκολάτα καί στρόπι, ὁ ήλικίας τριών έτών Τζώρτζ
«τά κάνει όλα χάλια» καί
«δημιουργείται χάος»,
καθώς τά ύλικά πάνε παντού... Μπορεί ή κουζίνα
τῆς Καίητ νά μετατρέπεται σέ πεδίο μάχης, αλλά
ὁ Τζώρτζ μας «κερδίζει»
όλους
Ο «Ἀρχίστε νά κάνετε παιδιά! ”Εχουμε πρόβλημα». Αύτήν ήταν ή
έπείγουσα έκκληστς πού
απηύθυνε ή κυβέρνησις
τής Νοτίου Κορέας πρός
τούς πολίτες τῆς χώρας.
καθώς ή ύπογεννητικότης μαστίζει τό έθνος. Τό
πρώτο πεντάμηνο έφέτος
οί γεννήσεις έπεσαν κατά
5,3 % σέ σχέση μέ πέρυσι.
Ἡ κυβέρνηστς άνεκοίνωσε
καί έκτακτα μέτρα ύψους
50 έκατ. 
· Δυό πιλότοι τής
ΠΠἰτσα ΑἰτΖἰΙ185 συνελήφθησαν, κατόπιν ανα
ρωμα αλλά καί καθυσ-ιέρηση 10 ώρών! Ἐφ' όσον
δένι απογειώθηκαν μέ τούς
«τελούντες έν εύθυμία» πιλότους, μάλλον θά είναι
εύγνώμονες έστω καί αν
καθυστέρησαν.
· "Ενα ζευγάρι μεσηλίκών ξεκίνησε γιά ένα ταξίδι από τό νησί Γουένο
τῆς Μικρονησίας μέ μιά
βάρκα μόλις 5 μέτρων,
χωρίς έφόδια καί έξοπλισμό. Καί δυστυχώς έχασαν τόν προορισμό τους
καί κατέληξαν στό ακατοίκητο νησάκι ”!στ Φάγιου, όπου αναγκάσθηκαν νά ζήσουν ώς ναυαγοί έπί μία έβδομάδα.
Ἀπελπισμένοι έγραψαν
στήν άμμο τήν λέξη 808
καί αὐτό τούς έσωσε τελικώς, καθώς έτσι τούς
έντόπισε ένα έλικόπτερο
τού αμερικανικού ναυτικού. Ἐλπίζουμε νά τούς
εΎινε μάθημα.
· Ό δήμαρχος τού χωρι
ού Μπουγκαράς στά Πυρηναία βρήκε έναν καταπληκτικό τρόπο νά προσελκύσει τουρίστες. Λέει
διάφορα απίθανα, όπως
ότι τό χωριό θά έπιβιώσει στήν Ἀποκάλυφη καί
θά σωθεί από τό «τέλος
τού κόσμου», ότι έχει έξωγήινους κά Καί παρ' ότι
τό τέλος τού κόσμου δέν
ήλ θε, τό κόλπο ἑτιασε καί
οί τουρίστες ήλθαν!
Μ.Μ ΜΜΜ
ΜΜΜΜώΎΜΜ ο |
ΜΜ° Ν 93 000 π
ωωΜωωΜωΜΜω Ο υ ο η φ  'ι
«Μ“ΜΜΜήΜΜΜ | γ 5 |
ΜΜΜ ΜωήΜς
Μωρή Μ¦““Μ“ για . εσεις εργασιας
.Η Μ Ι Ι ~ Ι ~ Ι Ι ι
“ωὡΜ”'Μω"Ἑ *““Μ Το βαθοε τον προβληματος της άνεργος στην χωρα
ΜΤόΜ'χαΜΜΜ@Μ.
 ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ 92.850 ἐκπαιδευτι- αγωγῶν (11.123). Εἶναι απολύτως τής Εύρωπαῖκῆς <Ενώσεως. Τόν
 Μ Μ ω κοί κατέθεσαν ἐφέτος αἰτήσεις για χαρακτηριστικό τής καταστασεως ῦΙούνιο, ή ανεργία διαμορφώθηκε
ωαΜωΜωΜ ἐργασία ώς αναπληρωτές ἐκπαι- πού ἐπικρατεῖ στήν αγορα ἐργασί- στό 23,3%, βασει τῶν στοιχείων
ΜΜΜώΜ δευτικοί γενικής ἐκπαιδεύσεως καί ας στήν χώρα μας τό γεγονός ότι τῆς Ευτσεί8ί, μέ τήν °Ισπανία, τήν
ΜΜ ΜΜΜ  μουσικών σχολείων. Μόνον ὁ αριθ- περισσότεροι από 20.000 φιλόλο- Κροατία καί τήν Κύπρο να έπονται
Με!" Μ μός αὐτός φανερώνει τό μέγεθος γοι αναζητούν ἐναγωνίως μία θέ- στήν καταταςη. «Πρωταθλήτρια»
 τού προβλήματος τῆς ανεργίας πού ση στό αντικείμενό τους, έστω ώς παραμένει ή χώρα μας στήν ΕΕ καί
Πω | ταλανίζει τήν τελευταία πενταετία αναπληρωτές, όντας εἴτε ανεργοι στήν ανεργία τῶν νέων (47,4%).
ω Μ  τήν χώρα μας. Πόσο μαλλον όταν είτε απασχολούμενοι σέ αλλο κλα- Τ , “δ , ¦ λ. .
Μ ““ΜΜ“ΜμΜ έχει γίνει γνωστό ότι ἐξ αὐτῶν μόνο δο. 'Υπενθυμίζεται δέ ότι ὁ καθα- π οκηἶ;εἴαὁσἔγἱἘυ=ο:σἙ Ταζ!)
' ἡ! ι μ Η( ώ" οἱ 20.800 θα προσληφθοῦν τελικώς ρός μηνιαῖος μισθός τών αναπλη- Τρ . ρ .¦ ρ ι , δ ργ Ξθ ί
Μ στα δημόσια σχολεῖα. ρώτῶν είναι κατω τῶν χιλίων εύρώ, σΨρ%° (πως @τη ΚΨΜ η
Μ”  | ἑνῶ στίς περιπτώσεις ἑλλείΨεως κατα|την'τελευταιατου συναντη -Συμφώνώς πρός τα στοιχεῖα πολυετοῦς προϋπηρεσίας εἶναι ση ση|με Ξους Ευρωπαιους Σοσιαλι του υπουργειου Παιδειας, Ερευ- μαντικἀ μικρότερος στες, ειναι η «εξαιρεση απο τον
ΜΉ“Μ  νας καί Θρησκευματων, αριθμη- ' ύπολογισμό τού δημοσιονομικού
ΜΜΜ τικα, περισσότερες ήταν οἱ αἰτή- <Η <Ελλας παραμένει ή χώρα ἐλλείμματος τῶν ἐθνικῶν δαπανών
 σεις τών φιλολόγων (21.942), τῶν μέ τό ὁψηλότερο ποσοστό ανερ- σέ προγραμματααπασχόλησηςκαί
δασκαλων (13.450) καί τών νηπι- γίας αναμεσα στα κρατη -μέλη κοινωφελιοῦς ἐργασίας».
Σήμερα Τῆς ἡμέρας
Μ Μ | Ι 2
οΜωΜ Τα Χιλτωνεια τείχη
Ξεκινα από σήμερα στό
ΤΑΧ|8 ἡ αναρτησις των
σημειωματωντού Επσμ Μπ&ΜωΜ ΜΜΜΜὡΜΜ ΜαΜὴΜ πωωΜΜπ
γιατό20]8,μέστόχονα ΜἡΜΝΜ ΜΜΜΜΜ ΜΜωΜ ΜΜαΜΜ
είσπραχθούν 2,85 δισ. Μ : ΜΜὡ ψΜωωΜ ὡΜΜΜΜΜ
εύρὡ. Με ΜωΜπῆω ἔἑὐηἀἩ  =ὑωΨΜ
Μ ωψω 'Μ Μ" 08"" ω ω ψ" Μ" 'Μ°'Βω“
'ΜΜΜ Μ “ΗΜ ΒωΜ κΜωψΜΜ ΜΜΜΜΜΜ Μπασκετ·
ΜΜΜ ΜΜὡῆΜ ΉΜΜ η ΜΜωΜΜβ αΜΜ'Διακόσιους αξιωματι- ΜΜἩΜΜ_ Μ)ΌΜΜΜΜ ωΜἡΜΜ ΠΜΜΜΜΜ
κούς στέλγειἡ δωσω' ΜΜ“”Μ¦ ΜΜΜὺΜΌ ωΜΜΜΜΜ ύ
στην Έλλαδα για τους 'Ω 'Η Μ ωἩη"°ψΜμ" ΒΜ“*ΜΜ ϋῆΜΜὁ”ΜΜ& ΜωθΜΜΜΜ
τζιχαντιστες. ΕΙΝ ΜψωΜω ·ΜΜἶ-· ΜήΜΜΝῶ Με 
ΜΜ ΜΜΜω 'Μ Μ- Μ'Μ "Μέ ΜΜΜ"
Μ Μ “Μ "Μ Μ"“" ΜΜΜ' 'ω' ΜΜ"ηΜ ..Ἡ Μ Μ Μ Μ ω Μ! 'έ "εΌ ω¦'“"ω“
. . . . . . ως” Μ” ή
Απο'α(νσβολη σε ανο· Π γή ζ: κωΜΜΜω$η "Η" ἡ Μ ω· ωἩ ωωωωωωω
βολη 96ηγε"91η “Για ωΜ-¦ΜΜη ο'ὴΜΜΜωήϋ ΜἡΜΜ
ψηΦΙΟΤης Της Μερ· ή ω” ωωω·ῳωω ψΜΜ“ ΜπΜωΜ
κελ για τήν Καγκελλα- ω Μ Μ ύ ωωωΜωω ΜΜΜ-'ω
ρία λόγω του προσφυ- “ΜΜψἑ'* μΜΜΜωΜ Μή””αΜ
γικού. Μ· ωΜ _=ψ η” ΜΜ.ΜῆΜ ΜΜΜΜΜ ΜΜωΜ
"ω". Μ" ΜψΜ“ΜΜ ΜΜΜΜ ωΜ_ῆΜΜ
30 ταωΜΜῳ ὡΜὴΜωώ ΜψωΜΜ ”"Μ-ΜΜθ
Μ ΜΜΜὡΜ ωαϋΜΜΜή ήΜῆΜΜὺ
' ΜΜΜΜΜΜΜ Μ“ΜΜ μΜωψΜ ΜΜΜ
Β 7 Η Τ ΤΠ' Η
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Βασιλιας τό χοῆ μα»
ΜΑΜ(σελ. 2)
«°Εἔαρχειοποίηση ..»
ΠΜΣΜ(σελ. 3)