Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Ηχηρή παρέμβασηRecognized text:
' ι@“< . . .
“ων-“λ  Σ ΙΑ γννγιΛι.υιιειι5ιααι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 - ΕΤΟΣ (ιι)ιιι ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20ὶ2(ι - ΤΙΜΗ Ι.ἶ(Ι ΕΥΡΩ
' ι , ._ 'ο. τοΣΑεεΑτο
” γ Η τι Μ ' ΔΩΡΕΑΝ
“,..“._ΞῖΕἶἔ2ἶΞΕἘ;Μ ι· ο Ύ να '    του εε 
Αναργυροι στο Με Μήνυμα ααα Βρυξέλλες υτιερ της ανεξαρτησίας της Στατιστικής ΥΠηρεσίας
Ερχονται απο
τη Δευτέρα τα  
εκκαθα ιστικα
γω τον ΝΦΙΑ Κομισιόν: Αξιοπιοτα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
° Την “Μη δύση ω Φ°ΡΜ°Υ°°#εΜ Φ «Φωτιά» στο Πολιτικό σκη-  η . ο · · Ι ι ^
θα τη" Πληρωἶ°“' στο τέλος Σε' νικό για τα ΟτοοΙι 8ιατἰ8τίι:8 ή' '
ιιτεμβρ|ου ενω η εξάΦληση του Φά- , Ι
ρου θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο ° Η Κομισιον απορριτιτει τις
Τέλος στην αγωνία για εκατομμύρια ιδιοκτήτες κατΠγ0ρί8ς Πε Π(ΙρΠΠ0ίΠ
ακινήτων, αφού από την Δευτέρα θα ξεκινήσει σΠς (ποιΧείων για το Χρέος
η αναρτηση των εκκαθαριστικών για τον ΕΝ ΦΙΑ
του 2018. Για πανω από 2 εκατ. φορολογούμενους ° ΒΠΙσ[0Μ_ΠροεΙδοΠ0ίΠσΠ
θα υπάρξουν επιβαρύνσεις. > σελ. 4 ρ Ι ι
απο Βρυξελλες στην Αθηνα
Φ 'Γι απαντούν Ευκλ. Τσακα- _ η  ,, . ..
ΑαόΦαοη Γ Πιτσιλή ΜΜΜ Ολ· Γ£ρ0β“0ΐλΠ Μελ-5 τ ι ' _ `
Νεο- Κρ1τΠρ1€1 Η «Σκλαβενίτης» ατιοκτα τη μεγαλη αλυσίδα σουτιερ μάρκετ πο ο ΧΡ· ΣΤΡ^Τ0Σ
για τους ελέγχους ι Ι Διορίοτηκε |
απο την εφορία ΣυμφωΠα Πα σωῖΠρΙα ἔ|8%ἙἩρΝη
°2ι;ιινκαεεαα::; του «Μαρινοπουλου» του τχΣ
Αυτοματοποιημἑνο μοντέλο που θα στηρίζεται ~
στην Χρήση αντικειμενικών κριτηρίων για τους
ελέγΧους, προωθεί το υπουργείο. > σελ. 4
Ο Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
η απόφαση του υπουργού
αιωνομικών £υκλ. Τσακαλώτσυ για τον διορισμό ιρασωρινού διευθύνοντος συμβούλου και αναπληρωτή
ο£ο στο Ταμειο Χρηματοπιστωτικά Σταθεράτητας
Ο Λήγει σημερα η φοθεσμια
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του μάνιμου διεθύνοντος συμβούλου στο Ταμειο
"Χι ·
Μήν ΑΕ. ι _ ° τ ε ¦ 
ΛσΦαλιστικα Ταμεία
« Ζωντανή»
τι ρυ θμισιι για
 1 Ο Ο Από χθες το ΠΣ διαθέτει διοί
· Προσπάθεια απο το υπουργείο να ιΙα- Χ > ~ -: 7 “- κηση. ο διοριομ6ς εγινε με
ραμε|νει η συγκεκριμένη ρύθμιση Ο Οι Πιστωτριες τράιιεᾶς εμφανίζονται για Πρώτη Φορά να συμφωνούν αΠύΦαση του υπουργού Οικονο
μικών η οποία Φερει και την
ΔΜκοΜνΜςΠῳςωῳοφ γ . Προκειμένου με το σχεδιο διάσωσης της υηερχρεωμενης επιτήρησης` «οαογραΦή» των ηιατωτών και
να Των Χάσων ΠΝ ευνοϊκή ρύθμιση επιχειρεί Αποφασιστικό βήμα για τη φώνησαν στο σχεδιο της επι- ται η Χορήγηση νέου δανείου δημοσιεύθηκε Χθες Φο ΦΕΚνο Προσφέρει το υπουργείο, με στόχο την ούζο- σωτηρία της αλυσίδας «Μαρι- κείρησης «Σκλαβενίτη» που και «κούρεμα» των οφειλών Ο μόνιμος ΟΕΟ θα επιλεγεί
ΟΠ ΠΝ εσόδων Των Ταμείων > σελ· 7 νόηουλος›. Οι τράπεζες συμ- αποκτήτονὲλεγκο.Προβλέπε- προς προμηθευτές > σελ. 3 μελλοντικό > σελ. 10