Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΠΑ ΟΛΠ, ΕΑΑΑΚΤΩΡ, ΟΤΕς ΣΑΡΑΝΤΗ Ο 6
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ: ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ο 1 1
·ΜΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο Β ΜΦΜ|Π|ΚΕΣ Ο '4 ΚΟΜΜΑ ΜΜΜ · '5
Οι ελλΙινικοί όμιλοι Σε Ποιους κλάδους Στο ΤΧΣ Περνάει
ετιιμένουν στο Μ. Ανατολή οντεΠιτίθεντοι τι καυτό Ποτότο
4 - ΡΜΠΝΒ
Τώρα οι· Με
@ στις οθόνες σας!
Μόνο στο
δι  @άτων
Μ.ευτο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ετος '9ο · Αρ. Φυλλου 962· 26-30 Αυγουστου 2016 · €Ι
ΕΒΖ · Ζ, 22 ΑΠΕ( · 2 ΝΠ ΠΛΗΡ0Φ0Ρ|ΚΗ · 7 Ρ08ΤΗΝΕΤ · Μ
Η αγορά περιμένει αυτό (και αμεσα) δείγματα γραφής
από την κυβέρνηση
το ΕΠΕΝΔΥΤ|Κ0 ΕΡ"ΜΕ|ΟΜ