Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Π ΝΑΠΡΠΣ ΠΗΑΠΡ|ΑΠΣ ΜΠΑΣ' ΑΠΠΑΑΣ|Σῖ|'Α ΠΠ «ΝΑΣ»
ΠΑ ΣΑ ΟΣΑ ΜΑΝΟΥ" ΠΠ ΜΜΜ Π0Α0Σ0Α|ΡΠ
ΠΑ' ΠΣ ΣΠ|ΠῖΠΣΣ|Σ "ΠΠ ΑΜΑΝ" ΣΤΠ ΤΣΑΜΠΑ" ΑΠ!
«ΦΑ ΜΠΕ' ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΓΩ|ΣΜΟΥΣ»
Διατπροὐμετι5ωο θέσω μέσω προκριματικών
ΣΟΥΠΕΡ ΦΠΠΣ ΤΗΣ ΝΕ 3Εῖ|ΑΣ
ΠΑ' Η!" ΑΜΗΝ"
ΠΟΥ ΑΠΑΝΕΠΕΤΑ| ΣΤΗ" ΑΘΗΝΑ
 Ε· ι “ αἱ! Φιλικα
ΣεΛιΔεΣ " ~^ ν ιιΕιιιοΜιιιιι
ΔΙΕΘΝΗ ' - Ψ (7μ.μ..Ν82) '
ΗΡΘΕ ΤΟ... ΜΠΑΜ
' Στπν Ελλαδα ο Ενγκόνγκ.
που περνα από ιατρικα και
ανακοινώνεται απο τον Πανιώνιο
Π 0 ρολοε πομ έπαιξε ο ΠΑΟΚ
Π Παρε ενπμεροτπτα
ο Ηρακλπ8 λόγω Βέλλιομ
ΑΚΟΜΑ ]5 ΜΕΡΕΣ
'Μαλιστα
¦ χ ·< ιοιιιιΕιιιιτοΕιιΛι.
Εκπτωτ0τ0 προεδρειοωεΕΠο. _ .  ~ 9 η ' γ Α 
%ΞΠΠΠ:“Μ° :τ ΜΜΕ ο ιιΛιιι“ιιιιιΕι
ΜΜ“““ι“ΦΜ“ · °- τι ΠιπΕιιιιΕιιΕι - ο · ' τιιιιιιιινιιιιιιιιο
' Σήμερα ολοκλπρὡνετα>ι
το Με' ρων 24τρανα
` ακραιοΐπἶθεῖῖῖο
. Π . .. ι ς `_ ι' · ' Ο διεθνπ5 κονγκολἑζοἑ°αμυντικο5* '7 ώ “
γ ταΣἔίπἔμἙ του5 «πρασινοα廦
'Ψπλαοππχπ5γιατονφορ _. @ἘἙᾶιγε γιατπ Γαλλια 
· Ψαχτπκε για Κονοπλιανκα. αλλα π οικονομῖῖπ
αλλα ο 0μκρανοε δεν θελει , το ' ~ α ποστααπ καλὐ πιατα.
Ελλαδα · Πανοποιπτικπ ο “ “ ,
· · α
χορακτπριαεο Βλανταν |βιτ5 · Α
τπν κλπρωαπ γ "` · 7 κ 4 μ Α ` ώ
(ΠΑΜΠΛΟ' 3,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ · Ρ' °'^Ν"Μ^°' °'^""Μ^°' Ι' ο«Μ|Λ|» ΦΕΥΓει.
|5/9 "ΝΝΑ 24/|| Ι5/9 ΑΝΑΣ 24/Π 29/9 ΑΠ0Ελ 8/ΙΖ
8/|2 ΜΗΚΗ": 29/9  3/Ι| ΣΤΑΝΤΑΡ Α. 20/ὶ0 Ζ4/Ι| ΜΜΜ ΝΠ0|Σ '5/9 
Ηεπα ποτπν κοπε τα π '  'Μυθικππ οτοοπτπ5Ζενιτ ια τον
3/1' “ΜΜΜ 2°/ω καιι(ξ>μιιφπαποοτἴιοπγ “ Υ ΜΗ “ΜΑ 8/9 ΜΜΟ “ΤΑΜ 3/Ν ΣερΒο οντιλαΞαοτατπ5τουο 'βοριανο5
γ|οτηνεΠ“ωω ω ΪΟ.Ι9 _ Να.: 'Αριστεραοιιιμτρομιινιτ5 'Αριστεραοιπμερομπνιτε 4 '.ψοχΜωΜΜοω“
που θα καλυφθειτπ Δευτέρα 7/ ο ` 'ω'"ωω' ""^εωωω Ιω'"Υω'ωΜ°Μ°°'""" |-ι πωλειται οΠουλιὁο(ισωεκαιο ιντεγε)