Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
77..  '  ;"““κ. ." 7
›0ἱυποΜοςωΜς
σ!ιωιιἰ!ι1ι“·νω·Δ  α
%Ε·ἰΒ“ε““σ›  ·` ν
“Καἶὅγξέλθηκε η σΩμΕΞση τσυ γί ' . “ ϊ 'ς =
*Που έδωσε αδειο οταν 77χρονο_ “
Τα ξέσπασμα της κόρης του Βίκυς - Τον ξέχασε η πολιτεία
ν Μ”'
5 Μ.-. Μ
ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΑΡ'(0ΥΛΗ
Μ· ΜΜΜ"
σελ. '243
> στις 7 κ
· παπΜαΜκ
έκαΗασε»
τα Μύκονο
!.  Η ασα1ανας
/ ω;Μ“ωωω
'σελ 19