Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25-00-20]8 Ο
Μ (ια-Μ»
ΜΜΜ Α. Μ
σειρ-ικα
Μ κ Μ
αντε-Μο
ςΜ+ιωη
ΕΣΤΙΑ.
ΕΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές καί
σποραδικές καταιγίδες στα ὁρεινα.Ἀνεμοι
βόρειοι τοπικα έως 7 μπωφόρ στό Αἰγαίο.
Θερμοκρασία στα ίδια έπίπεδα. Στήν Ἀθήνα
έως Ζ9β., στήν Θεσσαλονίκη έως 30β.
Πέμπτη 25Αῦγούοτοιι 2016
Τίτου αποστόλου
Σελήνης τελ. Τέταρτο
Ἀνατολή ἡλίου 8.49' - Δύσις 8.04'
Ἀριθμ. φύλ. 40583 | Τιμή ],50 €
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@οειἱαηοννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Πολιτικοί ηγέτες
τρίτης κατηγορίας
ἩΜΜΜωΜωω
ΜΜΜΒΜΜ
ΜΜψΜ ΜΜΜΜώ ΜΜΜΜ
ΜηνΜω ώΜΜ
ΜΜΜΜ ωἀΜπ
ωΜα , Φαμ
Με”, Μ
ΜΜΜΜΜΜ
ὡΜω ΜΜΜ
ΜΜΜ ΜΝ
ΜΜδΜδΜ
ωὁΝΜ.ΤΜΜΜΜΜ
ω.αΜ*ΜΜωωω
ῦΙσοπεδωσις
τών πανεπιστημίων
Τό στρεβλό μοντέλο τών πανελλαδικών ἑἔετασεων
ΕΝΑΣ απόφοιτος λυκείου συγκέντρωσε στίς έφετινές πανελλαδικές έξετασεις, στίς όποίες οἱ υποψήφιοι καλούνται να διαγωνισθοῦν
σέ τέσσερα μαθήματα τοῦ «προσανατολισμού» που έπιλέγουν, μέσο
όρο βαθμολογίας 1,5 (μέ ἄριστα τό
20). Ό έν λόγω υποψήφιος, δηλαδή, μετα βίας κατόρθωσε να γραψει
σωστα μερικές προτασεις ή να λυσει μισή ασκηση.
Παρί όλα αὐτα, θα συνεχίσει
στήν τριτοβαθμια έκπαίδευση, καθώς έγινε δεκτός στό ΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών καί Βιομηχανικού Σχεδιασμού Κοζανης 4
ένα ακόμη από τα δεκαδες ΑΕΙ καί
ΤΕΙ που ἱδρυθηκαν τίς τελευταίες
δεκαετίες στήν χώρα, χωρίς τόν
στοιχειώδη καν προγραμματισμό.
Μέ αῦτές τίς δεξιότητες, που αντικατοπτρίζονται στήν βαθμολογία
τών γραπτών του, θα κληθεί κατα
τό πρώτο έτος τών σπουδών του να
παρακολουθήσει τίς παραδόσεις
καί, έν συνεχεία, να έξετασθεί σέ
μαθήματα όπως ή Τεχνική Μηχανική, ή Μεταλλογνωσία, ή Πληροφορική κ.α.
Τό ώς ανω παραδειγμα ούτε μοναδικό είναι ούτε έκφραζει μια μικρή μειοψηφία τών εἰσαχθέντων
στα ακαδημαίκα ἱδρυματα τής χώρας. Συνολικώς, 117 τμήματα σέ
ΑΕΙ καί ΤΕΙ θα δεχθούν υποψηφίους μέ βαθμολογία κατω από τήν
βαση. Κι αὐτό διότι, σέ μία από τίς
συχνές μεταρρυθμίσεις τοῦ συστήματος εἰσαγώγής στήντριτοβαθμια
έκπαίδευση, ή υπουργός Παιδείας
Άννα Διαμαντοπούλου κατή ργησε τό 2010 τόν υποχρεωτικό μέσο
όρο ανω τοῦ 10 για τήν εἰσαγωγή,
που εἶχε καθιερώσει ή προκατοχός
της, Μαριέττα Γιαννακου.
Τό έλληνικό κρατος θεωρεί ότι
ή υποχρέωσίς του έναντι τών αποφοίτων τών λυκείων είναι να διασφαλίζει τήν εἰσαγωγή τους στήν
τριτοβαθμια έκπαίδευση. Δέν θεωρεί ότι πρέπει να εἰσαγονται μό
νο οἱ καλυτεροι. Δέν θεωρεί ότι τα
ἱδρυματα πρέπει να έχουν λόγο στό
ποιοί θα φοιτούν σέ αυτα. Δέν θεωρεί ούτε ότι όφείλει να δώσει σέ
ἰδιώτες τό δικαίωμα να δη μιουργήσουν πανεπιστήμια, προσφέροντας μια έναλλακτική έπιλογή.
Τό αποτέλεσμα είναι γνωστό 4
καί, φυσικα, αναμενόμενο. Οἱ φοιτητές που θα έπρεπε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να έχουν έπιλέξει
αλλο έπαγγελματικό προσανατολισμό συμπαρασυρουν πρός τα κατω
τήν έκπαιδευτική διαδικασία. <Η
συντριπτική πλειονότης τών πανεπιστημίων μας βλέπει μέ τα κιαλια όλους τους διεθνείς πίνακες
καταταςεως ακαδημαϊκών ἱδρυματων. 'Υπαρχουν δέ καί αλλες παραμετροι: Οἱ εἰσακτέοι, έπί παραδείγματι, μέ βαθμό κατω τής βασεως στό Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου,
έφ5 όσον καταφέρουν να όλοκληρώσουν τίς σπουδές τους, πιθανώτατα θα διδασκουν σέ λίγα χρόνια
σέ καποιο δημόσιο σχολείο.
Ἀκριβαίνουν ακόμη καί
οί λογαριασμοί τοῦ νερού
δευτερη φαση να δημιουργηθεί μια
πιό δίκαιη καί ὁρθολογική τιμολογιακή πολιτική.
Εἶναι προφανές ότι ή κυβερνητική φορομανία δέν όρρωδεί πρό
οὐδενός, συνδυαζομένη τέλεια μέ
τήν αντιστροφή τής πραγματικότητος. Ό ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κανει «εἰς
τήν νιοστήν» αῦτα που ούτε να φαντασθεί δέν θα μπορούσε μια κυβέρνησις τής Νέας Δημοκρατίας.
'Έχει αῦξήσει όλους τους φόρους
διπλα καί τριπλα, υπέγραψε νέο
μνημόνιο, έπιβαρυνοντας τήν χώρα μέ 80 καί πλέον δισ., ένώ αποτρέπει σταθερώς καθε έπενδυτική
δυνατότητα (που κινείται έκτός τοῦ
έλέγχου του) .
Μακ Μ Μήν Μ
ο· Μ Μαν @ΜΜΜ
πώΜωΜ*ΜΜ | 3 Ι ~ | Ι Ι | 5 Ι
μπω ωΜωΜ Φοροι επιβαλλονται παντου, μεχρι και στα δημοσια αγαθα
πινω Μ ΜΝ Μα Με»
 Το ΝΕΡΟ είναι δημόσιο αγαθό, στήν τιμολόγηση τών υδατων αναΜΜψΜ ήΜΜΜ . . . . . ι ι
Μ ι ω ΜΜΜ Με  
μην Α. Σαμαρα ήθελε να προχωρήσει . σχεδιο κοινῆς Ψ°9υρΎικῆἔ
Μ ω Μ” Μ Μ σέ Πο οποί σ τ_ ΕΥΔΑΠ Τό αποφασεως (ΚΥΑ) που εθεσε σε
ή ᾶΜΜΜἀ “η νεὲἑ (Σέν @Σα ΞποἙῆ» ἐπί κυβερ_ δημόσια διαβούλευση, ή ὁποία θα
 Μ Μ Η· ν ,σεω ΣΥΡΙΖΑ θὰ Φο τωθ8ῖ έ όλοκληρωθεί τήν 1η Σεπτεμβρίου
 ς , ,λ , ,ρ , μ 2016, τό ΥΠΕΝυἱοθετείτήνκοινοτάφῳ ότι ΜΜΜ Μ  2Ξἔἔ:ἑί:ν Ἡ) ἐΞβΞ1ζ:Ἑἔ:ἔ τική όδηγία-πλαίσιο για τή διαχείΜ Ά ιστε ” έπικαλείται οἱκολο ι- ριση τῶν ὑδἀτων (2000|60|ΕΚ)° πού
ΜΜΜ κέ) εῦαἘΞ σίε καί κοινοτικΊέ προβλέπειτόν συνυποΜγισμό στὰ
Μ Μ ω ή ΜΜΜ ώ ντιῖ)εκτίβεςίΊ ς ς τιμολόγια τοῦ πρωί
:Μ ΜΜΟ ΜΜ Μ Μ Μέ ἐπί πλέον κόστος ὅπως τό 1) Τοῦ Κόστους τοῦ πρωί δη* . ¦ . 7 ¦ λαδή του χρηματικού κεφαλαίου
Μ” ·Μμὺ πίῆιβἙλΜῶΜΡ τελος° αναΗενετῳ που διετέθη για τίς υποδομές μετα να επι δρυ θα»! (Σω/70% 9 χρεω_ φορας του καί τήν συντήρησή του.
 σεις του νερου, καθως το Υπουργείο Περιβαλλοντος προωθεί ριζι- Ζ) Τοῦ περιβαλλοντικού κόΖ κές αλλαγές καί ένιαίους κανόνες στους (τέλους), προκειμένου σέ
Σήμερα Τῆς ημέρας
ΜΜΜ Μ Μ | Μ |
“όπως Ουνα φατσα - ουνα καρδια...
Ἡ Γενική Γραμματεία
Δημοσίων 'Εσόδων θα
έντείνειτό ἑπόμενο δι- Με. Μ Μ ή· ΜΜ”ΜΜ ΜήΜ_ῆῇή
όπως τούς Φορ9λον'ι- Μ Μ 'να ώ Μ Μτ4Μῳω
κους ελέγχους, με στο- ωΜΜΜψΜ· -Μ”Μή Μ
χο τήν σύεηση τῶνἐσὸ- αρωμα-ΜΜιΜ. ·ΜΜ“Μ“ ψΜωΜω·ω
Μ - Μ Μ θα· Μ Μ ”Η
Μ] Μ ΜΨ Μα ΜΜΜωΜΜ
Διαγωνισμοί κσί για τίς ΜωωωΜΜ ωψΜΜ“ηΜ
αδειες θεματικών-πε- ωῶΜΜΜὡ Μ“ΜΜ °ΜΜ!”"”ή
ριφερειακων καναλιών. *Μ Μ Μ Μ
Μ· Μ“ηψΜωψ ΜΜΜΜωω
_ ἈΜΜΟΜΤθ ΜΜΜ" Μ.ΜΜπΜὡ
ΜΜΜ %εΜΨαη %ΜΜΜἩ ΜἑΜ=ΜΜ
Μετά Τούς βομβσρδι_ ΜϋΜΜΜῆ” Ν ΜΜΜ ΜὴΜώΜ
σμοιζιςΙ όρχισε μεγάλης  Μ 
κλίμακος είσβολή στήν Μ 'ΜήΜψ ᾶΜΜ Μ ΜώΝΜ
βορειοανατολική Συ- Μ*Μ°Μ ωΜ_Μ _Μ“ΜΜ
ρία από τόν Στρατό της ΜΜΜ!! Μ ΜΜΜΜΜΜ '
Τουρκίας. Μ· ΜΜ“Μ 
Μ Μ Μ Μ "Ο η Μ ω Μ ΙΝ'.
Η ΜΜΜ ΜἩΜωῳ ωΜ“ΤΜ
Η ΜΜΜ!!! Μ Μ Μ Μ Μ
| ΜΜΜΜ ΜωαΜωω ΜΜωΜ“
9 Ϊ Η ] 'ο' ' 'Β
*Ο συντηρητισμός
Γραφει όλων. Θ. Ι(0σμόπουλος*
ΣΤΗΝ πορεία τής πολιτικής έξελίξεως, κυρίως
δέ κατα τό τέλος του ]θου αἰώνα, οί συντηρητικοί ήταν ολοένα καίπερισσότερο έξαναγκασμένοι να συναψουν συμμαχία μετα του φιλελευ θερισμού κατα του έπιτεινομένου σοσιαλιστικού
κινδύνου στήν Εύ ρὡπη. 'Ο Λόρδος Σὡλσμπερυ,
αρχηγός των συντή ρητικών στήν Ἀγγλία, είχε
πολύ εύ κρινῶς πλαισιοθετή σει τό πρόβλημα τό
]882 μέ έξαιρετικα έπίκαιρη καί για τήν σημερινή περίοδο χροια: «Ο αγώνας για έξουσία στίς
ήμέρες μας δέν γίνεται αναμεσα στό Στέμμα
καί τόν λαό ή αναμεσα σε μια καστα Εύγενῶν
καί μια μπουρζουαζία, αλλα αναμεσα στίς ταξεις
πού έχουν ίδιοκτήσία καί αύτές πού δέν έχουν.
Κύριο καθήκον τής Κυβερνήσεως είναι ή προστασία τής ίδιοκτήσίας, για αύτόν τόν λόγο οί
ακτή μονες δέν έπιτρέπεται κατα βαθος να καθορίζουν μέσω του γενικού δικαιώματος ψήφου
τήν κυβερνητική πολιτική, διότι τότε ή φορολόγηση θα γίνει «8η ἱπειτυιηοπι οί ρ|ιιηαει» [ένα
έργαλείο λεηλασίας] καί ή έξουσία του Κρατους
θα χρησιμεύει ατο ρ|ιιπαοτ τησ πιο" το σο ο'εεεοε ίοτ
Με οεηειιι οί απο ροοτ» [ώστε να λεηλατούνται οί
εύπορες ταξεις πρός όφελος των πτωχῶν].
Τήν αποψη αύτή προεξέτεινε έτι περαιτέρω ό Ρόμπερτ Γκασκούν-Σέσιλ (θος Μαρκήσιος του Σὡλσμπερυ, ]885-]902), έπισημαίνοντας πώς τό κοινωνικό Κρότος δέν θα
μπορούσε καί δέν θα έπρεπε να έπενεργεί
έξισωτικα περικόπτοντας ή περιορίζοντας δικαιὡματα της ίδιοκτήσίας, χωρίς όμως να παραβλέπει τήν κοινωνική βοήθεια πρός τούς αδυναμους, ή ὁποία συνιστα δικαίωμα του ατόμου
Συνέχεια στήν σελ. 8
 · Ως γνωστόν στήν
7νδία ή αγελάδα είναι «ίε
Μ αν Η: από Με δρό
μου; όλα τής χώρας κυ
Μ κλινικών ΜΜΜ ἀμέ
τρητες... αδέσποτες αγελάδες. Όμως έτστ γίνονται
γίνονται, κυρίως τήν νύκτα πολλά τροχαία Πά
Ο Τό μάθαμε κι αὐτό.
Για νά έξαλείψουμε τόν
κίνδυνο προώρου θανάτου, πού αυξάνει κατά
59% ή καθημερινή καθιστική ἐργασία έπί όκτώ
συνεχείς ώρες, πρέπει νά
ασκούμεθα μία ώρα τήν
ήμέρα. Ἐρευνητές τού
Πανεπιστημίου τού Καίμπριτζ έξηγούν ότι ή
αδράνεια σκοτώνει, αφού
προκαλεί περίπου 90 000
προώρους θανάτους έτησίως, ένώ Ι στα ό άτομα
πάσχουν από διαβήτη,
καρδιακές παθήσεις, έγκεφαλικά έπεισόδια καί καρκίνο. Όπότε αρχίζουμε νά
τρέχουμε!
· ”Εχουν τρελλαθεί τελείως μερικοί άνθρωποι. Ό
λόγος γιά τήν συνήθεια
στήν οποία επιδίδονται
νεαροί τουρίστες στήν
7σπανία. Σέ κατάσταση μέθη; ή ὑπό Τήν ἐπί?ρεια ναρκωτικών ούστών,
κυρίως Βρεταννοί πηδούν από τό μπαλκόνι
τού δωματίου τού ξενοδοχείου τους στήν πισίνα Φυστκά μέ τό περίφημο «όαΙσοΙ1ἰΙ1ἔ» διακινδυνεύουν τήν ζωή τους, ένώ
βάζουν καί σέ περιπέτειες τούς ίδιοκτήτες Τό φαινόμενο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στό αρχιπέλαγος τών Βαλεαρίδων.
Ἡ «έκ-μπαλκόνησις», κατά τό «έκπαραθύρωσις»,
αύτή ή ήλιθιότηΞ. έχει
πολλά θύματα τά τελευταία χρόνια.
νά τά αποτρέψουν, οί
Ἀρχές τοποθέτησαν φωσφορίζουσες πορτοκαλί
ταινίες στά κέρατά αγελάδων καί ταύρων ώστε
νά διακρίνονται από τούς
ὁδηγούς όταν πέφτει τό
σκοτάδι. Οί ταινίες όμως
έφευγαν, καί, τελικώς,
έβαψαν τά κέρατά τών
αγελάδων μέ φωσφορίζουσα μπογιώ
Ο Άνοιξε ή γή καί τούς
καταπιεί Κυριολεκτικώς ή
γή ανοιξε σέ πεζοδρόμιο
σέ πολυσύχναστο δρόμο
τής Κίνας, καί στήν τρύπα, βάθους δύο μέτρων,
πού δημιουργήθηκε στήν
πόλη Λαντζού, για αγνωστο ακόμη λόγο, έπεσαν
δεκάδες ανθρωποι πού
περπατούσαν αμέριμνοι.
Εύ·ιυχώς οί τραυματισμοί
δείι ήταν σοβαροί
· Ἡ φρουρά τού Βασιλέως τῆι Νορβηγία; έχει
μασκώτ έναν πι γκουίνο! Όνομάζεται Σέρ Νήλς
”Ολαφ, προέρχεται από
τόν Ζωολογικό Κήπο
τούἘδιμβούργου καί τώρα προήχθη σέ ταξίαρχο!
Ό Σέρ Νήλς ”Ολαφ, αφού
περπάτησε στή «Βόλτα τών Πιγκουίνων» τού
ζωολογικού κήπου καί
έπιθεώρησε τήν Φρουρά, όνομάσθηκε -μέ λίγα
προβλήματά διότι ήθελε
νά τούς πλησίάσει όλουςταξίαρχος. . .
Ίστορικα ντοκουμέντα
«Οί Βασιλικοί Σταῦλοι τής Σταδίου
καί ὁ έρωτας τοῦ σταυλαρχου»
Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)