Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σελ 14,15
ΚΑΕ ΑΡΗΣ
«ψγχΑΡΑ  Η
Ο ·Β||('|'0Ρ» ·
|55Ν 2241-4584
ΤΟΝ·ΑΑΜΕΤΗΟγΕΤ
. “7. Ο - »ΕΠΜΜΠΑ|Η 
° . Η 4
| `ΈΕ0ΜΜ/ ή › Ι
Ε ` | )Ν.ΞἑΙΜΙ›: η ' ἱ Π :Κ :4ὴἀ “ η `ῇ Η _ _ - μ >
ὰ'. ¦| ω | 1 'ΔΡ π 77 Ι···Η·”ΟΕΤ.Η·ΟΣ ΚΑΤ ΑΜΗΝ ΣγΜΕΟγΑΟΣ
ο  Ι κι Με"°ρ°"8°5;5 _  Ο 
«ΑΚΤ|Ν0ΓΡΑΦΕ|» 19:30 ο ΜΕΝ! ~ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΤΗ «Μ» ΤΟΝ ΣΑΝ||(|ΝΤΖΕ: '
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΗ|ΑΟΤΗ
« ΤΜΑ
Γ|Α ΤΟΝ ΑΡΗ» Μ Σελ 40,41
«ΠΡΩΤΑ ΜοΩΝἈ Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΑΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΣ»
Η ΕΠ|ΣΗΝΗ ΑΠΑ'ΤΗΕΗ
ΗΑΤΤΑΟΑΝΑΣΑΚΗ-ΚΑΠΟγΑΗ _ - . 'η ; 
Ο ω ΝΤ ΕΒΕΣ  . - 7 | · - Η ΨΗΦΟΦΟΡ|Α
Σ. Ι.. ,Ο ΤΗΣ 50ΡΕΠ
ΑΠΟΚΑΑγΟΟΗΚΑ(ΦΡΟγΡΟ·»ΑΜΑΡΤΟΑΟγ Η ΕΕΑΕυΕ ΠΑ
ΠοΔοΣΦΑ|Ρ'Κ6ΨΣΤΩΤ0Σ Π ΜΒΜ Η) < Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΕΕγΤ·ΑΝΣΗΣ» “Η_ΕΑκΑΗ ΜΗΤΟΣ Με] 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΟγΣΑΣ έ Η. __  -_ Ο έ η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΑΑΑΚΗΣ
` ΕΡΥΘΡ0ΛΕΥΚ0Σ «ΛΑΓΟΣ» Ο χρΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΣ Ι ` ι; Ο ΠΟΣ ΜΗΟΡΕ| ΝΑ γηΑΡχΕ| Δ|ΑΗΜΜΑ ΟΤΑΝ Ϊ '¦ - ΤΟ ΗΟΑΟΣΟΑ|ΡΟ ΣΤΟ ΝΑΔ|Ρ,
ΚΑ| ΣΤΗ ΣΕ|ΡΑ ΥΠΟΔ|ΚΟ|, ΑΑΜΟΓ|Α, ΔΟΡΥΦΟΡΟ| η ΧΕΜΑ)(ΕΤΑ| Η ΕΑΠ|ΔΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΣΑΠ|ΑΑ; Η Α|ΓΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ...
α* :ΕΔ
ζ :Τ| ΝΑ
Ά" "ΤΕ
Ρε ΜΙΟ . ._ η  .,, ΣΑ...
Οι... · . · . . ¦, μ ._ Π('Ἐ
ΑΕΕχΑΣΤΕΣ Ά / . Δ ' Η ΙΤ “ω .  “ .  η . - . . ι?
ΣΤ|ΓΜΕΣ ω “ ·' Χ· Π «ΟΕΑΕ· ΗΑΟΚ Ο ΟΡΑΑΝΤΟ ΣΑ» ΑΕΕ· Ο ΑΤΣΕΝΤΗΣ ΤΟΥ Π ΝΕΑ ΣγΣΗΤΗΣΗ ΜΕ Π Η ΜΟΝΤΕΕ·ΑΕΟ ΤΟγΟΝΤΕΡΕΡΣ
ΤΩΝ ΟΑΥΜ|'||Α|(ΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
|'|ΟΡΤΟΓΑΑΟΥ Ε|'||ΟΕΤ||(ΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΑΜ|'|| ΤΕΛ ΑΒ' ΤΖΑΒΕΑΑΑ Γ|Α ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α|'|ΟΦΑΣ|ΖΕ| Γ|Α ΜΑΣΤΟΝ ΡΟΝΤΡ|Γ|(ΕΣ
» |'|ΑΡΑΣΚΗΝ|Α » ΑΥΤ0Κ|ΝΗΤ0 » ΗΟΑ·Τ|ΚΗ _ Τ Τ- - “ . κ _ Π . _ 6 .η - 7 _
 «ΚΑΟΕ ΜΕΡΑ
71 ΚΑ| ΚΑΑγΤΕΡΟΤ»
Ω ΕΤΗΣΗΜΗ «ΠΡΩΤΗ» ΠΑ
'Η ΤΟΝ ΠΑΟΚ Η ΤΑ «ΘΕΛΩ»
ΕΟΑΕϊ ΗΑΟΚ ΞΣελ. 43 Ξ Ο
 ΙΗ ΚΟΡΥΦΗ» ν · Η ΕΝ|ΣΧΥΜΕΝΟΣ
Ορφανό8 Οι" «Μ»:
«Με φιλΟδΟΞίΕΕ και
' ΚΑΛΜΑΖ|ΔΗΣ, ΤΣΑΛοΠοΥΛοΣ ι - Ι. < Ϊ ; · · Ο 
ΣΤΗ «Μ» ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΗ-1 η “ ° ' .
Η ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ Τ ' 1 ` λ η , ,
- ΤΟΥ ΣΟΥΑΗ ΚΑ| Η Π|ΣΤΗ
ΜΑΡΓΑΡ|ΤΗ κΑ| ΓΑΥΝ|ΑΔΑΚΗ