Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κε( .-ὴ με ὴἶ
ιτι ι
και ο μαρτυρικόε βἰοε του5
ΠΙ" ΜΒ" Η "ΜΕΝ Η
Ποιοι Άγιοι γιορταζουν και ηότε
αυτόν τον μηνα, τα αηαῆυτικια
ά ΜηΜ..Μδααι8
κανω ΜΜΜ ΜΜ
Οργη Καραμανῆη
για υηοητα οενόρια
Εντονότατα ενοκῆημενοε εμφανιΖειαι ο ηρὡην ηρωθυηουργό5
αηο οενόρια ηερι δηθεν ηρόκῆηαη5 εαωτ
στη ΝΔ. καθω5 και για την υηόθεαη ΕΛΠΔΤ · Γεωργιου
.χῳεΜ,“ω
ΜετωΓΜτου
φικων ρωγμων
Μήνυμα-τεΠεγραφο του ΔΝΤ φέρνει η Ντέηια θεόκουῆέσκου
¦ .ο .7, Ύ.  ετ.  _:
τ · η .
.γ . ί
τ . “ _ .- -"μ ..
α .Ο ' -' Δ
· ..3 τ. 4 :-· 
ΐ-_ τ ι ί
' " (ι Β ||» Διι .Υ
· . ι
· ' ν
ΜΜΜ'ΝΗ ΜΜΜ"
ε πωσ 0 γῶὡ “Μαι Μ ΠΜ:
η “ΜΜωΜΜνΜΜν ω
ὰ ΜΜΜμιωΜφΜΜΜό -=
Μμν·ΜΜηι·ὐπωΜ , ι- 
κ ΗΜϋτικΜΜ χ ἔκ'
ι : - Το μεγόῆο <<οτοίχη 
και η νεα οτρατηγι χ'
ΜΜΜΜΜωΜΜΜηΕθΗ
ω,ΜμωΜωΜωη
 ωΜόΜ.κναΜφΜΜ"”
···· τι
|”μΜ°Ρ·¦'”“
έΔια:ραφι
ὁ""· ζἶἔ||μ
ΜΜΜϋαΜ ΔτΜω·· _ 
 Σελ.6·7
Μήνυμα-τεῆεσίγραφο κομί2ει στην κυβέρνηση εκ μέρου5
του ΔΝΤ η Ντέῆια Βεῆκουῆέσκου, ηου μα:ί με τα μέθη
τηε τρόικω έρχεται με εηόμενε8 ημέρε8 στην Αθηνα.
·Ἡ θα ηροχωρησετε στι8 αῆῆαγέε ηου συμφωνήσαμε
και θα ησρετε και νέα μέτρα η το ΔΝΤ θα φύγει από
το πρόγραμμα», θα ηει στο οικονομικό εηιτεῆείο τη8
κυβέρνηοηε. Παραῆῆηῆα, οι τροῖκανοί θα Ζητησουν
μεγόῆεε ανατροηέε, οι οηοΙεε θα φέρουν
τα ησνω-κατω σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
η ΣΔ.4
έωε 40% 800.000
συνταξιούχουε
-> ΣΔ.”
ΠΠ τυ5
φόρου8 με καρτε8
ΧαρΜντσσοωφσιω -.- πιο
Τα μυστήρια τη8 Δι ινα5
· · .|¦5#ἔ ›ς|ι|ι Ί! · . ' `· η μ·Λ
 < ι “α ὶ.
< "Ρ τ .τ τ
. . `|
· ι ΑναΜντητα ερωτημσα καταγγεῆιε5 για
συγκόῆυψη κα αρκετα =<οκοτεινα= σημεια
2 δινουν διαστασει5 οριηφ ση ω00ΜΩΟ Ξ
 η: γ. 3.0;; 
' ,θα έ 3* ΜΜΜ
Ώ  ζ: τω" [ΜΜΜ
` =:` ψ -= Μια
τη   Μ
με ι.000 ωραίο· υιιαΜΜαιιε
-·> ω. |8. 39

Τελευταία νέα από την εφημερίδα