Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
'στοεπον©0Μαει ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΔΕΚΛΔΕΣ ΝΕΚΡΟ|, ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ Τ ΜΜΜ' ΣΕ|ΣΜΟ
_ Μ 7' . _ι<.'ἑΞ
ι οι Τει
επτά στους δέκσ
υποψήφιους
Σελ.3
ΠΡΔΣ|ΝΟ ΦΟΣ ΑΠΟ ΜΜΜ ΜΜΜ(
Τράπεζες κοι ·- “  _
Σκλσβενπη' ςσώζουν     
Τον Μορινοπουλο
Πολύτιμο
θοήθειο
Η γνώσπ που έχει τι Ελλάδο στπν
ΣΤοδιοκή εξόφληση οφειλών
σε νοσοκομεία και φαρμακευτικές 
ετοιμόπττο γιο το ενδεχόμενο προσφοράς θοήθειος στιιν 'τολι'ο, έπειτο
οπό τον κοτοστρσφικό σεισμό, όπως
επισπμοίνει π Γενική Γρομμοτει'ο Πολιτικής |'|ροστοσίος.
Από τον πρώτπ στιγμή του φονικού
Σεβόμοστε τη
πειτουρνίσ των
Ανεξάρτητων Αρχών
Σελ.2
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΔΝ|ΔΗ
σεισμού που έπλπξε περιοχές τπς κεντρικής |τολι”ος, θρίσκετοι σε εποφή
τόσο με τον ομόλογο Υπιιρεσίο τπς
γείτονες όσο κοι με το κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισπς Εκτάκτων
Ανογκών τπς ΕΕ, προκειμένου νο πορόσκει κάθε δυνοτή συνδρομή στον
Μ“-“~ ----“>->---“-“--<“- “- περίπτωσπ που εποιθεί".
κ” - Ν ν ` ν 7 _ ί Γιο το λόγο ουτό έχει τεθεί σε ουξπ- ι”  Η Λ [5] 5 Ζ  Δ |  Β Ι ' ' μένπ ετοιμότπτο ιι πρώτο ευρωποῖκή
> ελλονιιτή μονήδο έρευνος κοι διάσωσπς τπς 1πς ΕΜ (ΟΕ/Μυ8ΑΠ/1
ΑΤΗ), π οποίο πρόσφοτο εντόκθπκε
κοι στον Ευρωποῖκή 'κονότπτο Αντιμετώπισπς Εκτάκτων Ανογκών. γνω- στή κοι ως "εθελοντική δεξομενή" του
ΕΜΠΠ, ώστε ον κρειοστεί νο μετοθεί
τιιιιιιιΜ`ΜΓΜ Η
Θερμή υποδοχή
όμεσο στπν πλπγείσο περιοκή κοι νο
συνδρόμει το πολικό σωστικύ συνερ·
χρ" Ι γείο στις επιχειρήσεις οπεγκλωθι
στη ση σμού κοι, διήσωσπς. Μέχρι στιγμής
Ι πάντως δεν έχει υποθλπθεί κάποιο οι'ολ"μ"'°ν'κη Μ 7 πιμο διεθνούς συνδρομής.
Ο λογικός