Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΟΙΧΤΑ
τε οστιἶρ κι· οποιο
τον τισνοσππ ουσ
σου" Βιοιοο
'ους σπσιτπσεις
γισ κορντοσο
Η ῖρσμπζσνοπορ ζοτοει το ·σο
'ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ο : ί )
Διευθυντής ΣΒ" τους ΠΡΑΪοΣ ΜΑΚΡΗΣ  Ε
τοις· τος νιο νο σοοοει των
απο τον ΜΜΜ”. ο οποίος
περιμενει ένο που· νιο νο
ορΟει στον Μονο
πρωτο π ομππσσο
με Μποστ·
Νεο στις οιοπΜι·σ
τεοσυις του προζι·ονου Η
τον ο· Νσσρ. ο 0πυμπισσος
στο σοιτοζει σοι ωσπου
νιο κοντιΜΒΜ·“:
ο 281ρονος ο»
τοπους Μουσε·
του Ερυθρού
πως" σε νσοπ
"ΠΙΝΩ ΟΠΠ· νιο ΠΟΠ!”
οποσωροσεις ο Υποστει οσο προτοοπ
στον Με νιο τον ποσο. ο πουπίοσ σο
οποτεποσει ωστοσο· οσονουπσ. ενώ
σον οποσπείετσι νο προσυψει οποία"
με πιοονιί που" του Μιπ·ον88ιτς
σοι Η οοίστ σε
σε μοτςιι οποτε
ντοσο
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ιντσων ΖΑΝ Ο Α0. ΙΜΟ
|'|°ΥΤ¦°¦
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ "'Κ°¦
τισννίσος= ··οτο ο σπο
πεί μιο σπουοσιο Μπ- · 0 ετ των οντιενοπποπικο. ΜΝ του οπνμιο·ου
οσοντσς το συ- ΜΝ με" το τσεσινπ
νστοτπτο νο οσί- ΚΠΜπ πως ο σου:
εε· σοι ως πορ- Μ σκοπός" Μο
τον” του σορ- ΜΜΜ· σως με Μο
μονοπες οσονοπίτς·
τροὡει ο Πορτο: χοπ” οποία: Μ
ΣΤΟ ιιΦΩΣ··:
πωπω με τον μενοπο Νίσο ι'ιοιίτσσ που οτον στο σορισσσοιοι σοι είοε το μοτς ο 0 ον0ροπος
89008 ιστορίο στον 0ουμπισσο σοι το ονομο του είτε νίνει ουν0πμο οσομο σοι σε εποππος τοινίες =
σοι στο αστρο ο οποπει πως· ξερει μποπο. σοι είνα σωστο συτο που Με· ἡ
ιι ισσπ Μπαντ. Γιουτσο·. που
ακούω το ιισρσΙσσοσο σοι οι· μονοτις Μπατίστ του 'σο σοι ·70. ΜΗΝ·
` αυτή στο πέρυσι· τον Με" τον
ΜΜΜ ενος σΜίσυ Ναουσστισοιι που ονροσε απιαστο ιστορισ
στο επππνισο Μ
·σσι οποιο ξέρουν σοι εντυπωσισσο
τοσα πρῶτο Μο “ως μποσ σοι
Πώς τους ως."
τους δύο Μπρους:
·σ οπυμπιοσος οσοι σρυσοοι στο
σέριο του. οι οσο μισρσί είνοι ποπυ
σοποί ποίστες ο σοι επρεπε νο οσε·
νίνει συτο ποπυ πιο πριν ο πρεπει
νο προσοοιιμε το οισο μος ποιού
οτσν ο!ίζουν. οτι νο “ρνουμε ουσ
στροίους μποσ Ξένους σον σοι
συτο0ς που μποπουμε...·
··ι πίσω
τω..." το ποιοι.. ο."
μόνο Μ μούσα..
τρεΞίμστσ είσσν ο Το ποιοί το ενο
η ο πως σοι ο 0πομινι...
ω”'|-Μ"ω
ΜΚΟ'Μ|Κ'
Ο 'Α'0ΜΥ'| ίΝῖω ο "Μος
είνοι ο σΜοΜΜΜς ετων με τις
οι ουμμττσσες σοι οι ο νσοπ στον Εονισο
Μονῆς ο Μέχρι σοι πέρυσι σνυνιζοτον στο
Χοοενσοιμ. ΜΜΜ οπο Πο σοσσοππ
σεων με τρσυμοτισμους που σον τοι· το.
τμ” νο Με· που χρονο συμμετοσος
ο συμμεΝτες σε ως τις Μονονόσος)
οι σερυοροπ·υσοσ σοίνσντσι
ετοιμοι νιο τον ·εοοι·νπ ι·ρο· στο σοσπ του σμυντισου
τυο. σε περίπτσσπ που ως"
οροτσσπ νιο τον σκοποί”
ο ο Μ τος πιουσσοτπ είνσι
μιο που σσπιί ποσο. "ο
υπορσει ποντοτε στο μυσπο
τον πειρσιστῶν σοι ο του
“σος σπομινί
ὁ Ι ' '·¦¦“'Δ|
,  ΣΤ" Μονο
“ ' Με του σου
ῖ° °ε||° ειναι
που σο ιι8800υνιι
Μ το· οι εοισείμενες μετσνροοος είνα σου
που σρειοςετοι ποπυ ο 0πυμπιαος. οπος τους·
ο σπονοπτευ-ο Μοσοεσινο σνυνιστισπ που· του
ΤΟΥ "|°ΥΡ°'|Α ΛΙΓΚ
ο προτοοππτος 0πυμπισσος. που οτσν στους ισσυρους
τος οισο·σσιος. σο σντιμετωπίοει τον Μοτο. τον
εποετισο ι'ισυννσ Μποις σοι τον οστονο
οπο το σοςοσστον ο Με: οι ομοοες
στον ομιπο τον ·ερυοροπευσων·
προορσοντοι οπο το προκρι
ι'σιί Μου·
., . ς . χ ¦ ομως νιο ουτον σεν πτον τίπστσ "πι" 'Οι' Τ°““Μ€ Μ
" .Β ' 'Λ . νο προσσρμοστείι·
Ξ, “ ` `5¦¦.ἐ _  0 οποσ ιστο 2ο νσρουπ συνο. . μισοτπτσςι σπορΜπσε στον
"εκ Μ"  ίσιο ομιπο με τον ιτσπισο
Μι ενζΐονΜἐτσου ·'Μ"Μ' τ" 'αι-Π “6. σον ο ιιερετς σοι τον κορσ°"'Ξ° "Μ °"Ψ"“.'°°"“·Ρ"  `χ μποσ Ιος το Μουσικων ο
ω" ω ΜΡ" Μω" 'Μ' ὅὸι6°· ¦ τοπος. ο ιισνσοπνσισος. που
. Μ π" 'Μ "η εΜ""· Ωω' Μ” ς ~ οτσν στο το νσρσυπ ιτον σου", ῳὐἔ"6 ω '""'=° ' π Επί' Ι ι νοτωνι. 0ο ποια· με τον ΆνιοΞ. το
το πο ιο π πει νο Μο ευσσιριες.
°κω"κωΜΜ""κ·ΜΜ“ Μ ρ ττοντορΜνπςσσιτοωοτο·ίνσο
ομοσες σοσνεις νο πως 'τοπονσ σοι “ ι σον πρίοΒις απο είνοι ποπυ σαο. . ο
' . - . σνιστισπ τον πομπο Β ΒΜ·ΒΒΜ“ Η "Ο
"Μ" ω Μ" ' Σ" “Μ "η "η” "Με” ”μ” 26" “¦ω°”"¦.ἩΜ πως - οπουπιοκος ιε.οο ιι.ιι.ι. οποσ
νο ορσοντσι σοι νο ωονουν ποτε Μ” Ξένοι οπως ο Μ εινσι · Μ “ο 05 , ια' ΜΜΜω_“ . Άν."
ποιού οπο οι οπποσνο του 0πυμπιοσου· ° "Με" · Μ"
ιι0.0σ μ.μ.ι ο Το ππιίρες προνρσμμσ στο τοπιο· το
ενίσχυσπ ο ομοσ;
.ο προεορος του οπυιπιισσοο οσοι προοΜρει
Μισο το προονοομενσ Χρονισ ο πιστευω οτι
πρέπει νο είνοι προοππμοτισμονος με ουτο που
Μπα ο Μπορεί ο" νο σονει τις σωστος
ενορνειες σοι νο σας" ισσ σκοπο” ομοοσ. ονον
σουπας· ισσνο νο πως· σοι στο το· σεζον το
ορστοοππμο ο 0 0πυι·ιιοσος στο· Μιμί
ενιοσυσο στο οτ". απο· σπουσοιο
στοοεο. στο· σοι μενοπο Μ
ΙΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΙΣ ΣΤΝ ΣΕΛΙΔΑ Τ·
Ο Ι' 0608· ο θΕΜΙΙΣ ΣΙΝΑΝ°Ι'Α°Υ
Σ'|'|·|Ν ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΕΡΒ|ΣΗΣ!
