Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Reality με τους καναλάρχες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 7 2 Βιβλιο
 Ρ  ή ον Εεεγ €οιπἱε|
- 7* # Οσα '
 'Η μΠορει
- να φέρει
θ ο αγαπα
έ" β: - Η* ααα ταν
 Αυτη:
Ε- Μ
Β Ενα συλλεκτικό ερ με 13 ει·ιιτυχἱεε. ὁιιω5 «ιωηιΞ“ι›Η _ /_ ρ 4- κ
οι νοι_κΑΝ υεΑ ιι. ΜΜΕ Μυτιυκ, «τονε» ι_ινΑ κ ιι. ΜΜΜ . . Δ οι ΣΒ Ξ Π
Α «Μπι Νο 5ιιη5Μι·ιε» 5ιΜιοιι ο ΡκονΕΝΖΑΝο ο. 5ωτ|ετ ω.. ΕὲἶἔξἑΞΞΞεἔωω “ “
και τι ουσικὴ θα ι·ιοἱ2ει έχ ι το δη έ ο! . .
μ μ ρ μ ρωμ ' _ ΧρεωσΙ1 στα καναλια
Πονεεροι·ιε'| ΠονεΠΐε
· · - ~- ε Ε 1 
” Το αΙΙολυτο ΠαιΧνὶδι ΧρΙὶματο8 και
Π .. .¦.___._¦_.- Ο ΣΕ^¦ ΊΖ-Ί6
Η· Η' ¦- | _ ο
_ 4- Ε- ι _
! · ῖ ._ 
'·____- Ι γ β έ· έ
ζ ο η έ Πονταρουν κλεισμένοι για 40 ὡρε5
σε θαλαμουε με ραντΖα.
μουσακέι. νουντλ5. ισοτονικέι ποια
για τιε τέσσερα» (και οΧι μονο...)' ,ειεε Πολω-Ποωεκωομμορω
ΒΑΡΔ|Ν7 “ Γ ι ΗΣ. |(ΥΡ|Α|(ΟΥΙ |`||ΑΡ|ΝΑ|(|·|ΣΙ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ, ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ. ΣΑΒΒ|ΔΗΣ ΚΑ| ΚΑΛΟΓΡ|ΤΣΑΣ. ΛΕΝΕ ΘΑ ΠΑΝΕ Ο' |Δ|Ο| !
ΔΡΑΜΑ: ΕΝΦ|Α ΜΕ ιι|(Α|'|ΕΛ0» ΕΩΣ 20% Ξ|·|ΜΕΡΩΝΕ| Γ|Α 2.3 Ε|(Α'|'. ΕΛΛΗΝΕΣ ·ΣΕΛ-6-7
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑ Το ΚΑΖΟ
Ελληνικο με 
ΒοοοαΙαιιι·εατε
έο συστημα ετοιμαΖει το υιΙου ργεἱο Παιδεὶα8
ΜέΧρι και με 1,5 στα 20 (Ξ) μΠΙὶκανε στο ΤΕΙ ΚοΖανΙ18 - Δασκαλε Που σΠοὑδαΖε8 κατω αΠὸ
τα βασΙ1 (9,8) - Τι ΠροβλέΠει ο νέοε τρὸΠ08 εισαγωγἰ18 στα ΠανεΠιστὴμια · ΣΕΛ. 22-23
` κΡικοι χΩΡιΣ ΕΛΑ'|'|·|Ρ|Α. ιιιΣιΝΕΣ χΩΡιΣ ΝΕΡΟ ι Δενβ¦ΜΜὡ .Μια 
10 ΟλυμΠιονἱκεε αΠοκαλὺΠτουν τα αΠἰστευτα μαρτὺρια Που τραβΠἔαν αΠὸ τον αδιαφορΠ Πολιτεἱα μέχρι να φτασουν · · · '
στα μεταλλια για τα οΠοἱα και Παλι λοιδορουνται - Μέχρι και Η συγχρονισμένο με στολα δὺτΠ λογω κρύου · ΣΕΛ. 42-45 ϊ0υ ι?κου ρεπ” Μο τιμονι '
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
ἔΞ Χ
οι νέεε γενιέ8 μετα τον Σταυ ρο '
-;-ιιιι-· "-:¦ἱ·|¦ἱ|¦'ι μμε-ι οι
Εανὰ (ΤΕΒ ΣΠ8ΤσΟΠ0ὺλ(1 ·ΣΕΛ.32-3θ “=-= ι' =··:'- -:-'Ξτ=-::ἶΞι-.Ξ 5: ΠΓ Πει-ΓΕ