Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.οχἰ8ρΙυ5.9τ ΑΜΝΜ ,|
Ώ Ι Α 33ἄν]ε1μβὐνοι1με»ο Μουρ Με..
Το Μα Μουρ. ο @Βαρη
«οοαοιρομοοο» κού οοοΜοο των
Αμερικανό" ΜΜΜ μοτουε η ο κκ Ε"|χΕ|ρπΕπ “Μ 
Βμ""8κωΜ ΜΜΜ ΜΜΜ: _ = , ο |σχυροπο|ουν τη ΒέοΠ Ϊ" “ΜΝ , Τ" Μ Μ Μ
Ι · ξΓΠἱ_ΞἴἩϋῇ Με Μ Σε  Μ Ν ' Ι" ω ω Μ Η ω Μ μ
_ ; ' Κρ'οιμω Βιοορον- '...οε Μ κο' ΜΜΜ
Μο5γ·ονο οοο7ωΒΊΟΜρἰω'Πὡε
βρω κανω απο ο Β·οφο·νουενο κορύφωση Με
σνομπ απο Με Ε.Ε.-Τουρκίο5 φοβοοθο
«Μονο» ω 6·οορονυΜ Μ Η",
 «ῦ“°'"5 · ~' -~ · ·
ΜΜΜ» ·” · .· '« ^ ¦
 . ενόψει  
Η ε “ο ων ;_.ῖΜοΒΤω ΔΕΘ
 :ζ€ἱῖἱΐἰΞέ;ΞἱΞ Μ" Ι
3 Ξ ΗΡΩΝ ΒΗΜΑ Γ|Λ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛ" |ΣΧΥ0Σ ΚΔ' ΕΞΩθΕΣΜ|ΚΗΣ ΕΞ0ΥΣ|Μ
Η ΕΚΔ0Τ||(|·| ΡΟΥΛΕΤΛ
@- Το οκῆορο πο·χυἱ8·¦
ο· νέο· κουοῇορΧοε
“ ο. ΕΛΛΑΚ”
Η μ#Πῆντεοω :ο Χωπονο γερο Ευ. Μορινοκο5 - - Το ερωτα ο χρ:~κοῇ0γρΜ3. ο Ε κο“ρῇ5
"η Μ @ΜΜΜ Β· Β°ρΒΜΨΜ8 μουκο Με κο' το ΜΜΜ του ΜΒΜ
' κ"ὲἔ^Μἔ"ῦ ωΞο"ῇω'3 Βρήκε ΠΜ ο Δ· κοΜμΠω8! ο|κογὲν8ιο5 Με τον Μουρ στον τοίχο
Μ ΠΠ ωνν , . . ρ , .
Προνομιοκό εργοῇ6βο 'βαν ΣΠββῇΠ$ Π Μσρ'σΜ Μ: Κυριακου ο |. ΜοΦου2ο5 ΜΒΜ"
[ο - ῦἡἶ)δΠΓ @Κ
ο] Με» Ψ γκΔιοιΔ ΜΜΜ'
Γυμνοἱ; ου ογκου·
ΜΜΜ , _ . “ | ν
ΜυΜ Εο·Χρεοε κο'  
'Τηνώροπω δενμηοροωνο το·ΠροοΠοπουμενο _
Βονε·οὁοωθουν¦ Με δίνουν ένα ΜΜΜ _  ι ω ο ·
χρημοτων ων Μοβον'ω; Η '
. Δεν έχουν κοωῆῶο
οκομο όρου: οι
Μαρτιου.
ο' Βιορρο68 για · ο ο' ξ ἴ“ ; ζ τ Ζωνρύφ:ν
 ' Η _. Ἡ· επομενο ο
“ "Ψ 88"' ω" “ > Μονο ΣεΛ.3ρ
Γ. ΚουρρριροΚρυ
«Το προ· επιτύχονοπΞ >σ;Ι ι “1.11 ~ ~~
τρέχουν πιο γρήγορο
απο τον δρομο. . . ›>
ουοΙρΔολιονΙἘΙνὲ·χ·νηἐ :έα “Λε ν
Έ Ἐπὶ. Ό·
(ΜΙ ΖΗΜΙ ζου ζ
ΠΠ - .-Ιμ“ΟουῖΜ·
Ρέμπραη. Με) ΜΙ Περῖ Ια Ι 0 εκατομμύρια δολάρια σΙο σφυρί
ΜΗ ΒερμΠρἶ“ξΜ8 η ` των 50Μ€ὑ/$ ς! Ι Ι
500 τωρΩΜιφΜΜ ς Σερ 27 Μ 28 “κεἔρρκεφ; “
η Ό Λ,
` `. .
· >_ ο· ΔΔ . 4““ · ·