Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-08-2018 Ο
Μ σωσει»
Μ λ Μ
(ικα-ικα
Μ κ Μ
(1918-1974)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Γενικα αίθριος καιρός μέ λίγες
νεΦώσεις παροδικα αύξημένες. Άνεμοι
βόρειοι τοπικα έως 7 μπώΦόρ στό Αἶγαίο.
Θερμοκρασία στα ἴδια έπίπεδα.“Εώς 30β.
σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη.
Σάββατο - Κυριακή 27 -28 Αὐγούστου 2016
Ποιμένος οσίοιι.
Ανθούσης καί Φανοιιρίου τῶν μαρτύρων.
Σελήνη 25 ημερῶν
Ανατολη ἡλίου θ.51'- Δύσις 8.02'
Ἀρι0μ. Φύλ. 40535 | Τιμή 1,50 € (με τό βιβλίο 4€)
'Ερατοσθένους 1, τ.κ. 110 35, Αθήναι, ίηιο@ε8ιίεηεννε.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 213 οι 70400, Με: 213 οι 70401
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170070
”Ετος ί23ον
”Εγκλή μα
καί τιμωρία
Τ6ΜΜώΜΒΜ
ωκι4ωΜΜιΜω
.Ό Μ Μ τα
Ά κ.ΜΤ Μο
ὡΜΜώΜ
ωΜΜωψΜ
ΜΜΜκΜ
-ΜψΜωωΜω
ΜΜΜΜΜΜΜ
αΜΜώΜΜΜ
Μ@ΙῇΜωΙΜ
ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜ Με·
Μ Ο ΜΜΜ
8888 Μύ *Μα
ΤΜΜ.ΜΜΜΜῆΜ
ΜΜΌΜώΜΜ
ΜτΜαΜΜ.Μ
ωω@ἔΜ%ωΜ
Μνή μόνιο κλαυθμών
καί ὁδυρμών
°Η θεατρική παράστασις υπουργών καί βουλευτών
ΟΤΑΝ ὅ Δημήτριος Καμπούρογλους έγραΦε τό 1878 στήν
«Ἑστία» τό αρθρο του μέ τίτλο
«Ό Κήπος τού Κλαυθμώνος» σίγουρα δέν Φανταζόταν ὅτι ὁ ἴδιος τίτλος θα ταίριαζε πολλές δεκαετίες αργότερα σέ αρθρο για
τήν κυβερνώσα παραταξη! Ἀντί
δέ τής γνωστής πλατείας έπί τής
ὁδού Σταδίου, θα μπορούσε καλλιστα να μετονομασθεί σέ πλατεία Κλαυθμώνος ή Κουμουνδούρου, ὅπου στεγαζονται τα κεντρικα
γραΦεία τού ΣΥΡΙΖΑ.
Τόν τελευταίο έναμισυ χρόνο,
ὅπου τό κόμμα τού κ. Τσίπρα εύρίσκεται στήν ἐξουσία, οἱ ύπουργοί
καί βουλευτές του συναγωνίζονται
σέ κλαυθμούς καί όδυρμούς, τούς
ὁποίους ύποστη ρίζουν ὅτι τούς
προκαλεί ή «αναγκαστική» έΦαρμογή τού μνη μονίου - πού οί ίδιοι
διαπραγματεύθηκαν, ύπέγραψαν
καί ψήΦισαν.
«Εἶναι δύσκολα τα πραγματα,
κανείς δέν μπορεί να τό αμΦισβη
τήσει παρα μόνο να συμπονέσει
αὐτό πού συμβαίνει στούς συμπολίτες μας, να ύποΦέρει μαζί τους
καί να προσΦέρει μορΦές ανακούΦισης. Αύτή εἶναι ή γραμμή τής
κυβέρνησης», δήλωσε χθές ὁ αναπλη ρώτήςΎπουργόςῦΕξώτερικών
Νίκος Ξυδακη ς. Θυμίζουμε έπίσης
τα ακόλουθα:
- Ό Ύπουργός Ύποδομών
Χρήστος Σπίρτζης, μετα τήν ὅλοκλήρωση τής διαδικασίας παραχώρήσεώς 14 περιΦερειακών αεροδρομίών στήν Ετεροττ, εἶχε δηλώσει: «Ύπέγραψα ὅχι μέ βαρεια
καρδια, αλλα μέ πολύ πόνο».
