Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ Αλλὐζουν όλα στον θρύλο · Πλήθος
σποχωρήσεων κο' οφίΕε|ς ΣΠ0ΥΜ|ΠΝ πωκτὡν
)  ΜΕ”  .ί ε @Μα
ΣΠΑΤΩΝ" Προθεσμία ο Νίλμορ. φεύγει ο Πουλἰὁο
““““ “7 η :ΚΜ 0 ΣΠΥΝ'|ΆΝ| Π" ΜΕΤΑ
 ]=ἔ“,4_`_-ἶἶ·~- -ἶὴ_
έ Γ|
 λ Π Η  μ 3 .ε
εεε !%%@ω5#Φ“Ἡ@ἐ κ Δε·Μ·ΞἐΜἩχ 7 Ϊ 
Ο κακῶς Ολυμπιακές έδωσε δικςεῶματα στην Αρρῦκς |: Μ Α Δω
- _ :ΜΒ
_ἄό9Ολἐἄὸῶλλᾶ το γῦρισΣ ηρωεκᾶ στην παρᾶεαση“ 'Η
'Μ Μ ΧΑΦ!
·°>Ϊ“ἶΤο“ἶιἡΡσνροἶ ἀλλἄἐἑζτου ΜΠἑντο,'ο ηὲἑτης κΠ1 ιμυΧῶμἑνοξἶΨΠ
ἔ Με _“ἑΤσὁΡ1'ΚΠ1 το ἶ`μηΧὸὺὁκ1“ Αντρέ ΜἀρΠνς
7 “ἔἈΞ
έ Ν . '7 4 ζ η `,_-› ““_ ν “ή Ν .
 - Ἡ χλμ: ζώ ω Ο Ρ 'με-Ἡ _ '
ΜεωεωΜΜ ΜΜΜ. Μ'
 έ - ' κ  . ε ε   ΜΕ|ΜΡι,ΛΕΣκω 
τ ΜΜΜ" έ  .Ύ _ Δ ε ή ε _ . 
ΟΡ. έ"Συγκλονωιιέὁς0Ρἑισος. Ι κΜΜΜμ“ῷ η· : κΜήΜ"Μ | :944 Ε"Μρωη  |' κι ΥΛΗ
7 7 Δ ύ . . > . · _ .
ε 7#· ΠΜΠΕΡ ο Μ=νΕΞτης ΜΝ" Μπορω :7 ὁ" ΜΜΜ :χ ῦ· Μην 'ΜνΜἴΜ Σεπ λιστα ολων. ΜΜΜ". Νερίνα Η· ΙΜ: ΕΜΗ!