Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ · ' π Τι υιισ ιιτιζετυι οΜυ ουζος 'Μου κι' ιιμοτυοι “τιντιιιυΚωι“ντι πει ιι Μαιος στο :ιι Μι έ - ι ειπαν"
ι ι ι
_. ΧΧ ΠοιΜές
8% ; ` “Βουβες-Ἡ" - Χθες στη
.- συνεδρισση
β της Σουτιερ
- Σω. 4 ΜΥ'ς
 Ρ ΣΤΟ!ΧΗΜΑΤ|κΗ &
- 7 Σ ῆ. - ι Ρ: · ι
.. ε Ρ 8729 ΗΜμΡΗΣ|^ ηΑρΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ Ρ Η 
τ ~ το
τα τα 
εἰ .. ` > έ Α ΓΙΑ «κοΦΤ|-|»
 . ΤΠ^ΡΤ" 24  ·ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2802 η · .
%ι- “έ- ΑγΓονΣτογεοτοἐι -ΤιΜι-ι 130€ ΜΗ · · · · · ····
4 ¦ τ
-   :ονπΕ[ΜεΞΛΣΤΡοΦΗ
τῇ _.  ΛΕΩ ΤοΝ ΑΛΕΣΛΝΤΡ|Ν|!
ο ΑΠΟΕΛ κοΝτΡΛ · ι τ ι |
ΠΗΝκ0ΠΕιΧΑΓΗ “'ἑ   . . 
ΔΝοΙι<τοΙ ε
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ _ . έ
Στο ι>οΣτοφ-ΜΙΔ= 
· Αποχώρησε οσο τους Ρώσους γισ
την Λάτσιο. ο οτόιιερ Μιτέιστος
· Σήμερα το «αντίο» του Σ0ιεσεν
στον... Αίοντσ, ο οτιοίος μετσι<ομίζει
στην ΜΠσρτοελόνο
 Πως Προ τι ε τους
ί· Γερμτινους ο Μυριν(υ<ης. '
'Με γιτι τον Μτιρίν
Η  ι ι 
/ ¦›  ¦ ι ι. ' Ϊ
λ ι Δ· .Έ ι/ ¦ Ι | -¦ / Ξ Χ
Ι ι /:ι / ι 2/ Ξ ¦/ |ι · 'ι Μ χ '
ι· - ι ι ~ ·  . κι “ο τ τη ετ" κ
· ΔΕΚΟ το ρίσκο στο ομιλο των ω · · · ° ' ' Ι ι γ ] ρ 
Φλ(ιμενγι<ο ιςιιι Δτλετιιςο ΝοοιονιιΑ . , , . . · · ” στην εΠ|θεση ΠΟΠ 
· . · _ ρ = · Μ · ι
` __ _ι _ε-`_ _ . . ι · ··· «χτ·ζετω» στο Λιμτινι £ἶ 
Ϊ _ '· 4 Ξ· _ σ
_/ Κ. - μ;._μ _Κ *ιζ-4 η ` ' `?χ
`__ -1 _ Χ_ _ _ 1 ι χ χ ~ Ι Σ 
__ε_-ν ___-_ ΔΔ ι ~ ε
· Δοκιμάζει νέα Πρόσωπο μετέι το ι ι ι ~ ' ι ι ^· 1 ,
5-0 της Ρουμανίσς, ο Γκουσρδιολσ ι ι ι ι ι ι Σ τ “εῆ. 6
ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΚΟΣ [ Ι
ἑΔ ι η ι
| Ι Δ δ. έ Ι έ έ έ έ
:Ξ κ 1 ω ι ”ι Ω ζ_ι | ι κ
Μ· , ΟΑ·- | . _ Ι ἶῦ)ῦ η Ι 7έ η Χ ' Λ Λ · ¦
_ 7 τ , Ι γ ι τ
Ώ Ο | Δ έ η 71 έ έ έ · Δ
7 Ἡ β γ ι έ Ι
ν | ι | “- Θ . _ | Λ Λ
. · . . Ο ο) . ϊ. · ο Ο · η· · · ο · ο · ·
¦ . Ο: . . .. .Ο Ο Σεῆ_ 4 | | μ ι Σω- 6 · ο ο ι· ο ο ο Ο · ο Σω· 6