Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦°|0|"Ν
ΜΜΜ!! ί" ιι"
“Η β  αργα ”
ευρώ 'διοκτησία:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕτ
Ι 7 ΜΜ·”ω.ωΜ ·Δπ<Ί-·_£ ΜΜ_”7ω:···4 τ
_ γ ° = Η  ΠΩΣ θΑ ΕΠΑΝΑ|(ΑθΟΡ|ΣΤΟΥΝ Ο' ΠΑΛΑ|ΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ):
ΛΛΑΖ0ΥΝ ΟΛΑ
για 2.7 00.000 συνταξιούχου5
ο Τι ισχύει με την «σηροσωηικη διαφορα» ο Ποιοι θίγονται και τιὡ5 · Αναῆυτικο Παραδείγματα
Εκδοτη5: Κωνσταντίνοε Μητση5 28Αυγούστου 2016 · Δρ. Φύῆῆου 977 ι Τ|μῇ Ϊ
· `·μτ 'Μ ·
· ..ω-'Φ-ῶ.μ ο· ω .-·-;·`κ“ψ 5- ·τ"ῶ·ν'-·· ·
Μ.8-9
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΛΤ|Α ^Ρ9ΡΟ Ψ): “ΒτΚ» ρ
 Μειώσει8 ούρων Ηδιθιοι η Βοῇεμενοι;
 _ '(0' δαηανὡν ΓρύφειοΓιαννη5ΛοΒερδοε
σε ' Χ που εξαγγεᾶει μ Μ]
ο υ ιακοε ητσοτακη5
Ωω 8 ΔΕΘ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΕΣ 0ΔΕίΕΣ
Με Ποηιτικη θυεῇῆα για
ΜΟΝΑ το διαγωνισμο-ηαρωδια Η”
η οηἔ=ἔἶἔεἶἑΒΜ α “ .- ο ., ι |ΕΡ0ΝΥΜΟΣ
ρ , . . ρ ρ   ' ί ετ .ν “0 Παῖσιοε ηου γνωρισα»
Χωριεδικασυκη οηοφσση “   . ι· Μ"
θα δεσμεύονται ηεριουσιακύ στοιχεία
 ο ί βη
ψαχνοντσ5Υ'° Μ
στο σ0ἩρἱμμΜ
Σ οκ ηρακαῆούν οι εικονα απο τη γειτονικη 'ταίίία. οπου τα.
και για μη ῆηξιηροθεσμε5 οφειῆε8
Μ. το
ΗΜΟΥΝ ΣΤ" “Βτ'(»
“Αντιηοῆιτευομαστε
το ηα“ι'κισμο»
 Ν|ΚΗ ΚΕΡΑΜΕΠΣ,
“ Βουῆευτη5,
κοινοΒουηευηκη
εκηροσωη05 τηε ΝΔ.
Σω. 7
σωστικο συνεργείο εξακοίιου0ούν να ανα1ητούν εηιΖὡντε5
κατω απο τα ερείπια, αν και οι εῆηίδε8 έχουν παω εηαχιστοηοιη0εί. Η σκονη απο την κατορρευση των κτιρίων εξαιτίαε του
σεισμού των 6.2 0α0μῶν τη8 κῆίμακα8 Ρίχτερ έχει ηια καθίσει. ο
θρηνοε ομωε για τουε εκατοντοοε8 νεκρούε και τραυματίεε μοδα
ορχισε να ξεδιηῆὡνετοι. οηωε εηίσηε και η συηηογικη αργο για τισ
αντισεισμικε5 εῆῆείγιειε απο την ηῆευρο τησ ηοῇιτείαε, ηου μεγιστοποίησαν τα καταστροφικο αποτεηεσματα. 0ιἘῆῆηνεε επιστημονε5, που παρακοηουθούν με μεγοηη προσοχη τη σεισμικη ακοῆου0ία, οηῆωνουν κατηγορηματικα οτι δεν είναι δυνατο να ενεργοηοιη0εί κοηοιο ρηγμα στην ΜΜΜ. ορισμένοι σεισμοίίογοι
πωπω. οηωε ο διευθυντηε του Γεωδυναμικού |νστιτούτου του
Αστεροσκοπείου Αθηνων Ἀκη5 Τσεῆεντη5, Ζητούν αηο οῆου5 να
Βρίσκονται σε ετοιμοτητα, κα0ὡ5 στην ΜΜΜ εχουμε καιρο να
υηαστούμε εναν σημαντικο σεισμο. “Υπαρχουν ρηγματα τα οποία
“φορτώνουν'», δηῆωνει χαρακτηριστικο. Μ· η.
“Ο χοροε ενώνει»
ΓΙΩΤΑ ΚΠΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΥ,
διοργανωτρια του
Διεθνου5 ΦεστιΒαη
Ε8ττηοεηωι5 ΜΜΜ ΜΜΜ στη ε η ΜΜΜ τι ηχεια Μινι ερωτηση
ΜΟΝΗ Η ΜΒΜ ΔΝ!! ΠΙΝ Η: ΗΜ ΗΠΙΝΗ ΣΥΜΜΠἩΗ [ΝΠἔὶ ΜΝΗΜΗ
ΗΜΜΥ Μι ΜΝΗΜΗ ΜΡ'ΟΠίΜ 
ΣεΠ_ 24
ΓΡΑΜΜΗ ΣϊΜΡ|ΞΗἱ ΠΜ