Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῖΟΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντιίς: ο. ΝικοΠα'ί'οιτς
Διευθυντή( ΣυνταΜ£: ΠΡΑΤ0ἰ Μαφία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΤΟΝ' 20" Ο Λ'. "Ο"
·Ξεε. σου. ααΠιώτ ονειρευόμαστε τον σουμαιακο·.
Φώναζε απο το γααεοο στα
τεαευταία κατά του ματς
Τραγική παρουσία
του σουμαιακοιί στην
κανονικα διαρκεια
του αγώνα ίο-ιι
ο κακός Μυμαιακας ”Μα" ί με ταν Μοτο στον τοίχο. οίοο το ματς να
ααγαίντι οταν αοοοταοα ααα το γκο· του
Γκογκ: ίσου. ομως στα τσακ κατω" να
γαιτὡοτι ταν αυταηιαία ααίαναντας
μααιστα τα νίκα.“
Τ" γῇἱτω°ε
Φτηνά ο σούπας
ΜΜΜ α ααοκαιοα έτσι ααα αοαίκοακαν τα
αοογματα. αμα ιι κακιστα τΜνισα του
πατατα· Μου· για τοομτοα τνίσκυοα.
αν οι ααατοοαατος οτααυν να ααο0υγαυν τις
ατοια€ττι·ς στο νέα αοωτοοααμα
καθαρα" ο τοσοι. τους
ααοτεαείωστ ο ίντἑγιε “ η ν , ;
ΟΛΟ ΤΟ
Η τααντυσα του ααντντινου
ο απο" Ή .
τωρα ένα γκο" ίσου "των ααα το ι "° 2., ¦
Γ Η Π Ε Δ ° ααυοτνα. αίνοντας στους συμααίκτες του το ·οιαί
Α" °° Ε" ¦ Ξ τας τους· αου οίκον το” αναγκα ο Η αοοκοιοα
κατίωοτ στα τι' ααα τα ωραίο γκο· του ιντεγιτ.
με το οαοίο ααα" τα” στο μαοτυοιο αου
των" οι ετουοαοατυκοι- οααοοί οτ
τετοαα και ααα ταατοααστως
"Ο" Τ¦ΟΡ|
ο Λαγαντινος στον
ααναγυαιαμό του γκαα
Μαι· ανα. ·γα- και χ ' '
κτυαουσὶ το Μαι του στο " `
ααα· τας κοασιοςι ' - Ϊ°'νωΟ'° Ο'"' Ο""" ~_
.η ` ·_ ατα Κόστα και Βμαα έχασαν ακτοον οατς τις
" εναέριες Ματς και σε μια ααα αυτες αρ" το . .
γκαα - σοκ τατ Μου"
Ενααααυν-κα αμοαν·οα ααα Βέτα· πι ΜΜΜ
Αν και στοατο. ο αοτσος τα ααγο μια χορο ως
στα μαακ. ανα ο ΜΜΜ: έσωσε ”ασκοαο οταν ατὲαυγο σαμουαγὐντας
οαγματα οτα αποικία τας Μου”
·α-κοταω Μμασατα ααα
Πααταις ο ο αοαταγοαος
“Με τα αταικτία του αοαυ
ΜΜαιομ€νου τα· αου
στα αταίμτναν. σαμιουογαντας μοαιατα το κακα·στικο γκοα του ιντἑγιτ
κουτααΜντας απο·
Ο Η! Μ Ν"¦"| ο ΑΜ
τα πρώτο Νίκωνα τας Μ
τοσας ο Μανος αγωνιζόταν μα
ανο1αασοις στον σικέ0ααα. ααΜ στα· να ΜΜι το
ματς για να μα μ·ίντι ο σωμα·ής μα “το Μίκος ία· ασκούΜυκοι- οίκον οαοκααΜι ας
ΜΝ ΠΜ' Μο
Για τον
αγώνα νασαι
ο Γιαυτο: Μ
ίασΜ6α το· ο Ροαοατα£ και ΜΜΜ·αομονα απο το καΜΜΜ ο ΑΛΕΞΗΣ
οικία" ίσοαίοα τα·
οΜνΜ“ς ' _› κ 
Μ Μακ· “Ο '
Μ” στο ΞΜ'α·
μα τας Μτασας
και απο αμέσως
τον ”αν του
αγώνα
··ῖ| ·ΚΟ'¦' ο·
Ο °Ο" ΟΥ Η Η ¦
Τα ατ·γμα τας ααα” του ΜΜΟ)
ο Μ μυοος ησοοκιμοοτα"
ααα μία μασκα του κοσμου
απο πιαο:οοταμο
στον ΜΗΝΑ". ο ουσίας
αοταο· στο Καα'σκοκα
ν·- ··αώτ“ “τα υ· τα οθο
μα του ·οαοω ααοαανατα
ΕΥΚΟΛΑ Ο "ΑΟΚ 2-Ο
"'"" ΝΤ|ΝΛΜΟ Τ|ΦΛ|ΔἈ¦
ΡΜ ' Ο· και η
 Η  "“|Γ"" Η  ϊω=·Ή““._ .¦κΜ·αμαα¦ναταται=|α
· αστοί οι "απο · 'Μ Μ Μ" Ρ" '" Μ"
Τ Η ι ' Ε ο Ν ' κ Η ι οα·ίααατ μονο στο ο· αμίκαονα "οι τον οι ασοοΜ"ίς "Μ" Μ ΜΝ" "Ψ Δω::
ατο. που ΜΜΜ" και και αασκαί·ακ·. “στον το· απο" Μ ΕΜ· ΚΨΜ “Μ Μ
:το ααωτο- _ _ 'Η Μ ω.. ια ΑΜ· αααο·νουν τα μια”
. "Μ "¦_ μοσω ΜΜΜ 8 ο·ί Η ΜΝ .
οααμα σο συμμττασκαυν Β Μουσικα ο γκο·- '“ Ν π· =:¦%ἴ°
_ . · · ο Μ
Βι%ἩιὅΐἩἴ;ζ: ζ? από Μο το γκοα οι αουαοο στα και κανω ω·- οοτοι ο "Μ" ""'"" Ψ _
°ΝΜ 'Π' 'ω' 'Η' "Β · ό"ΙΜ "Ι ° "ή"°"ς °"“Μ¦ “ΜΝ "°" °8 Μ' ”υ =Μ
"θα Μ· Μακ· και ο ο ίμαοομαο ο" σουτ στο σοκοα ίσου
Η σέντρα στις Η τσατμ- ΜΜΜ
”ω" ω ά( "σ οι ΜΜΜ ο ' Μ ί" Ί ' ' _
τακακια" του· 'πωπω. το 'ανα μη
Μακ-Μα. μαο!ωιΜυντί!·'αντίγ·τονΜΜ- 77   2 "·".
Μ... Μ" ἐν." Μο ΜΜμοι μοτ$οααν τον τατο- /, κ Ρ Ν
οταν αστρο. κσ- °ἔ==°Μ· ψ;=='ἩΓἑᾶΦ ο ί 7 ·¦ " Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩ" ΟΜ|ΛΩΝ ΤΟΥ
ί και το Μ"- " 'Η Ο τ υ·
:ἔ'"°ἴΜ""^ ”- ¦ -¦"Μ'· μ"Μς 'γ 2 Θ "|ΟΥΡΟ'|Α ΑΗΚ. ΣΤΟ ινιοιυακο Δ
°Μ“ ω" ααοΜμασΜ “το του κατα". ΜΝ
ομιΛοα Μ τα.. “ΡΒ “Μαη Μ κινδυνο- ¦το το γκρουα ουναμικατατας ο Μμαιοκος. στο
¦¦Μ σ Ματ. στα ταν τω το Μα' χ _ ' ασ γκρουα ο Μακ και στο 4ο ο Πανο·ανοίκος
9 77! ί08 852ί50 35 ΓραΦει ΦΑΙΔΩΝ καΜΜΝτονΜκκτ ωσπου Ι " Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα