Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Μπλοκάρουν" την έκδοση οριστικών συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ύ ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
7 Πι ι
ι ι ν
 Β Γι ΓΠ Ο
ιιΜιιΠοκόρουν“
την έκδοση οριστιι<ων συντάξεων
γιιονΡι·ικΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ορίζει ότι
ο υιτοχρεωτικός εαανυτιολογισμός
των κύριων συντόξεων σου
ξεκινό τον Σειιτέμβριο θα
γίνεται μόνο εφόσον έχουν
οριστικοιτοιηθεί οι αιτοδοχές
ΕθΗΜΕΡ|Μ
ΤΗΣ ΜΗΝ!!
ΔΠΟ|(^Ε|ΣΤ||(Ο › '50.000 ΑΣΦΑΑ|ΣΜΕΝ0|
ΜΕΝΟΥΝ ΕΠ' Α0Ρ|ΣΤΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡ|ΝΕΣ ΛΟΓΩ κΡνΦι-ιΣ... ΡΗΤΡΑΣ
    ι”
κ  ο τι   ΠΡΕΜΙΕΡΑΣτΗτΕΡΜΔΝιΔ
 `  ε   ΜΕΓΑΛΑ ΝτΕΡΜΠι
   χ ΣΕ οΛι-ι τι-ιΝ ΕΥΡΩΠΗ]
ΣΕω Ρε
' ωϊ η
τ Π·|_£ ΠΗΓΗ: ¦ δ ||Γ“ΓΪ395 !ἱ›ιΪἶἱἶ=Μ 
Παρ σσσσ μή 26 Αυγουστου 20] 6 - Αριθμός φύλλου 1967 - Τιμή 130 € - ΝυνιΜ.¦|¦Π|·εΜ=τγραε.ε·
ιιι:;εΜτυν ΨΑἩΒπἔέΜ
 Ξοαυχἐ›ἶΡἑτον   
ακόμη ΤΖ μήνες γιανα «^ΦΩΝ|Α» 
λαβουν την οριστικη 
Ν.Δ.: Δεν αναγνωρίζουμε
έτοιμων» Με αυτό ΜΜΕ
Ϊ: Ξζ;ῇῖ ΕΞ; πώ::
Ο Τσόρι ῆυτρωσε
τον 0ῆυμι·ιιακό
ατιό την οῆική
καταστροφή
ιΣ Ξῖι Ε|Δ||(Λ ΜιΣωιοιιΛ το
ιΕιι0ικιιιιιἔΔιινιιιινιιι
ΑΗοτλοΔτΕἐιυο
τΗΣ ΠτοΑΕΜΑιΔΑΣ
Στο τΡΑοΕιο
ΤΡ|Α ΣΤΑ ΙΟ |'|Α|Δ|Α θΑ ΜΕ|Ν0ΥΝ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΦοΝι-ιι·ιιΑκΩΝ ΣΤΑθΜΩΝ ζ]ΣΕΛ|ΔΑ9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα