Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ μ 7
| . ω '|'|'8ί|Μϋ|κῇ
ΚΠΗημ£ρ|ν
τὴ Με: ητακἡ Εφημερίδα
. "ΜΜΜ"
_  'Ε8Ρ|
ως ΙζρῇἙΠς ατα Χαα|α
Νέα ααααααααατα παρέαβααα
τας Ματσόν ααέα 'αωανίαα
Δ1αΒαστε ακό α... |"|ΪἩ"Π"ΜΠ"Π"""
σελ.9
σελ.6
ααα ααα 70 πατα
· Τρείς Πυρκαγ1ές Χθες στο ν. Χανίων 
Ι Ι ρ
· ΕκΠα18ευτικό Ημερίδα › || | Ω
γω ων (ΜΜΜ (Μο ΜΜΜΜωαωα Μ" Ϊ" "Μ" Β "Η" Ϊ" 'Π
| | ' _ _. έ Α
-Μέρω,οΜεΡΜ αααταααααανα -.;;Ξ:--  Μία τρυΠα στο νερό σελ.5  Π  -Ι :ὅ
. ΚΠ1 στο Χον1ό οποτε@ες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ-8
τρομοκρατούν οίκογένε1ες σελ] ›
· Ο κύκλος των "μότα1ων" Πράξεων  " 
     ··; . . . . . . . . . . . . · . . . . . 
· Δ1εθνές εΠ1στι1μον1κό συνέδρίο  
γ1α τον Ελύτι1 στα Χαν1ό σελ.3   
· Νέο Πρόγραμμα ,
γ1α οίκολογ1κό κτίρ1α αΠό το ΜΑΙΧ σελ.3   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_16 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα