Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέος "κρυφός" φόροςRecognized text:
ΠΟΙΟΙ "ΛΗΜΝΟΥ" "Ο ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Μισό δισ. το Μπιουτ στην αγορά
για να σωθεί ο «Μαρινόπουλος»
›Περισσότερες από 14 εισηγμέ- γ
νες επιχειρήσεις που προμήθευ- ί
αν την αλυσιδα σούπερ μάρκετ Ι Ϊ _
καιάλλες2.000 μικρέςεταιρεί- -'  Η· _ ῦ έτη» ..
ες. τα «θύματα» της επιχείρησης ` ο Ο “ “ " ^ '
σωτηρίας. Το «κουρεμα» στις
οΦειλές κυμαίνεται από 40% 50% Τι Μι η συμΦωνία
των πιστωτιίιν Γνώμη πα. 2.
ΡΜ: Μ 23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20328 - ΕΤΟΣ 690  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 - 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3¦5 θ
'|'|||||||||"|||||||||Η'||||||||||||||||||||'|||||| 
ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «Λ|'|ΟΟΕΜΛῖΟΣ» 3ΟΟ - 6ΟΟ ΕΜ".
Νεος «κρυΦος» ιρορος
Σχέδιο για ετιιβάρυνστι 1%ο -Ζ%ο σε όλες
τις τρατιεΖικές και ιιλειττρνικές συναλλαγές
Ο Φόβος για υστέρηση στα  ο ο 
π Με" ΠΠ" έσοδα οδηγεί στην αναζή- ι ή ` 
Τρ|"λ0 στο|χημα τηση εναλλακτικής λύσης  
' Η επιβολή του νέου Φόρου
γκι Αλ' Ϊσ|"ρα θεωρείται ότι δεν θα προκα- .
το Φθινοπωρο λέσει σΦοδρές αντιδράσεις
›«ιαει8ι»για Το σχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις
αλλαγη σελίδας για τις συναλλαγές από λογα- Μ” __ .
η °'“°Υ°“'θ κα' ριασμους μισθοδοσίας και χ ΜΜΜ Μ
η ασοΜγηση πληρωμές Φόρων-εισφορών ρ ς που πουρνούν ω·
απότην τρόικα. 12- Μ·  
Λνκἀθ· το προσω Αντιδράσεις από τρόικα και τρά- ° ωΥ'Κ6 ΜΠΕ* πεζες. Θεωρουν ότι ο Φόρος "'σΪωΪ'Κἑς Μ ω Μ
. ¦ ΜΜΜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
θα επηρεασει και τη χρηση 2-2Μ5 Μ. Μ Ι Μ Μ Ι Μ Μ ' Μ Μ Ι
"ΦΠΑ κ· ΜΝ των πιστωτικών καρτών τα 4-5 2'2 δισ- ευρώ ° ^ Ι Α 0 Δ ° Α Ι
Δοκιμαζονται
Β|.αἙ0χες στη. ΠΡΟΑΝΑ"|ἘΛΙΑ Γ. κΑτΡοντκΑπον Σ"ἩΝ «Η» ΜΜΜ" 95 εκατ
ω η““Μ|“ Τ ει «κό τε » κι «ΜΝ
›Η υπόθεση της ν
η που απειλεί ρ ς φ ς γ κατασΧετπρια
τη Μαη ω" "ω | | τραΠεΖικων
ματος και τη συμβί- δ λ ν
των: το ΜΜΜ  (1 Η   (1 λογαριασμων
μαν ικ «στρατ
Σ έ πεδο» Μ 14-15 ›ΣαΦσρι της σοφίας στα τραπεζικά βιβλιάρια των οΦειλετών του
Δημοσίου. Στους πρώτους 7 μηνες
Αρθρο δεσμεύτηκαν τα υπόλοιπα 18Ζ000
πλακα Μαι: λ°γῳ'°ῦ"ὡν Μ 3
Οι ωραιοι μυθοι Μπι:19ΜιοπΙΜ
εκκωΦαντικα ΚατὲΡΡευσε
καταρρεουν η αξἰα των
Ο ›Παρέμβαση τ=υ Μ Δ συναλλαγών
πρώην υπουργο
μεσω της«Η» μετά  Χ·Α·
τινΠ0λπικἡ θύελλα Τη μάστιγα της εισΦοροδιαΦυγής και τος ανεργίας σε επιδότηση εργασί- .
, , ¦ , , ›Αποχη επενδυτων από το Χρηἔἑ'ἑἐ"ἔέΜΤ της ανασφάλιστης εργασιας επιχει- ας, συστημα τεκμαρτου υπολογισμου Μω|σΜήρ|α ο τζίρος ΜΜΜ' στα
20102015Μω ρεί να αντιμετωπίσει το υπουργείο. των εισφορών ανά επιχείρηση και 19 εκ” ΑΜ η ΜΜΜ η ωε¦ψη
Σχεδιάζει μετατροπή του επιδόμα- εξορθολογισμό των ποινών επ σο ρευστότητας και το Βιοχιτ Σεπ. Μ