Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μ Η Μιας σε ΜΝ"
ΠΜ, "Με Με.
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2 Η
Το ΜΜΜ
υποκρισία
' Γρὁφε|οΤΛΣ0Σ ΤΣΛΤΑΛΗΣ Σελ.32
ΔΘ^ΗΤ|κΗ
Πεμπτη 25 Δωγουοτου 2ΟΊ8 / Φυλλο Ί28Ι ί24Βῖ) / € Ί.ΒΟ
7 ἐ ὶὶ“ΜΜΠ  .. η η η Με . 7 η α ω 4 ~ η 7 . γ. . Ρ ε υ εΠε|ὁη~ὁεν ειχε“Πιοσει την μΠαλα ωωχεριαμουἔτου Πεϊοξονἔ5ροἩὁε5 κει" μτ¦¦)'%σὲ;ΜΡ οιοΠαὁΞ| του·ΑρΠ:_·πΗ'εξ0698“τωνΪ
¦ . , .ξ 7 π “ Μ ¦Ψ€ = 7 ή ΜΜΜ. ' ἔ“"?;~ “εἑ:ἔ ἑ >^ἶ“ ν η
Τοιγκρινσκι, Μαντολου, ΜΠακασετα, εδωσεποΙὁι7κωωμο σωυε γηΠεὁουχουε νωμΞρἑομν·στο 87 Εμε κεφαλῳ“του |νἘζιὁη ;
 ια 1- Μονοϊε ο εΠω ε-η¦ΛΕΚττην ο οδο του ΑνασϊοΠουλου Ο θεατη5 του ο ωνο ο Ανεσϊη5ι εχ ιτο=Β5>,#·
γ !  ξ ΜΒ ·ὶ£ μ Ξ Ι “ έ › γ  ρ 
ν!Με[!Πὁ;σομτ.-οβ_ι6ατομ ως ›
ἔΦ_ Η
Ι “μὲ .γ  ν·έ~Βἐ 1:Ξῖ
εσωσεΞο Δ|ου6η5) Πουζαλιστηκε
~ Με Η ~ ~ ψ ~·
 Β "Μ Ε:Τ|'ΕΜἑ , 
/*·;`
_ Ϊ ` Μ|ΜΝ0Φ
_Δ 4  Τ' «Παίζω» με το στόΠερ ο Ποιο ονὸμοτο
 ' εξετάζονται · Πόσεε Π|θσνὁτητε3 υΠἀρχουν γκι
να κινηθεί η <έΕνωσΠ» κα' γκι ονΠ-"|όχσνσον
Δεν κύνουμε Πλσκο... 7 4 Η 7 
[ΠΜΜΜΜΜ κιιωΜΜνΜς.: ` 
Τεπ“νΜε! 
· 7 ' “ΔΝ ΚΔ' Ο Π|ΘΔΝΟΤΕΡΟΣ Δ|ΔΔΟΧΟΣ ΤΟΥέ
ΤΟ ΠΕΡΑΣΕιΚΑ|·ΣΤΗΝ·ΠΡΟΚΗΡγΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ :ΑΜΠ = ΜΛγροκΕωΔΜΔΗ ΠΝΑ' ο ΜΔγροΕ|ΔΗΣ 7 · Θ ἶ
ϊ' μἱο'Ενωοπ(ΕΠΣ ΔρΞμοε) στην «ογκολ|ο» ῖΠ5 οΖτ·ΠολΠευστ15 · Σε £Ιν(ιζΠτηση σουτινγκ γκ(ιρντ>ΠγετΠ, βρ·σκεΕω η ΑΒ( “