Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
""""Τ"' "|'|""| ||
9 "77Ι 79π||085¦θ3Ν 
ς” Ε  ; Ύ ΚΑΡΤΕΣΔ|ΛΡΚΕ|ΛΣ
ί Λ Η Ξ Λ Τ ¦
· 9 ΚΜ Α!!οΜΝεΜ _ “ ϊ 
ΜΜΜ η! η Ύ  _ . Ι
η |ἶἶ:ΛΛΗἐ^ ,
Μ δ Η
ΜπωΜΜΜΜΜΜΝ Δ Λ 
~ η Τ ἶ η  Τ ε ·:ἔ” “ ·· 
ΝΜσΜΜ“ΜΜΜΜ Η λ μ ' Λ ~  η 4  Ι; η η· Δ  “
τ: δα ` Β
 . ' ._ Η Τί ' η.
Ἡ δράση σστή είνσΙ σΠσκλεισἩκσ δΙσφημισΠκή κσι δεν σχετΙΖετσι με τη διάθεση εΙσιτΠρίων δισρκεισς της ΠΑΕ στο ΠλσισΤο των χσρσγικών Πσκέτων της ΠσνσθΠνσΜής Σ υμμσχίσς
Α7· Σ '.'Μ`κ · Α  · .Α · Τ? Τ ' · Ρ~
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο ΤΟΥ 7·¦ΡΠΡΕΜ|ΕΡ^Π'ΣΤ5ΣΕΠΤΕΗΒΝ9γΠ
Ψ ν _ - ΕΑΜ" ·
- ΜΜΜ] < ΜΠΑΝΥ Τ:ΑΝγποΜοΝΜ
4 ΜΗοΜΤΛ:κΑιΣεριεκτοΣεΔΡΑΣΜΜΣ· ὁ 
- | _ αν. Α ι γ Δ
 έ Δ ΜΕ ΒΕΝΑ ΣΤΑΝΤΑΡ Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ' α ΠΣΔ Μ"9ΡογΜΕ ΝΔ ΠΕΠΗ Με
Τα' Α ; _ ¦ - χ @ε γἈΝγ`ΡΡΜΜ ο ' ·“`ΓΠΥΜΑΣ0ἔ ή)
·  · , Σ . =  _ κ ς· Ξ! κΔογΛΕ·ωΕΡΝε·“ °' ·
Ρ ¦ η Μ ; φ Τ Μ· :ΒΑ
' ` Δ μ Τ
.· τ ν·- γ·Ι | η
Χ . # .
.Ϊ ΗΕὡΗΝΕΡ·Μ ΜΜΜ" ΠΑΝΑΒΗΝΑΤκῦΝ ώ·ΜὲππΜω2·ω υ.σνΜον2ω8 τ·Μκ:ι.50£ __ “"“ “|_ “)·ῇ° Η Μ _|Ι >_ 
Ο ΕΥΡΩΠΑ|ΠΣ ΡΑΝΑΤΗ'ΝΑ|ΚΠΞ ΔΕΝ ΦΠΒΑΤΑ' ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΤ ΒΑ ΠΑΡΕ' ΤΠ Ε|Σ|ΤΗΡ'0 ΠΑ ΤΟΥΣ «32» Τ0Υ ΕΝΝ0ΡΑ ΣΕΑΒΝΕ
<<ΤΤ0ΝΗΡ0Σ» 0 0Ν|ΛΠΣ ΝΕ ΑΤ|ΑΞ, ΔΕΛΤΑ ΚΑΤ ΣΤΑΝΤΑΡ Λ|ΕΤ ΗΣ ΝΑ ΑΤΤΑ|ΤΠΥΝ ΣΕΒΑΣΝ0. ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ. .. ΤΡ0ΝΑΖΠΥΝ Το <<ΤΡ|ΦΥΛΛ|» - ΑΝΑΛΥΤ|ΚΗ ΠΑΡΟΥΣ|ΑΣΗ ΠΛΗΝ
ΤΩΝ ΑΝΤ|ΠΑΛΠΝ Ο ΠΠΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΡΑΜΑΤΣΠΝ| ΚΑΤ Ζ|ΛΝΠΕΡΤ0. Τ'Π|0ΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ Ο ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΠΣ ΣΤ0 ΝΠΝΑΚ0 ΚΑ| ΝΑΤ' ΗΤΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
Μ - .Ο
' «ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΕΣ "|ΒΑΝ0ΤΗΤΕΣ. Ν|ΛΑΝΕ ΝΕ ΜΝ ΝΑΝΑΒΗΝΑΤΚ0» · ΔΕΝ ΜΝΗΜΕΙΑ' ΝΑ 'ΡΕΝΕ' ΝΑ' ΑΜΣ ΣΤΗΝ Α0"ΝΑ ΤΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗ ~
Ώ” ` Δ Ψ" _ _
 ΜΑΡΚ°ΥΣ ΠΑ ΠΑΝΤΑ  ,η “
Ϊ_·_“Φ _
Σ. ν ν-·
ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ0ΝΤΠΣ ΙΕ' ΑΜ Κ0ΝΤΑ το «ΧΤ|Σ'Μ0» Τ0Υ ΝΕ0Υ ΠΑΝΑθΗΝΑΤΚ0Υ ή ί ο 4 Α
-_·¦ . / ΞΗ|ΝΝΣΕΑ||ΜΒΕΣΗΜΕΣΗ
Ἡ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΝΣ| ΝΑ' ΑΗ0ΚΑΛΥΠΤΕ| Ισ ΝΥΣΤ'Κ0 ΤΗΣ ΕΠ|ΤΥΧ|ΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ·· Τ Μ" Μ"ΜΜω ΜΠΑΣ-"κ"
ΝΜΜΜ:ΜΜ
· η ΜΜΜΝΜ
ΕκΜιΡοΣεΝΜΔ ΑΜΡΑΛογω'οΜεΜ|κτΗΣτογΠΑΝΑοΗΝΝκογευρεΝοοοε .- . __ Ἡ
ΚΛ|Π0Υ0Α ΜΑΣ...ΧΑΡ|Σ0ΥΝ Μ|ΑΧΡ0Ν|ΛΠ0ΥΠΛ ΜΕ'ΝΕ'ΣΕΠΛ0ΥΣΜΑΣΑΞΕΧΑΣΤΗ ἐ- _ |Μ°Μ""ΜΝΜΜ
Η · ν ΜΜΜ-κΜΜ ΜΜΜ
“ ΜΜΜπ·ΜΝΜκο
ΜΝΜΜΝΜ
”Ά . ακεΜΜΜΜΜΜπ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα