Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο πόλεμος των 120 ημερών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το|όνιο σας  Παω. «Ειμαιὅηό __ Δ
Προσκαλεί 1* με...κραοί τουςη ο- ¦ι·“ἘΦ·-" “ 
για μια τε· ω κανουν οι Ποιους ηου ή η
λευταία Ξ φοροφυ- έχω Φό- γ <
βουτια στις γόδες, βους και (Με ' Ν 
Παραλίες καθώς το θέλω να κα- ·, ~ `
του, αλλες ε 40% της γω ηολλα»,
διασημες Παραγωγής δηλώνει ο
και αλλες · διακινείται Λευτέρης _
αηότητες ηαρόγομα Ελευθερίου Μν=“
ΜΜΜ*
ε; ότι κ Ν 
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ ΖΒ/ΠΒ/]Β
ΤΑ 5 ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΟΥ κΡιΝογΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ο τιόλεμοε
των |20 ημερών
Το κλείσιμο των εκκρεμοτητων '[Π8 Πρώτη8 αξιολόγηση8.
Το ραντεβού των ηγετών του ευρωτιαϊκοό Νότου για μέτωιτο κατα
τη8 λιτότητα8. Το ταξίδι Τσίπρα στη Ν. Υόρκη και η ειδική αηοατολη
Χουλιαρόκη στο ΔΝΤ. Η έγκαιρη ολοκληρωση τη5 δεύτερη8 αξιολόγηση8.
 7 Τα μεσοπρόθεσμα μετρα για την ελαφρυνση του ελληνικου Χρέου8
' » 4-5
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤ ΗΣ
κι 'ΜΝ' 'ιι "
ΑΠΟΡΡΗΤΟ' ΦΑΚΕΛΟ' ΡΠΟΝΤΕΧ
ΜΝΩΠΕΣΕ "ΜΕΣ
Μιιιιιιιιιι ιιιιιιιι·ιιιι
ιιιιιιιιιιιιιιι ιιωιιιιιιι
)) `|Π-"'
το 8ιιι:ΒΕ888ιιιιιιιιιτιι τη
τι τεστ Με το" ·ιιΕιιιιιιιιι·
»ΒΒ·Β'7
.¦·,'
Ο ΤΖΕΛΟ ΜΠ|ΑΦΡΑ
- ΣΤΟ «εθΝ0Σ»
 : τη ιιιιΕιι·ιι τιιιι
 ΕΜ"|Π" Ο ΑΚΙΝΗΤΗΣ
η '  ι ῖ||Σ |'|"|(
))ΒΒ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
εΜιλι ι>ΑτΑικοΦΣκι · ιι
ω-Δ=
Ο= .. ιιιιιιιιιιιΕιιιι 
:Ξ Δ _ ν ιιιιιιιιιι·ι:Ε ζ
Ξ τη ατι 
Ξ= ΗΜ ΜΒΜ  '
Ξ: μ; δ· ' ) Στιιιιιι·ιι!ιι ^"^"^ ΜΜΕ!"