Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στράγγιξαν οι φορολογούμενοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.παΓτετπΡοΠΙό.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σόββατο 27 Αυγούστου 2016 / τιμύ: 1.30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
Πητσοτήκης - Αβραμόπουλος
ΝΕ Λ|Τ0ΤΕΡΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΕ|Σ
ΣΤ Ο Α' ΕΞΑΝ|·|Ν0
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η Τζόνετ Τέλεν
πρόεδρος της Ρεσετε| Πεεετνε
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.145
[Υ|Τθ||(] Το 22 % των φόρων από τπν πρώτπ δόσπ των εκκαθαριστικών τι 272 εκατ. ευ ρώ έμειναν ανείσπ ρακτα
Στ ρόγγιξαν οι φα ρολογσύ μενσι
Η «τρύπα» στα φορολογικό έσοδα του Ιουλίου έφθασε τα 196 εκατ. ευ ρώ
σήμερα στη Ν
Τρ. Αλεξιαδης: ο ΕΝΦ|Α
θα αλλαξει, αλλα όχι τα έσοδα
Τέλος στα σεναρια ενεργοποίησης της ευνοίκής
ρύθμισης των 100 δόσεων προς τις εφορίες ή
θέσπισης νέας αντίστοιχης έβαλε για μια ακόμπ
φορα χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιαδπς, ο οποιος μαλιστα προανήγγειλε
αλλαγές από το 201 7 στον ΕΝΦ|Α, οχι ομως και
στον εισπρακτικό στόχο των 2,65 δισ. ευρώ. >4
Κρουαζιέρα: οι έξι «πληγές»
της Ανατολικής Μεσογείου
Πανω από 330.000 επιβατες κρουαζιέρας θα
χαθούν το 201 7 στην Ανατ. Μεσόγειο ελέω Τουρκίας. Ήδη ορισμένες μεγαλες εταιρείες με αφορμή
τα γεγονότα στην Τουρκία (πραξικόπημα, εμπολεμπ κατόστασπ στα σύνορα, κ.λπ.) προχωρούν σε
ακυρώσεις δρομολογίων για το 201 7 και ενώ είχε
ξεκινήσει το σοοκίπ8, εππρεόζοντας αρνητικο και
τη χωρα μας. Πιέσεις θα ασκπθούν επίσης από τη
διεθνή οικονομική κρίση, το μεταναστευτικο, την
τρομοκρατία, τα εερίω| ςοπττο|5 και το Βι·εχίτ. >9
Στα 267 αυξήθηκαν τα θυματα
από τον σεισμό στην |ταλία
Σε τουλαχιστον 267 νεκρούς και σε σχεδόν 400
τραυματίες αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμοτων
από τον σεισμό στην κεντρική |ταλία. >ί 7
ΕΟΡΤΗΝΕΤ: ΣΤΗΝ ΕΥΘΕ|Α Τ|Α
το 0Ν0Λ0|'|Α|(0 ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤ. >1ο
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣ|'|Α: ΤΡ|Τ|·| Α|(Ρ|ΒΟΤΕΡΗ
|·| ΕΛΛΑΔΑ ΣΤ |·|Ν ΕΥΡΩΠΗ >7
ΝΕΑ |'|0ΛΥΝΕ|(Ρ|·| Ε|'||θΕΣ|·|
ΣΤ|·| Ν.Α. ΤΟΥΡ|(|Α >17
ΒΟΥΛ|ΑΞΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕ|·|
Ο' ΚΟΡΥΦΑ|ΕΣ
|'|ΕΤΡΕΑΑ||(ΕΣ ΕΤΑ|ΡΕ|ΕΣ >16
Στα 196 εκατ. ευρώ οριοθετύθπκε τελικώς π «τρύπα» στα φορολογικό έσοδα του
Ιουλίου, με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί
το «μαξιλόρι» Που είχε σΧπματιστεί μέχρι
και τον Ιούνιο από τα 730 εκατ. ευρώ στα
533 εκατ. ευρώ. Μπορεί τα φορολογικό
στα δπμοσιότπτα το ΥΠΟΠ(, περίπου 4,902
δισ. ευ ρώ. με αποτέλεσμα να ανοίξει «τρύπα» ύψους 192 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των
φόρων που υστέρπσαν είναι αυτός του εισοδπματος φυσικών προσώπων. Ανείσπρακτα έμειναν περί τα 272 εκατ. ευρώ ο
έσοδα να παραμένουν το 22% τπς πρώπις δόπόνω από τον στόχο στις των εκκαθαριστιτου ΥΠΟΙΚ για το 7μπ- κών. Αυτό είναι και το
νο, ωστόσο στο οικσ  πιο ανπσυχπτικό στοι. . . - . .
νομικό επιτελειο έχει  «"^=|ΜΡ|» Χειο για τπν πορεια
σπμανει συναγε ρμος των εσσδων το επομε
για τον εκτέλεσπ του
προϋπολογισμού. Και
αυτό διότι στους πέντε μπνες που υπολείπονται μέΧρι το τέλος
του έτους θα πρέπει
να συγκεντρωθούν
20,5 δισ. ευρώ, δπλαεκ 4.1 δισ. ευρώ ανό μόνα κατό μέσο όρο.
Ο Ιούλιος όταν ένας από τους πιο δύσκολους μόνες -ίσως ο δυσκολότερος- κατό
τπν εκτέλεσπ του φετινού προϋπολογισμού, καθώς έπρεπε να συγκεντρωθούν
έσοδα αποκλειστικό από φόρους πις τόξπς των 5,098 δισ. ευ ρώ. Τελικώς εισπρόΧθπκαν, όπως προκύπτει από τα επίστιμα αναλυτικό στοιχεία που έδωσε Χθες
|'|0Υ Υ|'||·|ΡΞΕ
του |0ΥΝ|0,
Α|'|0 ΤΑ 730 ΕΚΑΤ.
ΣΤΑ 533 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
νο διόσ-πιμα. Τον Ιούλιο έπρεπε να εισπραχθεί π πρώπι δόστ1 του φόρου που βεβαιώθπκε με τα εκκαθαριστικό και π οποία
από μόνπ πις φτόνει
το 1,233 δισ. ευρώ. Στο
ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και π
παρακρότπσπ φόρου που γίνεται απευθείας στους μισθούς και τις συντόξεις. Μια
παρακρόπισπ μόλιστα π οποία όταν αυξπμένπ σε σχέσπ με τον αντίστουαι περσινό
λόγω πις ενεργοποίπσπς τπς νέας φόρο
λογικπς κλίμακας. Τελικώς, από το 1.44
δισ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί. εισπρόΧθπκε 1,168 δισ. ευρώ. >5
[Μήλιος] Θετικό μπνύματα για τα δανεια
Επιστροφή καταθέσεων
μετ' εμποδίων
ΠτωτιΚό κινπθπκε ο Ιούλιος όσον αφορό τις καταθέσεις, δικαιώνοντας όσους
εκτιμούν ότι π μόχπ για τπν προσέλκυστι
στο σύστπμα κεφαλαίων θα είναι μακρό
διαδικασία. συνδεδεμένπ στενό με το πολιτικοοικονομικό περιβόλλον. Μετό τπν
όνοδο του Ιουνίου κατό περίπου 1 δισ. ευρώ, τον Ιούλιο καταγρόφπκε πτώσπ στο
σύνολο. με τις καταθέσεις των επιχειρήσεων
να υποχωρούν κατό 396 εκατ. ευρώ και
να αυξόνονται οι αποταμιεύσεις των νοικοκυ ριών κατό 232 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιούλιος κινπθπκε σαφώς Χαμπλότερα των προσδοκιών. ενώ οι τραπεζίτες έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για
επόνοδο καταθέσεων εντός του 2016. Από
τις εκτιμπσεις των αρχών του έτους για
επόνοδο περί των 6 δισ. ευρώ, σταδιακό
π προσδοκία «ψαλιδίστπκε», περιορίστπκε στα 4 δισ. ευρώ και πλέον κινείται σε
ποσό τπς τόξπς των Ζ δισ. ευρώ. Στο μεταξύ, θετικό πρόστιμο στπ Χρπματοδότπσπ των επιΧει ρπσεων του εμπο ρίου. ύστερα από μακρό περίοδο πτώσπς, κατέγραψε π Τρόπεζα τπς Ελλόδος τον Ιούλιο, ενώ
ακόμπ και στο σύνολο τπς αγορός το ποσοστό μείωσπς τπς Χρπματοδότπσπς παρέμεινε μεν αρνπτικό τον Ιούλιο. αλλό με
σαφώς Χαμπλότερο πρόστιμο έναντι του Ιουνίου. όπως και του Μαΐου. >3
Λοιποί όυεσοι φόροι
Πού χαθηκε,
πού κερδήθηκε
το «στοίχημα»
των εισπραξεων
Αμεσα φόροι ΠΟΕ
Φόροι στην περιουσία
Ειδικών κατηγοριών
Νομικών προσώπων
Φυσικών προσώπων
Φόρος εισοδήματος
Άυεσοι φόροι η
ἐ9.908
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
7μιινο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 (σε εκατ. ευρώ)
- Στόχοι ΥΠ0|Κ
- Εισπρόξεις
250000
200000
|αν. 20ι6 
Φεβ. 2Οί6
Μαρ. 20ι6
ι50000
  . ι
ι00000 η 1 γ 1  Ωἶ37ἶ  7777  
50000 Μπάρ έ 1
έκπληξηο|οολιος  Ξ 
έ Ξ Ξ
Δεκ. 2009
Δεκ 20ιο
Δεκ.2Οίί 
Δεκ. 2οι2 
Δεκ. 2οι3 “
Δεκ. 20ι4 “
Δεκ. 2οι5 
Απρ.2Οίθ “
ΕξὲΜξιι τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών (σε εκατ ευρώ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα