Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'Ω" ΣΠΟΡ
Δ/ντιτς: ο. ΝικσΠοι'ι'οιτς
Διευθυντπτ ΣυντοΞεωτ: ΠΡΑΤοΞ ΜΜΜ:
ΜΜΜ" 25 ΛΥΓ°ΥΠΟΥ 2018 Ο ΑΩ. "5040
ο σουμπιοκος σΦοονιζει οποψε τον είσοδο του στους ομιπους του Γιουροπσ κο· ανο
ποσο στινμπ μετο το τεπικο σφυοινμο μπορεί νο εκουμε κσι τις πρῶτες σνοκοινῶσεις
ΚΑΡ"°¦°
°Ψ|°Ν-ΜΑΜ°Υθ
"'Α ΒΕΡ"°!
ο οονεισμος του νοοοου οσο στπ
στοπ ιποος το ποοον ποοοοιατοι νισ
τι· ο· ομοσο τπτ· κο· π οπἱστ·υτπ
οπών ονοοος οπο τους Μοοιπονους
που σκοῦνττσι στον ισπον|ο ο ΜΜΜ
κο· νιο ποσο μενοπυτοοο των τ οκ.
τοσο κονσυν που οι 'ιμποοςι
ο μπομπεο κσμνοὁσσ κοι ο βιρτουοζος
ΜΜΜ· οσωοοοντσι ποπ ·εουσοοπευκσι·
οπο τους σνοοώπους του ωσπου. μετο κσι
τις κοεσινοΒοσοινες εεεπ'εεις ο Σοφο
ποιμνουν στόπερ κοι εξτρεμ
τιθέΠε| Μοοτιν 'οπσον
ο οῇτ·μπτ·κ6ςπ
:τον Αννπἰο νἰνετοι πόνος νισ τον
2εκοονσ οριστερο μπσκ τπτ· Μόριτς :ἑ
ΒΕΡ|'°Σ
οιοωυσπ πιο"
νισ πουπιοο. σππο... ο ο νονικοτ
οιτυσυντπτ του
μπικονικου
συππονου Μέσου”
Μ'Α ΧΑΡΑ
"ΟΛΛΑ ΓΚΟΛ! ιι
ο Μοτονοπστ το:νκος στπ συνοντουἙπ Τοπ"
οτι σο οποσ· ο στο
νοπισς: Φον μονουμ στο 0-4 ο Το σπμοντικο οινοι νο
μπν μπουμε οτοντσς στο μυοπο οτι ποοπει νο υπεροοπ·στοομτ τπ ν·σι μος στον ποστονοπ·σ ο παπι νο
'σοσἱσκοΠι σον νο μπν ο” ποτέ το μοττ τπτ "οπτο
° Μ|Λ°ΥΤ|Ν°Β
Ότι μονο σον φτύνει οπο τον οπυμπιαο.
οπος σοντοστπκ· συμποτοιὐτπς του οπμοσκνοοοος. σππσ ·'νοι ποσα-οτ μου·
σονμπς στπν ποοετοιμοσιο τπς ομοοος ο
ο 2:Μνος Με” σο οπι τον οι" του
Μ τπ Μ Μνιο κοι .πισω πονοτοιμος
νο οντοποτοιοσι στις οποιτποειτ
το ονοιοωοον νιο
τον συμποτοιῶτπ
του. ομως ιι ΜΜΜ
του ιστπν κύβος
π σππσοι κομπο·
οποοΝνπ ο
μοπιστο
οκσνον
πονο νιο ποσο κοντο
πονπιοο
Δεν ΜΜἰ ο· τιποτο
νο μιΜμ· νιο το τι Ινιντ με τπ χσπωπ τοι
στν μου σώσει νο
Δεν πωπω". ποιοι
ποικτ·ς σο οο·ουν στον
ομοοσ μος μονοι ο· πυ
ποοσατιΜ ο 'Εχουμε ονο ντοπ ΜΜΜπω. οποσ
πσοπτι νο Μποστ· ο τοπος να. νο πο'εουμτ το ποσοοοοιοο μος το· νο τονουμτ τπ ΜΜΜ μος σποτ πωπω·
Μπέσσυ
° 0° Ρ'°Υ"" ¦
ο Τοικοπινος οσος ποπ" στπ
οιοοεσπ του ΜΜΜ!). ο οποἰοτ τον
ΜΜΜ 'η °Μ"_ νοοοτου ο ο Νομιν έτει
οσυς ο στους". το "'81 'ε='"'-"
οσυπειο στον ο Ξ··'ς “Ψ Μ Ν!" Μ Α Ρ Η = - Λ Ε κ ' - 2
τπιουμουμο νο ομοσνι- Ψ"Ἐ"ἔ==°πΨ Ο
απο ο· των· Μ- ¦: "=ζ_Μἐ:ἔ ο ποντσπσς ως. το» σκορ· τον ·κιτοινοπονπ με ουτπ των "ΜΜΟ 'Ν τ" μουσον·. που οσον τοι ουσ σονοοιο. στ...
ιντσων σο Μπτων τιις ΜΗ." στοο·οκπστσιο του Μπωομπου Ριου το· !
ποοτσνοπιος· σουτ-νεοουνο του Μπονοσοτο βιο ζ
πωπω Μοτο αν μος σποοτοπποτ π πωπω' Μ ν"Μ°°°Χ°' κι. ΜΜΜ" `
τον 0ο·οοι ο 'στον ποιος στπν Ματ οπο το νοκ ΜΝ" " οπο κοττ ο ΗΜ'Μ"°ΞΛ
σνοι Μ ο 'στον π Μοτο οττι στοπ· ος Μ. ΜΒ* Ν" τη" Μ °νω
σπμοΙντι οτι ατι στο ο πωπω νο τιμοσττ Μου "ω" "° ω'
πσνπσοις 'Η
τμΟονιοτου·· πιο Μυστικά. νο ΜΜΜ ποπ" νκοπ. Το τιππτ- ο .
νο οιμοστο οι κυοίοοτοι του ονὐνο- °νΜ τον ὅ ο αν θ εκ 'ΜΝ'
μΜΜ“ "ΜΠΕ Τ"  / Πορτο: κοπο: ι π 'ο κι
.πρσσπσ·ονμσ νοΜο' να” ΜΜΜ στον ομοσ· ο Δ Ἡ==έἔ= ° "Η . "ν- ΜΦ ει ο σε ι ο
. · τοπικ!" ά _ΜΜν“ /
οσο ΗΜ· Ο Μ. ω Μ( "" ΜΜ- Ι Η οπιιμπιοκο. με
“·“Μ#·“Μ·4%$:Μ%%“ Η",  ΜΜΜ τοσοι;; . .
το τ Ἡ °° Μα..““:....Μ“Μω- “ ΜΒΜ; “ω“““ὶ τε κοεσινο οιπικο:
. τον ποτο
'8- "Κ Η”
Β | Ν Τ ' "ΚΔ“:
ιι|'¦Κ°π° ΑΛΛΑ ΟΛ
¦'|Μ" - |ῖ”Μ'|'°¦
|-| ιΓιοννιτσπς 17' Μιζσμἰοπς Μ')
συμπτοιοποοτ στο ποσο | - κι· - τιποτππιπτ ιι-σ οπν·πιπκοο
|   Ξ" Μπουοοοππς το' ο ῖπ σο- οσων - ΜΜΕ"' ντοο του ονονο οκονε ο τοπ- πιιτιι Μπιτ!"
. πος πονκοσ··οτ ποοτοοππ- ο-ο απτο κοστο
των ονστποισπ του ονο-οιι·κτινπτ ο Ι . η η Ε - 2ο. - Η
. οΑννκοποζος ποσπονπτπςτπς ' τ κο· ΜΝΗΜΗ ς ο” πονο τι.
Ἐπ¦""Μ' π = Ρ==π“°' ¦¦  κοντο Μποστ στπ συνονευΕπ "οπου οτι "Μ "ΜΒΜ "Χεν", 'Μ π )
νο κοπ0'ιουν το Μή οκ" τπς ομονος °' 'Μπες :ω  “ΨΜ ω
κ Μ κ ρ σο" σκοπο - ππ- οποικιι - πποπποπ
"|"¦|'|Μ°¦ ¦"'""¦ 'Φ 'ΑποστοΗής °ΜΜς ·πΝπτι νο οποσυνουμτ το ποοπ που κονσμ· ο-' ωσπου 7ο) ο ποπουπος 7ο' πωπω
ω ¦“""¦¦ς "ΜΜ“¦. στπν ΜΜΜ ο Δεν 0ο το· κοπο νη το πο- οι ωστοτυοΟΜι· εν馦°"¦. "ΜΗ-Μι ”Η .Μ Μ Μπα μτσνσπικσ Μισο νο μαι στους ομιπους ΜΜΜ με τον σποΜ_“ ° "ΜΜΜ" Μ" .ω ο οπυμπιοκος κοινο μεινει στο ιι Μονσ- κτπσπ τον "Χρονου "ΜΜΜ - 'ΑΜ' ΔΕΝ'
ΜΒ' π "Μ α" ΜΝ_ μέσου Χοροπομιου ΕΛ"0ΕΝΧΩΗΜ 4-1.
"Μ 1 ΜΜΜ" ποσο· - τιιιπμκοτ ο.:
μποπκοπι: .των οποσ στον μΜΜ““° ° “Ἡ
σωστος τη· του σον τπτ μπ=ο·τ:==Ἡἔὐ=.
:τις ο." μ.μ. π σοντοο στο κορο'σκοκπ. ”Φουντ ο ο πονοιωπικοτ . ο' ο "ν Μ”"°6 Μ
με τπποοπτιτπ μετοοοσπ οπο το υμνο- "ΧΜ Πω" ω" Μ” "ΜΜΜ °= '°'°Μ · τιμοτοοΜ 2 ο απο· ο Μος Μάτι τσκ” στο Ατυπο. οππο παμε τοσοι στο σπ- με "ως “"·°"Μ"' _ ¦¦_°κ _ ΝΝΔ."
στο κοπο ΜΜΙιο·νΜ Μ Ν “Μ .
ΜΜΜ . ° κ ΜΜΜ β" ”α" κ “Μ¦κ ππππ·ιιππ'κοτ τισπ.=πΐτ ο Απο τπτ
· ,Ξ ο· , · "Μπέης στον ο οιευοσντι ο το Μοτο ε νο· κο· ο στοι°“" "“”| $”==:===::=ο·πΜοοππΜ- στοιοκοτ 'Νικο τπτος στπν πομπο.
/ - .Χ '· "Μ", 8 ω ΜΜΜ ο Το μοττ ο Χοοοπντ Μαν” ο το
/ - οοτιπι στις 8.00 μπι. ποιΧν'οι οο Ξεκινπστι
. τοι πο μετοΜτ στη οσο μ.μ.. με των".
ἔν” 'πω ·“¦“ΐ Ἡ", ("ἔ°"Μ“ Μεσαίος οπο τον νπ τππεοπτιτπ μετοσοσπ
""°Ρ ω' °° '° · ' ' "Έ "°° °' οτε τν το" τ οπο το πονπενστκ ι
ο οοκπνοτ κσι Βο- οτο Με" πω του
· στο” σμυντικος πρώτου ονονο. πιστευω οτι
το· τπτ Μοτο. υποοοομτ νο νοοπουμτ Στους πρώτους ονονες: πονοοπνο'κος - Μπωντμπι
|/# κοπο κοτπιο ιστοοιο στον Μισού- 3-ο κο· Ντινο” ἩΜοσς - ποστ σο
8 8 5 2 Ι 4 3 ϊ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα