Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εισακτέοι με 1,5 αποτυχόντες με... 18
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΠΕΤΑΝ|ΟΣ ύ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΕ ΤΟΝ
77ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟ Το ΝΑΥΑΓ|Ο ι
Μ|Μ ΣΤΟΝ «ΕΠΕ»
Τσι· είκσ κει μιν
ιικσίνειε σισ σκάσω.
με τιιν κστσστσσιΤ σσν
είνιιι ειιικἰν6ιινσ!
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Πέμι·ιτΠ 25 Αυγούστου 20'|6 - Αριθμός φύλλου 1966 - Τιμή "50 € - Νυννν.ε|εΠ|ιει·αεῳροε.=ι·
17-32
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ κΑΡΑΜΓ|ΟΛΕΣ
· = | | ΔΕΝ ΑΝΤΕΝΝΑ' ΑΛΛΟ' ΦΟΡΟ'. ΧΡΕ|ΛΖΕΤΛ| ΝΕΛ ΜΝΚ"
Ι   .γ
Εισαι(τεοι με 1.5 Ύ
αιιοτυχόντε8 με... 18
για τις Πυροσβεστικές, Πώς κυμάνθηκαν η Ρ' “
οι βάσεις στις υιιόλοιιιες Στρατιωτικές
ΝΝ οι ιιιιιιινιικιΕι των «κι...
Τελικιι εικσιιε
Ι ' `ι γγ
"Ρ°ΥΡ°|||Ν· Με τ
με βαθμό κάτω
του ΤΟ, μόνο
για αριστούχους
|ατρικές Σχολές και
ΤΕ' Παραϊατρικὡν
εΠαγγελμάτων
Πέτυχαν σε ΑΕ' και ΤΕ'
αλλά η «ψαλίδα» στους
βαθμούς εισαγωγής
διευρύνθηκε
λόγω ειιιλογών
στο μηχανογραφικό
ΣΕΛ|ΔΑ " "
θΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ |ΤΑΛ|Α
ΕΚΛΤ0ΜΒ|·| ΜΜΜ" ΑΠΟ ιο ΧΤΥΠΗΜΑ ΜΥ
ΕικΕΛιΔογ. Μινι κι ιΕκιΔΕι ιιιιοογκιιισγι «η """'" σ"
ο  Λ Λιιεννινιι 0ριι
ο . ῖ _ δεν εκιισεσζει τον
Η 7 η ι? Κ εΜσ6ικσ Μισο»,
~ ι ι - ζ _ λενε σι
ι · γ σεισμσΜνσι
ΣΤΕΦΑΝ|ΔΗ Ν' Ο' ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥ κΑι ΤΟ ΜΕΤΑΑΑ|Ο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! · ΣΕΛ|ΔΕΣ 38-39
|ΧΕ|ΡΗΣΗ
ογ ΕΥΦΡΑΤΗ»
«ΑΣι·ιιΔΑ τ
' ΧΕΡΣΛ|Λ Ε|ΣΒθλ|| ·
ΤΩ" ΤΙΜΉ!"
ΣΤΗ ΣΥΡ|Α ΝΕ
ΣΤ||Ρ|Ξ|| Α"0 ||"Α
· ΣΕΛ. '|5, 33
ΕΝΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧ|Α|(Η
ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ
ΔΕΝ ΞΕΡΔΜΕ
ΠΑ ΤΟΝ ΤΑΓΜΑ.
ΚΑΚΩΣ ΠΗΡΕ
ΤΗ ΔΟΥΛΕ|Α!
Ο ΝΔ. | ΔΩΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗθΕ|ΩΝ Γ|Α ΤΑ ΗΟΤ8ΡΟΤ$
Ρ ΣΕΛ. "2-'|3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα