Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέα πειράματα με τις εισαγωγικές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Newspaper website Website







Recognized text:
Μ το Σχ£Διο τογ γηογι=Γειογ ηΑιΔ£ιΑΣ
ι·ιΑ ΕιΣοΔο Με το ΒΑοΜο ΑηοΛγτι-ιι=ιογ
Νέα πειράματα
ΣΤΟ «ΤΡΑΠΕΖ|»
Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΦ|ΕΡΩΜΔ
η θεσηιση του θα ξεκινήσουν αηό ΦΟ|Τ|-|Τ|κ|-|
Εθνικού Αηολυτηρίου τα σχολεία με ΣΤΕΓΗ
την καθιέρωση
διετούς Λυκείου
Που θα αηοτελεί
και το διαβατήριο
για την τριτοβάθμια και τετραετούς
εκηαίδευση
Γυμνασίου
Ο| Τ|ΗΕΣ ΤΟΗ ΕΗΟ|Η|ΟΗ Μ και
ΣΕ ΛΟΗΗΛ, ΟΕΣΕΛΛΟΗ|ΗΗ Ο Μ 
ΗΛ' ΤΗΟΛΟ|ΗΗ ΕΛΛΑΔΑ και “η  Μ 
ΤΣΜΕΔΕ Τ|Λ ΝΑ
κοΡ0ιΔΕψΩ ΤΟΥΣ
ΠΟΛ|ΤΕΣ ΣΤΗ ΔΕΟ»
Ο Και μήνυμα ενότητας αηό τον
εηίτροηο Δημήτρη ΑΒραμόηουῆο
›  3-1'
4;; 1
 ΣΤΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛ ΗΣ ΛΔΕ|ΕΣ ΑΛΛΑ ΗΡΟΧΟΡΟΥΗ... ΗΛΟΕ|ίΤ|
ν  Ϊ! ,ίΪΪἶι'ί Η] ξ  Τ 
ΜΟΝΗ Τ
  τ  Η! 
ΗΣ ΠΛΝΑΓ|ΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ κγΖικογ
Ο      
 Λειτουργια στ
«Στο ταχύηῆοο διέκρινα
έναν ανδρα και μία
γυναίκα Που δεν
ήταν ηθικιωμένοι»
Ρ  :73
ι Ω “ 
ρείια
του ναού της Αρτα
ιιιιιιιιι ιιι ΕΜ
ΛΟΓΟ ΦΟΡΟΛΟΤ|ΗΗΣ
ιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιιιιι .χ 
ιιιιιιιιιι... 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα