Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Με" που 'Με Με· Ι
Μία ΜΜΜ Με... 
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2 ,
Η" ΜΜΜ. “Με ο ΜαοοοκεωαπίΜς
να ία ΜΜαΜε Με
ΛονεΙαί Ιο συμβολα·ο με τονΕλλανα οενΙερ
Γραψε· ο ῖΛΣΟΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ Σελ. 32
θ Φαβορί για να Παρεί
ί  την θεση ίου, ο Μαοροείὁαε
ΣΒΒ|Ρὶ|(ΕΨΕ|Σ ΚΜ |'||
ΜΜΜ ΧΡ|ΠΒΜΥΜ||ΒΥΜ
Ι Ι  _$ῖΊ ' Ι '
αποσκοπεί-Μία ανν.
Δνοίχτο το ενδεχόμενο για μία ακομα κίνηση στο κεντρο
Με αμυναε, με την ΔΕΚ να παρακολουθεί 6ίακρίτίκα,
δύο συγκεκριμενε8 αερίίπὡοείε
` “ :η Ν·~_κ:““ κ· ··
Ψ Ἡ!Ιί·ν.ΕΒν·κ
 ¦ῖ9$ ε· ε “8:
γ“, Γραφει ο 'Δραε Ασβεσταε
.·> ':|Ί·<.ρ:'
 .δε _βἙ:5ἔ`ἶ; _._μ Μ
ν ί · ο
; 'τ- .·:.:;·#- σ ·· κ. =~ "
·1ανεΙοπουποεἔ@; ;·< -·- .
. ΌΜ4Μἑ“Ξ>8 Η· ·7·
Τταρτο ο·=εκλογεε σίίί·8μρετ Μου με διοίκοοοα εστία -<ωε|Ιοε - '
έ " τοε Κωολα. ΣΠανο. Δαρα ·Ποασα για·Πρε6ρο ιον|Δαφοοζο! 7_ _ .
“· Πρωτοανα5 ίασρμοε για ΕΠΟ:ιΗ.Ρ'ΡΔ την θετε·.σῖο αερίθὡρ·ο καιιλί με ΠΔΕ 
με|θὲμα ΙοὁίαίΙΠσία! <<Τελε·ὡνεί› ο ΓκίρΙζίκαε! ·τ
Το_αθεστὡ8 βεείΙοΙ δεν <Ιρβαί› 1.αοψαφίοιιαμίκα αζίΙεί¦νεο οψίο·'
` '·!<ἐ-*ἶῦ.°““¦.η. ,Σο ζ ία με εκλο εε Με ΕΠΟ · '
 - ° 
 ω β ω