Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεοε“ον@οτεπετει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' 0|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η! ΦΥΛΛΟΥ ΒΟΩΟ · ΕΤΟΣ 32ο · Τ'ΜΝ Ί ευρώ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΟΊδ
Άγνωστο τι κοσπ'ζουν
οι πρόσφυγες στην
Γερμανία
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡ'|(Ο ΜΕΓΑΡΟ
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣ! Ο ΑΛ ΤΣ'ΠΡΔΣ
"θανστπφόρες
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κών επιτοκίων προειδοποίησε ο
~ εκτελεστικός διευθυντής της
τι σε του υ ιιιονικε 
συνέντευξή του στη γερμανική
εφημερίδα Ηαηάε|εο|ο“.
Ά ,Χ · "Τα αρνητικά επιτόκια τιμωροιἑν
. . τους αποταμιευτές και εν εχομ Η Γαῇῇ|° υπ06εΧεται νως, ,να έχουν καταστροἙκές
· επιπτωσεις για τους συντα ιουἙ0"ς ΕΠΡωΠα'Οϋς χουςἑλἔι οποίοι επἑνδόουν σε
._ ς _< παω περιουσιακ στοιχεία,
Σοσ'°ῇ'στές ς, _. Ξ * ¦ ς ϊ: όπως τα ομόλογα" δήλωσε ο επι - _ .γ -› > 5 ξ? :ξεφτιλιἑς της μεναΙλύτερι= ιδιωτι·
τ 7 Ι .Ξ “ ς τρ πε:ας της ερμα ας.
1 Π Ε ΗΜΟΥΝ ΤΑ ) Δ' Σ _ _. η" 'Ϊ ς -· _· · Παρ' όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι
· ι ι ι : η ασκοόσα νομισματική πολιτική
συμδάλλει στην ενδυνάμωση της
οικονομίας και στιι θωράκιση του
ευρωπαϊκού τραπε2ικοό συστήμα
- ` Σ _ τος.
η ·^ _ Αξί:ει να σημειωθεί ότι τα μηδε
ὁ. ιζ· μ ί νικά και αρνητικά επιτόκια της
· _ Ι Ι _ ή 2 ΕΚΤ έχουν οδηγήσει τις μετοχές
“η Φ' θ Σ της πωπω Μ σε πτωση της
1 ` τάξης του 45% από την αρχή του
ι Ι ~ ¦ 1 λ έτους.
· “94 ω Μ' Νέο , · π Την ίδια ωρα η Ευρωπαϊκή Κε- °' “Ϊ --Τ3" Ο- ·- Ο' 
 τι] 'τ Ο Μα
 ε;-_ »- ' Λ Ξ· έ 'ιι . χνουν σταθερή πορεία είναι ενέ. ι ί _ χ ' Μ  -_ “ -7 .η θαρρυντικά.
. 7 ν - 6 ¦ ·+ υ - Ξ
Μό - ·- - . σε _ ως ?ο Ξ ω»
μόσια ανππαραθεση
για τα ληιπρόθεσμα
χρέη στη ΔΕΗ
ε€ετάσει εκ νέου το πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης αν και τα
σημάδια της οικονομίας που δεί
έχε· _ :ὅ ί Π ' ντρική Τράπε:α αναμένεται να