σ·- Ϊ
ο ττσρονος σιτενος ομυντισος οσπτισε
κ στον πωπω. ον σοι στις τι ιουπίου
-· είτε συμφωνοσει νο πορσμείνει στον
. Ό οπυμπιοσο ο Στο νεο ομοοσ του ο Μί· 1 σος 0ο οσοι συμπσίστπ τον Ἀννεπο οπο·
σοπουπο. ο οποίος είτε οπσσυροοει
στον ποσο του σοποσοιριοο οπο τον
0πυμπισσο ο 0 τρίτος οπο τους ντομπποιισους τιποτα που 0ο συνεσίσει
τον πως" του στον ιτσπίο ιτσεονοι
εινοι ως γνωστον ο ΜΒΜ πως
Ο ΣΕΛΙΔΑ Ι Ι
ο τπονοιίπος το... που·
Έτοιμος νιο το μπω ρεσορ των 8.000
ποντσν σοι των ι.000 οσίστ ο σρσπνος
του 0ουμπισσοο. που 0ο νίνει
ο πρῶτος ποίστπς στον Ευρυπίνσο με ουτο το νουμερο ο
Νοε· οσομπ το ποντους σοι
σε οσίστ νιο νο νιώσει ιστο· ,χ
ρίο. στο Μοτο σκονισο του στον σσρΜίο
οιορνονσοπ τος ωροπος
Έ; ¦ <
ΓροΦει ο ΓιΑΝΝΗΣ ΦΜΕΡιιΣ οποιοι: Η)
0 Νινπριονος αν μπορούσε νο συνσρστοσει το σο
σρυο του οπο τον οντοσο ο ·ιπον οσους τίποτσ. μπες
μεσο σοι Μος νσοπ·. του ειπε ο Μισο” στο Εε
σίνπμο τος ποροτσσπς σοι νιο συτον τον πονο ο ποπ·
Μονος τυπου" νο του ΜΝ· το 2-ι καιω
ΕΜΠ" ΝΕΑ Η· ΜΠΜωΜ ο
οπο το πευτορο μπσίνει στο σσνονισο
προνρσισισ προπσνοσεων ο ποροονος
σοι ετοιμοζετσι νιο τον πρεμιορο των
ομίπυν του Γιουροπσ πινσ
ο Μο· νιο τω ο Με ΜΜΜ· ο Μυϊσος τοσο" σοι ο Μοτο οπο σοπυσπ
. ' υοεπτσ Μο το Μπιτ οστιον
` στεσινο σπορσσπι: ισντιΜρος
Μο οπο τις τρεις ομο- ΜΜΜ: ·0 σου.
Ό Ι. χ ζ ο· ως. “ποσο σοι π ποτο- μπισσος έπρεπε νο
" . νο. είνσι πρυτσ0ποτριες
στο πόρο τους. "ο σοι
υωσωπΜνες
, είνσι πιο” οι τοσο”
των ·σιτρινομσυρυν·
τοσο με τον 30σρονο
με τον τουσ” Άννπο
στοπερ
είνοι στο Τοομπιονς
οι" ο ιι σππρυοπ
ο Γιουννσ Μπόις τερ- είνσι σσπο ο πιο
μοτισε αυτερπ ο 'οπος ζουμε νο πω·
οι ομοσες οΕί2συν τον πουμε εμείς ο·
μενιοτο σεΒσομο· ο οποιοι”
Κ°"ῖ| ΣΕ λΕ¦'(°" κο·
_ ΧΡ'Σῖ°Ι|°Υ|°"°ΥΑ° Η ΑΕΚ
'Ξππονσ απο· οσο σοι Ι
Στον Δεν περιΜνουν
το 'ερονσ νιο νο σως"ρυ0εί ο ουμοωνίσ με τον
Χριστσοουποπουπο. ενο
ο σετσπονισ οσε·
Με... το ·0πστπριτου πρὐπν συμπσίστπ του
στο "συΜ το 2000
ΚιΜιιΡοιΜοοιττ
'0μσς οι νοοι ποίστες οσο σσποί
σοι ον είνοι -που είνοι- πρεπει νο
Μουν ο· οτσιμο ποσοστο· νιο
νο μποροοουν νο προσοοροιιν
το σνομενομενσ ο σοι μου·
το" ο ομοοο μονο ·οεμονπ·
οεν “στις οπο το οτίνμοτο
που πσρουοίσσε στο τεσοερο ευρυπσισο μστς ο σοι
ουτο σωρός είνοι το ζοτουμενο ο πῶς ΜΜΜ
ο 'πεντο 0ο προπομει νο
στιοξει ονο σονοπο τέτοιο
' που το ποισνίοι του 0ο
είνοι οποτεπεσμστισο σοι
το οροσει στον σοομο ο
:τον κοσμο που προσποοεί
μοτοισ σε συτο που στο".
νο... σνσννσρίσει συτο που
πΕερε ο 'πορεί το “ΜΜ.
μονο σοποσοίριο οι σορστισὶς
οππονες στο ροστερ νο Μπουρνουοσν ο στο το Μ ομως
μου· στινμος σον πειτουρνποε
οσεοον τίποτο
'οπος πονο το προνΜο.
ο πιο πσπιος ποίστος του
0ουμπισσου 0ο είνσι ο πιο».
ο οποίος οοειΕε σοι το “σου
τος πέμπτος οτι Ξέρει σε ποιο
απο” ονυνίζετοι ο πνοποοευστο 0ο σρειοστεί προνος
νιο τον προσορμονο σοι τον
ομοιονονειο που πρεπει νο
“τι ο... σοινουρνιο. συμ0ωνο
με το νου οεοομονο. φοτο
που ποει νο στιοστεί ο σοι το
σρειοστεί υπομσνο εντος οπω συρίυς σοι εστος τον τειτον. οπτική οπο τον στο"
ο το Μτππμο οστών που περισσευουν ἐστι νο πως· ο σουρίνιο
στο Μοντσεστερ ο σοι με τον μεν
Μοτο Μοτο· νο το Βρίσκει
ο πωιηοΜ. Μο του Ξεσσοο·
ρισε ότι. ον σοι στν σο είνοι πρῶτο
του επιπονιί. τον ΜΜΜ· σοι
το ”ο τροπο νο τον οσοποιοσο.
με τον σε Σοοίνοτονσερ ωστοσο
το τπιπμο περιπποσετοι ο ο σου·
σοι σος· τον εευρεί Μπιουμπτο·. στο ο ιερμονος στν οτίσνει οιστεσειμονος νο σονει
ο Μο εοίοεσπ του ιπσρσντονο
στον 'εσυ οι ΜΜΜ" του
οπο τον του" πονεντινιίτ. που
σροτοσε μοπις οιίσ μονες. οτον
μιο σίνπσο εντυπυσισσμου νιο
νο σοσσιίνει τον σριτισο σοι νιο
νο ακουσητε τους τρεις
σομονους τεπισο0ς·
ΔΗΜΑΣ" σκοπο:
τισ τον Μοισ σίπον. σωστο
ποοοο του ωρνσιουοσν σοι νυν
μπορεσιοσο προπονπτο τος
Χοπ. που οποσοπυ·ε οτι οριο·
το σρονιο πριν ο σερ Με επι0υμοοοε νο Φοροι τον ιμπρσιΜΒΜ στο 0πντ Τροοορντ ο
Γιο τον Πορτο ποσο που
ονειρευετοι νο σστσστιίοει
Εσνο το Τσομπισνς Λινσ μ· το
Μο. ουτιί το Φορο στον
οστρίοο του. οσοι) ο τεπισος
του 2047 0ο νίνει στο σορντιο
ο σοι ενο σοιερσμσ μνομπς ο
τον οιίμερσ το ιο" το
τεπευτοίο επππνισο τμιιμοτο
ενσστοπείπουν το :μυρνπ ο
'ενο μονοπσ σε0οποισ τος
ιστορία οντος τος ποπος
Μείνε· με τροπο τρσνισο
ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΣΤΝ ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα