Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προϋπολογισμός υψηλού ρίσκου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειίτεΠιΡοΠκι.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τετάρτή 24 Αυγούστου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
ΕΓ||ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.142
ΕυτοΜη|ι
Δ|ΧΩΣ ΤΕΛΟΣ
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΩΝ |.|ΝΕΡΞ
Μπενουό Κερέ
μέλος του εκτελεστικου συμβουλίου της ΕΚΤ
[2017] ΠροβλέΠεται ανάΠτυξή 2,7% Παρά τα σχεδιαζόμενα μέτρα και δίχως ή οικονομία να έχει Πρώτα δείξει θετικά δείγματα
Π ρου Πολογισμός υψήλσύ ρίσκου
«Αλλήλοσυγκρου όμενες» οι Παραδοχές του ΥΠΟΙΚ για τήν εΠίτευ ξΠ των στόχων
σήμερα στη Ν
Αυγουστιατικη αισιοδοξία
στη βιομηχανία παιχνιδιών
Προσδοκίες για ενίσχυση των πωλήσεων στην
αγορα παιχνιδισυ καλλιεργσυν τα μηνυματα από
την καταναλωτική κίνηση του Αυγουστου, ενώ οι
επιχειρήσεις προετοιμάζονται ήδη για την έναρξη
της σχολικής σεζόν. >ί 4
Τα ακριβα καυσιμα αλλαζουν
πορεία στην αγορα αυτοκινήτου
Μεγαλη αναστατωση στην αγορά καυσίμων και
κατ επέκταση σε όλη τη μεταφορική αλυσίδα
εμμέσως, δε, σε πολλα καταναλωτική προίόντα
αναμένεται να επιφέρουν οι αυξήσεις φόρων που
έχουν προγραμματισθεί για τον |ανουόρισ του
2017. Ακόμη μεγαλυτερη, ωστόσο, αν σι
επιβαρυνσεις έρθουν νωρίτερα για λόγους εσόδων,
ήτοι μέσα στο φθινόπωρο, οπότε θα έχει αρχίσει να
εκτυλίσσεται το «δρόμο» του ΕΝΦ|Α. >10
Πώς και γιατί οι Έλληνες
συναλλασσονται μέσω |ητετηετ
Σε χρήστικό καναλι διάφορων μορφών
συναλλαγών και αξιοποίησης οη|ίηε ευκαιριών
εξελίσσεται το Ίντερνετ για τους Έλληνες,
συμφωνα με έρευνα της ΡεγΡο|/θΕΚ
Συγκεκριμένα, σχεδόν το 95% των Ελλήνων ση|ίηε
καταναλωτών πραγματοποιεί αγορές σε ξένα ση|ίηε
καταστήματα. Τα πιο δημοφιλή καταστήματα
εδρευουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, τις ΗΠΑ
και τη Γερμανία. Το 88% των αγοραστών δεν
διστάζει, ουτε προβληματΚεται στο να κάνει αγορές
από εμπόρους που έχουν έδρα σε ξένες χώρες. >9
ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝ|Α ΕΓ|ΑΝΕ|ΣΔΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑ| ΜΕ Β. ΑΦΡ||(Η >21
ΤΟ Α|'|ΟΤΥΓ|ΩΜΑ ΤΗΣ ΚΡ|ΣΗΣ
ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ >13
ΕΣΕΕ για τις μμε
Η ΒΕΑΤ|ΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΟ ΔΟΣΕΩΝ
Γ|ΡΟΑΓ|Α|ΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠ|Β|ΩΣΗΣ >3
Με τήν αγωνία του οικονομικού εΠιτελείσυ
να κορυφωνεται όσον αφορά μιν εκτέλεσή του
φετινού Προϋπολογισμού, ειδικά στο σκέλος των εσόδων, οι υΠήρεσίες του υΠσυργείου Οικονομικών μπαίνουν στήν τελική
ευθεία για μιν Προετοιμασία του ΠρσϋΠολογισμού του 2017. Δεδομένου ότι το Προσχέδιο του κρατικού ΠροϋΠολογισμού θα
ΠρέΠει να έχει κατατεθεί στα Βου
λή μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, στο Γ ε
181 δισ. ευρω έναντι 175 δισ. ευρω (σ.σ.: το
ΑΕΠ θα κλείσει φέτος στα 1 75 δισ. ευ ρω υΠό
μιν ΠρσϋΠόθεστι ότι στο βῦ εξάμήνο θα υΠάρ
ξει έστω και μικρή ανάΠτυξή).
Ζ. Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να Πρσ
βλεφθσύν στα 47-48 δισ. ευ ρω, αυξήμένα κατά τουλάχιστον 2,5 δισ. ευ ρω συγκριτικό με
το 2016 και αυτό υΠό μιν ΠρσϋΠόθεστι ότι θα
εκΠλήρωθούν οι φετινοί δήμοσιονομικοί στόχοι. Για ολόκληρο
νικό ΛογισΠἰριο έχουν ήδή φτά-  το 2016 έχει Προβλεφθεί ότι τα
αυτ::,σ.τωε:Π: “ΜΜΜ εεΞ:ΞεεΞεΠ:εΖσ
τον αΠόδοσΠ των φόρων κατά μιν 32   εισΠραχθεί μέχρι στιγμής κάτι
εΠόμενή χἔδ›γι7ά. Ο ΠρσϋΠσἐσγι- ο  1;εῇρισσότερσ αΠό τ; 5θ%. θ
σμος του χαρακτήρι ετσι . ο Πρωτογενες ή εονασμα α
αΠό αυξήμένσ ρίσκο, καθως στη-   ΠρέΠει να φτάσει στο 1,75% του
ρίζεται σε «αλλήλοσυγκρουόμε-  ΑΕΠ ή στα 3,2 δισ. ευρω έναντι
νες» Παραδοχές. ΠροβλέΠει εΠι
στροφή στήν ανάΠτυξή -και μά
λιστα με ρυθμό 2,7%, όταν ακόμή δεν έχουν
φανεί δείγματα εΠιστρσφής Πις οικονομίας
σε θετικό Πρόστιμο- Παρά μιν εΠιβολή νέων
μέτρων τόσο στο φορολογικό όσο και στο
ασφαλιστικό. Οι αριθμοί Πάνω στους οΠσίους θα συνταχθεί το Προσχέδιο είναι αΠσ
καλυΠτικοί:
1. Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ΠερίΠσυ 6 δισ. ευ ρω υψήλότερα -σε τρέχουσες
τιμές- συγκριτικά με το 2016, φτάνοντας στα
ΞΕΝΟΔΟΧΕ|Α
0,5% ή 900 εκατ. ευρω Που Προ
βλέΠσνται για φέτος.
4. Τα έσοδα τής εΠόμενΠς χρονιάς θα «στωριχτούν» σε νέα εισΠρακτικά μέτρα συνολικού ύψους ΠερίΠσυ 4,3 δισ. ευ ρω. Το 1,4 δισ.
ευ ρω είναι Προγραμματισμένο να Προέλθει
αΠό μιν ασφαλιστική μεταρρύθμισή, το 1,4
δισ. ευρω αΠό το νέο καθεστως φορολόγΠστις των εισοδήμάτων και το 1,5 δισ. ευ ρω
αΠό τις αυξήσεις Που εΠιβλήθήκαν στους
έμμεσσυς φόρους, κατά κύριο λόγο στον ΦΠΑ
αλλά και στα φορολογία των καυσίμων. >Ζ
[στόχος] Αδήλωτα εισοδήματα
ε-καταγραφέας
καταθέσεων ανά ΑΦΜ
Ηλεκτρονυ<ή εφαρμογή ή οΠσία θα Προσδισρίζει Πι συνολική καθαρή ατομική ή οικογενειακή τραΠεζυςή Περιουσία για κάθε ΑΦΜ,
Προκειμένου στη συνέχεια να τη συγκρίνει με
τα δήλωθέντα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα, Προωθεί άμεσα ή ΓΓΔΕ, στο Πλαίσιο
των ενεργειών Που δρομολογούνται για την
αΠσκάλυψή αδήλωτων εισοδήμάτων. Το νέα
ισχυ ρό «όΠλο» κατά Πις φοροαΠσφυγής και
φοροδιαφυγής, όΠως εΠισΠμαίνουν κορυφαία
στελέχΠ της ΓΓ ΔΕ, θα δίνει Πι δυνατότητα μα
ζικών ελέγχων και ταχύΠιτα αΠστελεσμάτων,
αφού ή εν λόγω εφαρμογή θα μΠορεί να ανατρέξει Πολλά χρόνια Πίσω, ενω ταυτόχρονα θα
έχει Πι δυνατόΠιτα να αΠσκαλύτΠει μεγάλες
αΠσκλίσέις για κάθε έτσςχωριστά. Με το νέο σύστημα οι ελεγκτές θα έχουν μεγαλύτερο εύ ρος
ελέγχων αλλά και ευκολότερο έργο, καθως θα
μΠσρούν να έχουν άμεσΠ ΠρόσβασΠ όχι μόνο
στα υΠόλσιΠα των καταθέσεων, αλλά και στις
κινήσεις κατά Πι διάρκεια του έτους, συνδυαστικά με τα δήλωθέντα εισοδήματα. >3
«Δίκαιη αναπτυξη»
το νέο αφήγημα
της κυβέρνησης
Ο ΘΕΡΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕ| ΕΥΧΑΡ|ΣΤ Α ΤΑ Γ|ΡΟΓΝΩΣΤ||(Α Γ|Α ΤΟ 2ΟΤ Ο >6
||(Α= Καθηλωμένοι στα χαμηλα οι μισθοί
1.200 54
800 50
404 45.35 έ 46
τ] . . ¦ . ¦ , 42
Μέσος μισθός Μέσος μισθος Μέσο ημερομισθιο Μεσα ημερομισθιο
πλήρους μερικής πλήρους μερικής
απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης
πωσ σε ευρώ Πηγή: τα
Μι η καθήλωση των μισθών στο συνολο των ασφαλισμένων του
|ΚΑ, αφου συμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης του Δεκεμβρίου
201 5 προκυπτει ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται στα
973,26 ευρώ μικτό από 974,48 ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα