Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εδω-Μ· Ο
Μ ουσια»
ΜΜΜ: Λ. ω
ασια-ι”
Μ λ Μ
(πιο-Μο
ΒΣ¦ΤΙ.Δ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές
ή μεμονωμένες καταιγίδες τό μεσημέριαπόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μπωφόρ χ
στό Αἰγαίο. Θερμοκρασία στά ίδια ἔπίπεδα.“Εώς 30β. σέ Αθήνα καί Θεσσαλονίκη.
Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016
Ἀδριανσυ καί Ναταλίας των μαρτύρων
Σελήνη 24 ημερών
Ανατολή ἡλίου 8.50' - Δυσις 8.08'
Ἀριθμ. Φύλ. 40584' Τιμή ],5Ο θ
Ἐρατσσθενσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθηναι, ίπίο@εειίεπεψε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
ίΕπικ0ινωνιακά
τεχνάσματα
ἡΜΜὑΜ
Ύπό κατάρρευση
τά έσοδα του κράτους
ῦΕμφανής ή στάσις πληρωμών πολιτών καί ἑπιχειρήσεών
Η Μ ΣΥΡΙΖΑΑνεξαρτήτών<Ελλήνων, πού ευρίσκεται στήν ἐξουσία τόν τελευταίο
ένάμισυ χρόνο, ἔλάχιστα ἔχει να
ἔπιδείξει ώς πρός τήν αυξηση τών
δημοσίων εσόδων: Καμμία ἰδιώτικοποίησις δέν ἔπιταχύνθηκε, κανένα σοβαρό σχέδιο γιά τήν πάταἔη της ΦοροδιαΦυγῆς δέν ἑΦαρμόσθηκε, ένώ ή φοροκαταιγίδα πού
έπέλεξε να έξαπολύσει ἔφερε μόνο πρόσκαιρα καί σποραδικά αποτελέσματα.
Τό αποτελεσμα της διαχειρίσεώς αυτης ἔχει ήδη αρχίσει νά
γίνεται έμφανές, καθώς τά ἔσοδα του κράτους τούς τελευταίους
μηνες ευρίσκονται υπό κατάρρευση. 'Ολοένα καί περισσότεροι αδυνατουν νά ανταποκριθουν
στίς υποχρεώσεις τους, ακόμη καί
αν αυτές ἔχουν υπαχθεί σέ κάποιο
καθεστώς ρυθμίσεως. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη πού δημιουργήθηκαν
μόνο από τήν αρχή του ἔτους πρός
τό Δημόσιο, ἔφθασαν τόν ῦΙούνιο
στα 6,8 δισ. ευρώ. Ἀθροιστικά, πολίτες καί έπιχειρήσεις όφείλουν
στό Δημόσιο τό ἰλιγγιώδες ποσό
τών 89,8 δισ. ε περισσότερο από
τό μισό ΑΕΠ της χώρας!
Παραλλήλώς, τά χρέη πρός τά
ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται
ἔπίσης ανεξέλεγκτα, αγγίζοντας
πλέον τα 25 δισ. ευρώ. <Η άτυπη
ἔσώτε ρική στάσις πληρωμών δέν
σταματά ἔκεί: ῦΕκτιμάται ότι περίπου ένας στούς τρείς καταναλωτές δέν πληρώνει τακτικά τόν
λογαριασμό ρεύματος, μέ τίς συνολικές ανεξόφλητες όφειλές
στήν ΔΕΗ νά ἔχουν υπερβεί τά
3 δισ. ευρώ, ἔναντι 2,3 δισ. στό
τέλος του 2015. Οἱ δέ όφειλές
πρός τήν ΕΥΔΑΠ υπολογίζονται
σέ τουλάχιστον 200 έκατ. ευρώ,
όταν ένα χρόνο νωρίτερα δέν ξεπερνουσαν τά 140.
Πρόσφατη ἔρευνα του ΕΒΕΑ
απεκάλυψε έξ άλλου ότι έπτά
στούς δέκα“Ελληνες θεωρουν πώς
δέν θά είναι σέ θέση νά ανταποκριθουν στίς Φορολογικές καί ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις γιά τό
2016, ένα ποσοστό αυξημένο κατά
10% σέ σχέση μέ τήν αντίστοιχη
ἔρευνα του 2014.
<Η Κυβέρνησις θά βρεθεί πολύ
συντόμως ἔν όψει κρισίμών άποφάσεων καί δύσκολων ἔπιλογών.
“Εχει τήν βούληση καί τήν ἱκα
νότητα νά αντιμετωπίσει μέ τρόπο ουσιαστικό τήν φοροδιαφυγή;
Εἶναι σέ θέση νά προχωρήσει σέ
γενναίες μεταρρυθμίσεις στόντρόπο λειτουργίας του κράτους καί της
οἱκονομίας; Αντέχει νά περικόψει
περιττές δαπάνες καί αχρηστους
όργανισμούς του Δη μοσίου;
Οἱ απαντήσεις στα ανωτέ ρω
έρώτήματα θά καθορίσουν έν πολλοίς καί τίς πολιτικές ἔξελίξεις του
προσεχοῦς χειμώνος.¦Ο κ. Τσίπρας
θα κληθεί νά αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα πού ὁ ίδιος ἔν πολλοίς δη μιούργη σε.
παλο.ίΗταν μιά εἰσβολή μικρών
σχετικώς μηχανοκινήτών δυνάμεων μέ ἰσχυρή παρουσία της Άεροπορίας πού βομβάρδιζε ακινδύνως καί χωρίς αντίπαλο.“Οσο καί
αν αναζητήσει κανείς, δέν θά βρεί
σοβαρούς στρατη γικούς στόχους
σέ αυτή τήν ἔπιχείρηση. Διότι
απλούστατα αυτοί περιορίζονται
στό πεδίο τών ψυχολογικών έπιχειρήσεών καί μέ μοναδικό στόχο τήν τουρκική κοινή γνώμη.
“Ετσι έξη γουνται καί οἱ διθύραμ
βοι του τουρκικου Τύπου γιά τήν
εἰσβολή, οἱ ὁποίοι μάλλον δέν
δικαιολογείται νά αρχίζουν πρίν
κάν όλοκλη ρωθεί ένας εύλογος
χρόνος από της ένάρξεως της έπιχειρήσεώς.
““ὐΜΜω
»“ωωΜωω
ωωΜωψωω
πωΜωωὴ
ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜκΜΜ
ωω-·ωω
ψωωωηω
Με ωΜ6ΜωΜ ε λ 3 ~
ΜΜ“ΜῆΜΜ“Ν ουρκια αποκα ιστα
ΜΜΜψΜΜΜΜ
ΜΕΤΜωἔΜά | | ~ ~
,Ἡ “ΜΜΜΜ το %Ό905 του Στράτου 'της
Ματ». Μ Μα
~ ζ ζ 5
ΜΜ”"'ΜΜ""Μ Πως ερμηνεύεται η νέα εισβολή στήν Συρία
ΠΜ Μα ΜΒἄΜ Μ Μ ω ΜΜΜ! ΑΠΟ τήν στιγμή πού απέτυχε τό Από τίς πρώτες ημέρες του ποΒ η | η' Β ΠΜ Β 8 ' πραξικόπημα, τό ὁποίο ἔπεχει- γκρόμ του °Ερντογάν, μέ κύριο
ΜΜΜ. ἡ ω: ρήθη κατά του ῦΕρντογάν, αρχι- στόχο τούς στρατιωτικούς, εἶχε
η ψ ω ω ω Μ σε η ἀναμ8τἀδοσις εἰκόνων ακρως αρχίσει νά συζητείται ότι στό αμέ ἔξευτελιστικών γιά τίς τουρκικές σως ἑπόμενο διάστημα θὰ πρἑ.
Μ- ΜΟ" “Ενοπλες Δυνάμεις. ΕἰδιΚῶΞ στήν πει νά ανα ένεται κάποια εγά ΤΟυρΚία= Οἱ ὲπιπτὡσε!£ αὐτῆς τῆς λης κλίμακΡός στρατιωτική ένέρ
καταρρακὡσεωε τοῦ κύρους τοῦ γεια, Κάτι πού θα έξησφάλιζε μί
 Στρατου ἔχουν πολύ ἰσχυρότερες αν εύκολη νίκη) γιὰ νὰ σημάνει
 Μ κοινωνικές προεκτάσεις, από ὅ,τι τήν ἀρχὴ τῆς ἀποκαταστὰσεως
'ΚΜ  σε οποιανδηποτε αλλη χώρα. τοῦ κύρους τοῦ τουρκικοῦ Στρα_
 τουρκικόςΣτρατός δεν ειναι απλώς - <Υ - ω κ · = αλ _
 ὁπιό σεβαστό θεσ ό σ 'ν είτο- φα πηΡχἶνΗ στα ξ” ἔν υ
 , , ς μ ,ς τη γ , τες που δεν απεκλειαν, η ευκολη
να. Ειναι ο ση μαντικώτερος παρα- - ι ¦ ¦ ι - .
ΜΤ°Μ“ΜωΜΜΜ γων συνοχής της τουρκικής κοι- αυτη νέα] να επιἶιωχθει στις βραΜ   νωνίας Κάτι πού ση Μ ~ χονησιδες του Αιγαιου.
. μειο γικως
Μ' έκφράζεται μέ τήν ἱστορική ανα- ῦΕν τέλει προτιμήθηκε ή Συφορά ότι «ὁ τουρκικός Στρατός δη- ρία.“Οπου τό ήδη αποδυναμωμένο
Ζ μιούργησε τό τουρκικό ἔθνος». Ι8Ι8 αποτελούσε τόν ευκολο αντίΣ ί Τ” υ ί
ημερα ης ημερας
“ Γελατε ιατί ανά αστε
Μόνιμο Φαινόμενο είναι 7 χ μ ο..
πλεον ἡ πτῶσις των
τιμών ακινήτων; ἡ αγο- ΜϋΜΜΜή Μ Μ θ· Μ Μ· τα
ρα των οποιωνΙεχει πα- "ῶΜΌ Μ. Μ Μ Μ" ή Μ Μ
θεικστσστροΦη εξωτι- ω·μωωψὴ ΜΜαΜ” ωὴΜωΜ
σε Τοῦ ΕΝΦ|^- Μ· πἡΜψωΜ ΜΜΜ πὡΜ
ώΜΜωΜ6Μ ΜΜΜγΜΜ
:ΜΜΜ ”Μ"_“.Μ ΜΜΜΜϋΜΜ
Θέμα ἐδηῳωργήθη θέ Μ““ΜΜ“” _: ὴΜ -ἩΜΜΜΜΜ
την μη προσκληση της Μ” Μ ΜΗσ°ΜωΜ
'Άννας Κορακάκη στην “ωωωωΜω. ΜΜΜ." ΜησΜψΜ
συναντηση μετόν Πρό- ΜΜΜ” ΜΝΜΜωΜ ΜΜωΜΜ
εδρο της Δημοκρατίας. ωωΜΜΜΜώ Μ ΜΜ"*ΜἩ
Μ· ΜΜΜ ΜΜΜᾶΜ Μ*Μ“Μ-Μ
Μ ΦΜ&ἙΜ ΒΜΜΜε”” Μ
Μουν Β. Μ Β Μ Μ· Με.” Μ ω - Μ ω Μα
Στό ανατολικό σύνορα ωΜΜΜ ωωΜΜω ω”ΜΜ
Τυφώνας 809801 ΜΜΜ*ΜΜ·Μ ΜωΜ“ω· ΜΜΜ-ωωΜψ
και κεντρικης Ευρωπης ΠΜ. Μ Μ
. . . ΜωωωΜ ΜΜ”ΜΜ
Φθανουν προσφυγές και ηΜὑΜΜπόΜ ΜΜ°ωήΜ
μετανάστες, μεσω νεων ΜήΜΜ0Μ "ΜΜ°Μ- Μ ω
ὁδών. Μ· ΜΜωωωΜ ἡ ΜΜΜ Μ
Μ'$ΜωΜώ ωΔυωκω“ωΜ
35 ΜΜαΜ -Π'ωΜΜη “Μω“Μ“ΜψΜΜΜ ΝΜΜΜ ΜΜὡψΜκ
| | ΜΑΜ” ΜΜΜ* _ΜΜὴβ·ήΜβ
9 'Η 'Ο τα· 'Μ
ΑΥΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27.08
ΜΒ 'ΠΙΝ ΕΣΪΙΔ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Πρωτότυπα κείμενα του αγίου
της λογοτεχνίας μας, σε μια ανθολογία
από τήν βιβλιοθήκη τῆς°Εστίας
· 'Η Νοσταλγός · Ναυογίωυ ναυαγΜ
· ΔΗ Μαυραμντηλαι
· 'Ολόγυοα στη λίμνη · Χρῆστος Μηλωνης
· «Δέν υπάρχει τίποτε
πιό λαικό καί πιό αμερικανικό από τό ἰαετἰ00α».
Αυτό δηλώνει ὁ υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τράμπ, ό
ὁποίος έπιλέγει αυτό τό
είδος διατροφής γιά τόν
ἑαυτό του. Θεωρεί έξαιρετικό τό Βἰρ Μαρ, ένω
αναρτά στά κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από
τά μεγάλα πακέτα κοτόπουλου, που καταναλωνει στά Κ6Ι1τυοΙφΡΠοα
Παπάκου, καθως διαβάζει
τίς έφημερίδες του, είτε σέ
έστιατόριο τής αλυσίδος
είτε Μ, ταξιδεύει μέ τό
ίδιωτικό του αεροπλάνο.
Καί φυσικά όλα αυτά μέ
τό απαραίτητο συμπλήρωμα που είναι οί τηγανιτές πατάτες.
· Οί Νεοζηλανδοί θά
είναι οί πρωτοι στόν κόσμο που θά παραηέλνουν πίτσα καί θά τους
τήνφέρνει στόσπίτιένα..
Φορο! Ἡ έταιρεία παραχωχής πίτσας ΒοΙ11ἰΙ10 Έ
Με Επτετρτἰεεε θα συνεργασθεί μέ τήν έταιρεία
αναπτύξεως έναερίων μή
επανδρωμένων όχημάτων Μπεν. Κάτι έχουνε
πάθει οί ανθρωποι μέ τα
ατοπεε! Πάντως, έάν οί
παραΥγελίες είναι τόσες
που τα «αεροπλανάκια»
αρχίσουν νά συγκρούονται στόν αέρα, τυχεροί
κάτω καί τους έλθει ουρανοκατέβατη ή πίτσα..
· Απίστευτο περιστατικό σημειωθηκε στήν
7νδία "Ενας ανδρας μετέρε
ρε στόν ώμο τυλιγμένο σέ
πανί τό νεκρό σῶμα τής
χυναίκας του που πέθανε σέ νοσοκομείο από φυματίωση διότι ήταν τόσο πτωχός που δέν μπορούσε νά πληρωσει ασθενοφόρο! Ό Μα|Ι1ἰ ήθελε
νά φθάσει στό χωριό του
που ήταν 60 χλμ. μακρυά. Όταν πλέον είχε
περπατήσει 12 χλμ., περαστικοί παρενέβησαν καί
έφθασε ασθενοφόρο.
· Τό αποτέλεσμα πειράματος που έκανε έταιρεία
τροφίμων είναι συγκλονιστικό καί πρέπει νά μας
κινητοποιήσει. Κατέγραψε παιδιά 8 έως Η) ἐτῶν,
τά οποία παίζουν μέ τό
Με ή τό ἰΡΙ10πε καί είναι
τόσο απορροφημένα που
δέν καταλαβαίνουν ότι
γυρω τους αλλάζουν τά
πάντα από τόν διάκοσμο
τοϋ σπιτιοιῖ τά χρωματα
έως τους ίδιους τους χονείς καί τά αδέλφια τους!
· Στήν Γουατεμάλαόλοι
έμειναν άφωνοι, από τήν
έμφάνιση μέ διάφανο φόρεμα μιάς παρουστάστριας τοϋ δελτίου τοϋ καιρου. Ἡ 28χρονη Μυταεε
Ρἰἔιιετοε προκάλεσε
«άνοδο τής θερμοκρασίας»
όπως έγραψαν κάποιοι.
Τό θέμα είναι ότι σέ αυτές
τίς περιπτωσεις όλοι παρακολουθούν τό δελτίο,
αλλά έάν τους ρωτήσεις
μετά «τί καιρό θά κάνει
θά είναι όσοι βρεθούν από αυριο», ουδείς θυμάται...
Διαβάστε τά άρθρα
«Χαρισματικοί καί...»
ΜιΜ(σελ. 3)
«Ἡ άριστεία άνθίσταται»
ΜΜ(σελ. 8)