-Ό βουλευτής Γιῶργος Κυρίτσης, μετα τήν ψήΦιση τού μνημονίου εἶχε γραψει: «Οἱ πρῶτες λέξεις πού εἶπα ώς βουλευτής ήταν
ένα ΝΑΙ σέ κατι πού δέν πιστεύω,
ψήΦισα μνημόνιο, αἰσθανομαι
αρρώστος».
- «Θρηνώ για τήν Ἀριστερα
πού αναγκαζεται να ψη Φίζει πραγ
ματα έξω από τα πιστεύω της», εἶχε
δηλώσει από τό βήμα τής βουλής ὅ
βουλευτής τού ΣΥΡΙΖΑ, Γιῶργος
Δη μαρκ
- Τόν δικό του πόνο εἶχε
έκΦρασει έμμέσώς καί ὅ βουλευτής Μακης Μπαλαούρας, τονίζοντας: <ξΑν δέν ή μασταν κυβέρνηση
καί δεν ψηΦίζαμε τούς νόμους, θα
ήμασταν έξω από τή Βουλή καί θα
διαδη λώναμε».
- Ό αναπληρωτής °Υπουργός Περιβαλλοντος Γιαννης Τσιρώνης ήταν ὁ μόνος πού έξέΦρασε τόν κλαυθμό του προκαταβολικα: «° Εγώ θα κλαψώ αν πουλήσουμε μια μετοχή τής ΔΕΗ αλλα εἶναι
καλύτερο από τό να παραδώσουμε ένα σύγχρονο ύδροηλεκτρικό
έργοστασιο».
Ἡ θεατρική αὐτή παραστασις αναμενεται να συνεχισθεί για
αρκετό καιρό ακόμη, μέ αποκορύΦώμα τήν προεκλογική περίοδο,
ὅποτε καί αν αὐτή έλθει.
Φόροι 380 ἑκατ. ευρώ από
"Ελληνες στήν Βρεταννία
°Η συνεισφορά τών μεταναστών στόν προϋπολογισμό
ΣΧΕΔΟΝ 36.0000Ελληνες πού
διαμένουν στήν Βρεταννία πληρώνουν 320 έκατ. λίρες (380 έκατ.
εύρώ) σέ Φόρο είσοδήματος,
συμΦώνώς πρός τα στοιχεία τού
ύπουργείου Οἰκονομικών για τήν
περίοδο 2013-2014. ῦΕξ αύτών, οἱ
11.000 εἶσήλθαν στήν αγορα έργασίας μεταξύ 2010-2014, ὅταν μεταναστευσαν από τήν χώρα μας.
“Οπως προκύπτει, οι Ελληνες δα
πανούν περί τα 217 έκατ. λίρες για
τήν ασΦαλισή τους. Τήν έκπτωση
Φόρου, πού Φθανει συνολικα τα 12
έκατ. λίρες, δικαιούνται τέσσερεις
χιλιαδες συμπατριώτες μας, ένώ
αλλοι τέσσερεις χιλιαδες λαμβανουν τό έπίδομα τέκνου, πού Φθα
ῦΕξ ίσου ένδιαΦέρουσα εἶναι
καί ή διαπίστωσις ὅτι οἱ Φόροι
πού πληρώνουν οἱ°|Ελληνες αλλα
καί οἱ Εύρώπαίοι μεταναστες συνολικώς εἶναι πολύ περισσότεροι
από τα προνόμια πού δικαιούνται.
Οἱ περίπου 1,85 έκατ. Εύρώπαίοι
μεταναστες πού διαμένουν στήν
Βρεταννία πληρώνουν 10,15 δισ.
λίρες για Φόρο είσοδή ματος, ὅταν
ή έκπτώσις Φόρου πού δικαιούνται
οἱ 700 χιλιαδες έξ αύτών αγγίζει
μόλις τα 2,29 δισ. λίρες.“Οσο για
τό έπίδομα τέκνου, τό λαμβανουν
568 χιλιαδες πολίτες καί δέν ύπερβαίνει τα 858 έκατ. λίρες.
Τήν μεγαλύτερη συνεισΦορα
έχουν οἱ Γαλλοι, καθώς 99 χιλιαδες
πολίτες πλη ρώνουν Φό ρους ύψους
1,9 δισ. λιρών, ένώ 133 χιλιαδες
ξοδεύουν 933 έκατ. λίρες για τήν
ασΦαλισή τους.
Ή έκπτώσις Φόρου αΦορα σέ
16 χιλιαδες Γαλλους καί αντιστοιχεί σέ 66 έκατ. λίρες, ένώ 21 χιλιαδες ανθρωποι παίρνουν μόλις
3 έκατ. λίρες για τό έπίδομα τέκνου. Στήν δεύτερη θέση εἶναι
οἱ ῦΙρλανδοί οἱ ὅποίοι συνεισΦέρουν μέ 1,3 δισ. καί στήν τρίτη οἱ
Πολώνοί μέ 1,1 δισ. Μαλιστα, κατα τα στοιχεία, οἱ Πολώνοί εἶναι
πλέον ή μεγαλύτερη ὅμας μεταναστών στήν Βρεταννία, έκτοπί
ΣΗΜΕΡΑ ΜΒ 'ΠΙΝ πιο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Πρωτότυπα κείμενα τού αγίου
τής λογοτεχνίας μας, σε μια ανθολογία
από τήν βιβλιοθήκη τήςἙστίας
· 'Η Νοσταλγός · Ναυαγ·ίων ναυαγια
· Ἡ Μαυῳμωπηλού
9 Όλόγυρο στή λίμνη · Χρῆστος Μηλιόνης
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
<έΌταν ή ΜΕστία° αποχαιρετοῦσε
τόν Γεώργιο Σουρή»
Μ ΜκΜισελ 6)
ΠανΜΞ
ο Τό χρυσό πιστόλι τού Χέρμαν Γκαίρινγκ θά βγεί σέ δημοπρασία στό Ρόκ Ἀϊλαντ τῶν ΗΠΑ στίς 9
Σεπτεμβρίου. Πρόκειται γιά ένα σκαλιστό
Ψ81τ116τ ΡΡΚ μέ τήν
λαβή νά καλύπτεται μέ
πλάκες έλεφαντοστού
έπί τῶν ὁποίων ύπάρχει τό μονόγραμμα τού
κατόχου του. Τό συγκεκριμένο όπλο έπέδωσε ὁ Γκαίρινγκ στόν
ύπολοχαγό Τζέρομ Σαπίρο τής 36ης Ταξιαρχίας Πεζικού τῶν ΗΠΑ,
στόν ὁποῖο παρεδόθη,
τόν Μάιο τού 1945. 'Ο
Σαπίρο, ίσραηλίτης τό
ο Τιμές καί δῶρα ανέμεναν τούς °Ολυμπιονίκες τής Ρωσίας στήν πατρίδα τους. 'Ο Πρόεδρος
Πούτιν τούς συνεχάρη,
ήπιε μαζί τους ένα ποτήρι σαμπάνιας καί τούς
δώρισε, έκτός από χρήματα, από μία ΒΜΨ
στολισμένη μέ :Ολυμπιακά σύμβολα. Ἀς μήν κάνουμε συγκρίσεις μέ τήν
χώρα μας... Σημειώνεται
ότι ή Ρωσία ήλθε τέταρτη στά μετάλλια, μέ 19
χρυσά, 18 άρ›ωρά καί 19
χάλκινα.
Ο Ἐάν έχετε σκύλο καί
είναι... φιλότεχνος, τρέξτε στό Λονδίνο! ἴ4νοιξε ή
πρωτη γκαλερί στόν κόσμο γιά σκύλους! Δέν ξέρουμε πόσο ένας σκύλος
μπορεί νά έκτιμήσει τήν
αξία ένός πίνακος, αλλά
κάποιοι έπέδειξαν ένδιαφέρον καθήμενοι μπρο
Ζ νει τα έξι έκατ. λίρες. στόν βρεταννικό προϋπολογισμό ζοντας τούς ῦΙνδούς. θρήσκευμα, κράτησε τό στα στα ἔργα, πού ήταν
όπλο μέχρι τόν θάνα- σέ χαμηλό ύψος, ένῶ
| | | τό Του Τό 1968. ἈΚΟ· άλλοι τά προσπέρασαν
λΟύθωΞ ή χήρα ΤΟΟ Τό αδιάφοροι ή προτίμησαν
Σημερα «Κυριε Πρωθυπουργε.“» σέ μιαεΜσΤαΜα
νειακό φίλο ὁ ὁποῖος τό μπώλ διαμέτρου τριῶν
_ ἐκρἀΤησε μέχρ¦ Τό 1988 μέΤρων| ΥεμἀΤο μέ Μα)
Μ" Μ γ γ γ ρ ὁπότε καί τό έπωλησε μπαλάκια...
Ωω Ι Ι λ (<π0τε» σέ έναν συλλέκτη. τώ'ἴσΤ|έρη ση 841 Ματ: ρα βγαίνει σέ δημοπρα- ο Δραστικά μέτρα λαμευρω παρουσίασαν τα σία μαζί μέ ένα ζευγάρι βανουν στην πόλη Χουνδημοσια 80969 σΤο   μανικετόκουμπα καίένα ζού τής Κίνας κατά τῶν
ΞΒἔ2=ἔἄ?δΣἙζἙἔώΤἔ Μ ὰ ω ἡ Μ ΤΜ 'Ο Μ Μ "Με 'ΠΜ Μ” μ Μ ω δακτυλίδι μέ τόν οίκογε- «άτίθασων» πεζῶν, πού
ἐξέλιξη- Μ 8 η | Μ.” Μ ω Μ Μ ὁΒ ὁΜ Μ Τί ω Μ νειακό θυρεό τού Γ καί- ἐπιμένουν νά μήν διασχίΜὡΜ ΜΒΜ ωΜ|“”|“ Ω” Μ_"ωωΜΜ ω :Μψ|ΜΜ"" Ἑ°Μ'Μὡ'ω ΜΙΟ/Κ- ἘΚΤΙμἄΤαΙ ὅΤΙ Τό ζουν τόν δρόμο από τήν
.Η Μ ή Η “λ · πιστόλι μπορεί νά πιά- διάβαση. Τούς πιάνουν
“Μωβ α*ω ω ἀΜΜ Μ ω ΜωΜ“Μωὴ· ΜΜΜ σει 250.000 έως 400.000 καί από τό... αύτί καί
Οἱ κινήσεις τού Κυρ. Μη- Μ”  Μ σ'°λώ· Ψ Μ "·ΜΜ δολλάρια. "Ενα πιστόλι στον δασκαλοΙ δηλαδή
τσοτακη καί ὁ πόλεμος Μ ω Μ ΎΜ ω Μ Μ ή Μ" η Μ Μ ω Μωὡ ΜΝ Μ ΜΜΜ ΤΟΙΜΗ ΙΡ δευσΓ 38Η τού Χάϊν- τούς στελνουν σέ μάθημα
κατα της υιτερΦορολο- ὐΜΜ”“Μ ΜωκΜ Μ 'Ο. ΟΜὴΜ Μ Μ ή 'Ο Μ ΜΝΜ ρ¦χ χίμμλερ πούβΥαίμει κυκλοφορ¦ακῆΞ ἀΥωΥῆ9
γησεως.  ω Μ Μ ω ω στήν ἴδΙα δημοπρασία Ἐὰν ΥΙμόΤαμ αὐτό στήν
““ωωΜΜ ·αΜΜΜΜ ΜὴΜὡΜ ΜΜΜωῖ έκτιμάται στίς ιι0.000 Ἑλλάδα άπλα; όλος ὁ
Μω *ΜΜΜ-ΜΜΜ Μ "6% ΜΜΜΜΜ ωωΜΜωΜ δολλαρίωΜ Από αποΞ πληθώρα θά ῆΤαν Τώ_
κλείσι |ἐτῶν τζα τῶν ψΜΜΜω” “Η | | ω | ΜΜΜ ω η | ω έ Μ ΕΜ "°¦|""“"ι δέν ένα! χρυσό· ρα στά θρανία...
προανὅγγέλλει τόμένι- ω Μ Μ Ε Μ ωωΜμ"ὅΜω°”Μ" ω8 %ΐΜ'ω| α Μ '"'* 
σχυόμενο ακροδε- ”Μ““ωΜΜ
το κό α. Αν οι ετ ΜωΜω “ΜΜΜΜΜ η* Μ. ΜΜωωΜὺ ί ί "
ή Βουή|δριο. ότι ἔὲ0 Με Με Μ ηΜϋΜΜ ώ"“ω*ΏωΜ ωωΜωΜωα 4'αβασἶε τα 998901
ἔρ3:ἑΒἑατασκευἙή Μ%ΨώΜώ ω ψΜῖ6“ =ω“άῶΜω'= «Ε|Ωην|¦%η συ μβιωσις;»
υ ι . Μ Μ ο Μ ΜΒΜ Μ
Μ ώ ώ Μ Μ Μ Μ
ΜψΜω α ΜΜΜ ”Μ αΜωχῳωωὡω ΜΜ(σελ.4)
ωωωιω . ΜΜΜ” 'ά ωωΜκΜ > ι ε ι
35 το Μ Μ α Μ « Ολυμπιακή υπερηφάνεια»
ἈΜψΜΜ Μ ΜϋΜΜΜ ωωΜωψΜ Μ "'""ΒΜ
| ΜΜωωω ΜΜΜκΜΜΜ ωωωΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜ(σελ. 12)
Ο Ϊ" 'Ο 01160