Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΙ· νων πωπω”
ως αν ν8ΙνννννΜ...
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ
Ϊ" Η' Μ"""ω" "Ο"
'ΜΕΝ' Ι" ΜΒΜ!...
Γρὑφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ
Σελ. 32
αν" ω
.““ἐ__#Ξ_“
ΜΝ ΠΕ "Η:·¦"||Σ||·
7 _ .ν ζ φ μ'έ_έ7 '
 ονσισνΜν έ
ΜνΜνΜ
Γροφε· ο Αρης ΔοβεοΗ1$
··,¦·
 _¦  έ .
ἔ!Ξἑ“&νἑνΜν“ν
Αν ή Μ"
ἔ.ω  “  >   ἡ" " 5
α “ ·  Μ πω
“ " ^ὅ 3“ - _'-ἑ·.¦ ·.7-”-3“· ' γ Σ'
ε Ε.κ6090κεΕ9 βονΔενν(ιν9 ΗΝ ΚΘΒΕ9;ΥΥ©ε5“
έ€ὲἶῦΔ|ΔΒΑΣΤεἈκ9ΜΑΞΠνΝ ἐΔΕΑ.ΤΩΥἑἔ
:_“ΣνεΤΗΜΜο_Σ¦ϊ(χάνω©1_ΆβΧ_ΑιΡεΣ··εΣΞ
:να ενο ν “ΑΜΣ κΔΝογΝρΠονκΜοΠοτΕ
θΕ)ΛΟΥΝχΣΧΟ4Λ|βΖΔΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ιν 7 7 7 _ ἰ_ ν
Υ ΜΚ, ΜΜΜ· ν σνννΙ0Ππν
νο ερθει Μουν να· ως επενΒεΜς
2 ¦μ `7 
«ΜννΜ»ΜΕΜ:ννπ Ξ
 κεΙσννν·ν ΜΜΜ: με ΙονΆννΜ ΜΒΜ ντύνω, με ΙιινἶΙε| νων
Σ @ΜΒΜ στην "ρενω" Λιγκ · κΒΕΣ|ΝνΒΜΜΝΗ ΜΝΗΜΗ"
'ΜΜΜ ΤΗΝ ΜΚ ΝΔ ΕΡΠΕΤΑ' νν9ν7κννΜ ΣΤΗΝ ΜΝΉΜΗ Η"
0888· Τ1ιιΜν
Γκόρντον ν ΛΗ!
“ΜΜΜ ι ΜΜΜ η Μη ΜΙΜΗΣ
ω ΑΜΜΜΝι» ΜΜΜ 
κΐ< ἔ'Χ
Η 'Η """[ΠΜ "ΟΥ ΦΥ' Η
η ΝιτΜιιμΜ·ω Ν·'λιΙ0ν
- Μιν;ιΜΜ›Μ Μη “ενω -»
ΜΑ ΜΜΜ ΗΜ “ιιΛιΛι“ ΜΜΜ ' η'
- τι·νΜιιμΜΜ ΜΜΜ ιο
Ι›ΛΜΙνωΜ Αν κ, Με ΑΝΗΜΑ/χω
των ωγι ι ΡΜ Ζι›ΛΝωκι › Ιω «ΜΔ
Η Χ! Ρ) ΙΟΝ · 'ΙμυιωΜΜ ΜΝ