Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με νέο "αγκάθι" στις Βρυξέλλες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.οειΕτεΠ1Ροτ11α€τ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 /τιμο: 1.30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.144
Άγκελα Πέρκελ
Γερμανίδα καγκελαριος
Μ Παρίνόηουλος-Σκλαβενίτης τ _
"Ε ΑΥΞΗ"|ΕΝ|·|
ΚΕΡΔΟΦΟΡ|Λ
ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
[Δευτέρα] Ευκλ. Τσακαλώτος, Γ. Σταθακος, Γ. Χουλιαρακος εΠιστρέφουν στις διαΠ ραγματεύ σεις - Τα κρίσιμα ραντεβού
Με νέα «αγκάθι» στις Β ρα ξέλλες
Στο εΠίκεντρο θα βρεθούν ο 2ο αξιολόγοσο, το ΕΣΠΑ και το ΕυτοετοιιΡ τος 9ος ΣεΠτεμβ ρίου
σήμερα στη Ν
|σχυρότερο το ξενοδοχειακό
δυναμικό, παρα την κρίση
Η αύξηση του ξενοδοχειακού δυναμικού στην
Ελλαδα την ηερίσδο 2008-2014 ήταν μεγαλύτερη
από τις ηερισσότερες από τις κύριες ανταγωνίστριες
χώρες στην Ευρωπη. Μαλιστα, η αύξηση ήταν
σημαντική και κατα τη διαρκεια της μεγαλης ύφεσης στην ελληνική οικονομία, την περίοδο 2008 2014, όταν οι επενδύσεις και η γενικότερη οικονομική δραστηριότητα στους αλλους κλαδους της
οικονομίας σημείωναν κατακόρυφη πτώση. >10
Το αποτύπωμα της κρίσης
στα μεγέθη των τραπεζών
'Ενα τελείως διαφορετικό τραπεζικό σύστημα, που
θα οδηγήσει σε μια εντελως διαφορετική οικονομία
και επιχειρηματικότητα «εβγαλε» η κρίση. Μέσα σε
μια εξαετία, ο κλαδος συρρικνώθηκε κατα ί 14 δισ.
ευρώΙ υπέστη σημαντική απομόχλευση, περιόρισε
τη διεθνή παρουσία του και συσσώρευσε ζημίες 70
δισ. ευρώ. >ί 4
(σεεο: Νέα ρεκόρ
κερδών στον Πειραια
Ζημιές ύψους Η δισ. δολ καταγραφει ο όμιλος της
£ο5εο για το α' 6μηνσ του τρέχοντος έτους, στον
Πειραια όμως παρουσιαζει νέο ρεκόρ κερδοφορίας.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η €ίιίηε 5ίιίρρίη8 Με (πρωην £ο5εο Ρστίῆε),
μητρική της ΣΕΠ τα κέρδη της θυγατρικής της στον
Πειραια αυξήθηκαν το πρώτο εξαμηνο του 20ί 6
κατα ί8,3%¦ στα ί 7,9 εκατ. >ί 2
«Ξεπαγώνουν» 62.500 εφαπαξ
δημοσίων υπαλλήλων
'Επειτα από τρία χρόνια «ξεπαγώνουν» σταδιακό
62.500 εφαπαξ δημοσίων υπαλλήλων και με βαση
τον προγραμματισμό του ΤΠΔΥ θα διατεθούν 290
εκατ. ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 201 7. >6
ΣΤΗΝ ΤΖΛΝΕΤ ΤΕΜ" ΣΤΡΛ'|Ρ|ΕΝί|
|·| ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ >21
ΦΠΑ ΚΔ' ΕΝΝΕΣΟ| ΦΟΡΟ'
«ΕΣΩΣΛΝ» ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ |ΟΥΝ|ΟΥ >3
Στο μαΧο τος διαΠραγματευσΠς -και
μαλιστα με Περισσότερα Προβλοματα
αΠό ότι... υΠολόγιζε Πριν αΠό λίγες
ομέρές, λόγω ΕΛΣΤΑ'Γ- εΠανέρχεται
αΠό το Δευτέρα το οικονομικό εΠιτελείο τος κυβέρνοσος. Τρία βασικα
μέλο τος ελλονικος διαΠραγματευτι1α5ς ομαδας -ο υΠουργός Οικονομικών
Ευκλ. Τσακαλώτος. ο υΠσυ ργός Οικονομίας Γ. Σταθακος και ο αναΠλορωτός
υΠου ργός Οικονομικών Γ. Χουλιαρακος- ταξιδεύουν για τις Βρυξέλλες, με
διαφορετικό ατζέντα ο καθένας. Ο
υΠου ργός Οικονομυ<ών θα συναντήσει
τον Πιερ Μοσκοβισί λίγες ομέ ρες Πριν
αΠό τον «καθοδο» των θεσμών στον
Αθονα για τον ολοκλορωσο και των
τελευταίων ΠροαΠαιτούμενων τος α,
αξιολόγοσος, Που θα φέρει τα 2,8 δισ.
ευ ρώ στο ταμείο του ελλονικού Δομοσίου. Ο Γ. Σταθαια1ς θα ανοίξει τα
θέματα του ΕΣΠΑ στον Προγραμματισμένο συνανΠ1σο με τον αρμόδια εΠίτροΠσ Κορίνα Κρέτσου, ενώ ο Γ. Χουλιαρακος θα εκΠροσωΠοσει το Χώρα
στο ΕΝΩ, το οΠοίο και θα Προετοιμασει
τον εΠόμενΠ συνεδρίασο του Βατοει·ουΡ. ο οΠοία είναι Προγραμματισμένο για τις 9 ΣεΠτεμβρίου. μία ομέρα
Πριν αΠό τον ανοδο του ΠρωθυΠουργού σαι Θεσσαλονίκο για τα εγκαίνια
τος ΔΕΘ. >4
Τηλεοπτικές αδειες
Σε διαφορετικές συχνότητες
τα πολιτικα κόμματα
"0λα έτοιμα για τον διαγωνισμό
[έκθεση ΕΚΤ]
Στήριξο
Περιφέρειας
αΠό τονΠυρήνα
τος Ευ ρωζώνος
Οι δομοοτονομικές δαΠανες στις
χώρες Που αΠοτελούν τον «ου ρόνα» Πις Ευ ρωζώνος. όΠως ο Γερμανία. θα μΠορούσαν να βοοθΠσουν τις ασθενέστερες οικονομίες
στον Περιφέρεια του ευ ρώ. ειδικα
στο σομερινο Περίοδο Που τα εΠιτόκια τος ΕΚΓ Παραμένουν σε
υΠερβολικα χαμολα εΠίΠεδα.
όΠως εΠισομαίνεται σε νέα έκθεσο ως ΕΚΓ. Οι συντακτες Πις έκθεσος υΠοστορίζουν ότι τα δομσσιονομικα μέτρα σΠίριξος στον
«Πυ ρονα» του ευρώ μΠορούν να
αντισταθμίσουν τις εΠιΠτώσεις
αΠό τις «διαρθ ρωτικές μεταρρυθμίσεις», οι οΠοίες οδογσύν Προσωρινό σε μείωσο των τιμών και
των μισθών σε χώρες Πις ευ ρωΠεριφέρειας. όΠως Ελλαδα. Πορτογαλία και ΙσΠανία. >5
[αερίουσίολόγ'ο] ΑΠομένει ο γενικο «Πρόβα» για να αρχίσει το «φακέλωμα» κινοτών και ακίνοτων στοιχείων
'Ολα έτοιμα για το ολεκτρονικό «Πόθεν έσχες»
Σε γενικο Πρόβα «φακελώματος», για
τον Πλορο καταγραφο τος κινοτος
και ακίνοτος Περιουσίας των φσρσ
λογουμένων, Που αναμένεται να ολοκλορωθεί τον Φεβρουαρισ του 2017
με τον εφαρμογο του νέου ολεκτρονικού Περιουσισλογίσυ, Προχωρούν
οι αρμόδιες αρχές με το ολεκτρονικό
«Πόθεν έσχες» Που ξεκινα στις αρχές
Οκτωβρίου. 'Ετσι, γιατροί, αιρετσί τος
ΤσΠικος Αυτοδιοί1α1σος, δομοσιογραφαι, δομόσιοι υΠαλλολοι, βουλευτές
κα. θα κλοθούν να γνωστοΠοιοσουν
στα υΠ. Οικονομικών και Δικαιοσύνος,
μέσω τος υΠοβολος τος ε-δολωσος
«Πόθεν έσχες». όλα τα στοιχεία ως Περιουσιακος τους καταστασος. >3
'ατήρρευση τιμών ακινήτων
0λοταχώς προς το... "03
ί20¦Ο
_Δθήν0
ίΟΟ¦Ο
_θεσσαλονίκη
00 κι το Ν Φ - Μ το Ν Φ - κι κι
εεεεεεεεεεεε
[δημόσιες εηενδύσεις]
ΕΠιταΧυνσο
Πλορωμών
Τον ΠολλαΠλασταομό των Πλορωμών του Προγραμματος Δομοσίων ΕΠενδύσεων (ΠΔΕ) εντός
του Προσεχούς διαστΠματσς,
ώστε στο τέλος του έτους να έχει
αΠορρσφοθεί το σύνολό του,
Προαναγγέλλει ανώτατο στέλεΧος του υΠου ργείου Οικονομίας.
ΑναΠτυξος και Τουρισμού, μιλώντας στο «Ν». >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα