Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α κανας Ταύρκας πασασοαιριανας αναν ΞΠΠά6α
Ντενίζ Μπαϊκαρά αέει
ανα ·ΦΩ:· για ναν
ΤΩ" ΜΠΟΡ
Δ/ννιις: ο. ΝικοΠαϊ6ιις
Διανανννας ΣννναΜς: ΠΕΠ” ΜΑΚΡΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓ°ΥΠΟΥ νοκ Ο Α0. κανα
ΣΟΥ ΒΓΑΛΕΙ
ΦΑΣ" ΑΠΟ
Η ααικιια“αα νας αιιακαιααν ανα”
αιιιααας ναιι νιαααααα Λιγκ αααν=ανι ναν °ΡΞ"° ¦'"
ααααανα αααναααιανανα ναν θα ααα για
νις αααιιαννς 48 ώρας α Για” ααα αανανιζ 'Α
αιακν ναννναι_και ένα αΕιααὲΒαανα Μα ·ι'ια ΜΜΜ Η ΜΜΜ Μα
να ι αι ναν
ιιαιι να γ
ανιααιῶνας ανακωααανν ανα αιφγανωαα
' α Μαν· ναν ΜΜΜ
ο δακρανας παραγαναναν ααα έκει αν" ιιιαιιαει να νους αρωνα·αανές Μαννα
και σύμφωνα με κασιναρρααινές αααραοααιας ειναι αααιι κακα αναν σαι·ιιιιιακα · Η αναιανωαα ναιι ανωα£ἰναι ανεΞαανανα ααα αννα ναιι ΒααΞιαιαναν
αναρ ααα να αιααει και αννας αιιιανι εφόσον να καει να ναν Λα Νανα
'  , το νέα όνομα
 ' · ' ¦νν· την άμυνα
|__` ΓραΦει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ (σεΠι6Π '6)
ο Ἀγγαας αιννναν αναΜα ινα ααα.. ι γκααι ναν Μαν ααα νανακα κας
ανα νααιι·α νων Παιααι·νόν α νι γιν·ναι ιι· ιαααι και Μααναιαια και γιαν'
ανν ααακααιαναι ακαιια και ΜΜΜ ιιαναγαα0ιι ανα κ·νναα ναν αιωνας
>°Λ° "Ό Β|Ρ°¦ Σ"" ΡΕΒἈΝ¦
”Γ°: Η Η" / Αν 'ΜΒ
Μ" 'ΕΜΠ'
και α "Μ"ῖ°
ω· ναναα·ι ααα νων ααικναν ναν να κανα" να αννα νανν αν
ααα Μαννα για να ΜΜΜ ναιι αααιιαι·αν α Διανα"
ναναααΜ. απο και αφή ναν-α αναιΜιιΜννι να Μγααιιιια ναν ΜνΜιικαν· αναοαι ναιι ΜΜΜ αααναααανααν α ΜΡιΠιι'ΞΜ: αν γανιν·ν γαηιιιανα ΜΜΜ
Μα ααα να ανια" ααα ννανανν αι Μπες ανα Μα
'αν αυανα Παω -ααιιαΜννι· αναν Μα" α α κααιινν
αινα νιννιγκαα σκακι αν· αν Μαννα' α καααα·ιανας.
α αιαιιιιαανας να και ένα αγααα Μακ νας Μαι·ιις ναν
ανα σαι·αναγικα καιιιιανι α
ανήκαν κακός για
να καΜ α ΜΠΟΜΠ: α
ο ΜΝΚ ιιΒ·Ναιωνικας για
Νά ΜΝ . .
να κανανικα αααγααιιιια νας
αιώνας και να ωααι ιιακα ι·
ναν πανι για μια αν"
αναν αγαπαω
ο καναν” αααν να· να" να
αααι ναν ααὐνα ναν γνωριμια
  να” ο" αν" Μαν· α νων" να· νης αινι“ Ύ Νανα ναν ικανών νικ Μή" Μαι ΜΜΜ ναιι να· ανα κΜω α
ανα πανια ιιαιν να" να ναν ΜΜΜΜα νων α αιιααανααια να
ακαααααιιιι· α αν" να γκαα ααα ανν Μα· αν" να μας να... Μακη·
 _ για νανΜιινα·. κιαν α αναιαα ναν αΜΜΜς Μαν απο 'ααανα
7 Γραφει ο ΜεΞιιν ωραια" ι°εΗι6Π Η)
Η· Μα και α γκανι
ιιν ναν .. * και νανν
νεων ναν αιιιιααικνας α
ανναααιινα αν να κακα·ανιικα ανα αιιιικα ναν να·
ναιιναν ι8·ι|·ι ιι· ναν Μαααπο ανα καααἱακακα
·Και αν" αν κια ανασα
ααα· ειναι ανακααα να
ααιΞαιν ααα6α0αιαα ·
:ναν αααα αννα ειναι
Μαι... αρααανανές·
.ΗΜ αννα"
και 'Εαααναν. αααιι νααα
Μν- ιααεα ανια Ξαννα
και αν” ιιαν·Μα και να”
ανα Τα·αιια α ειναι Μ ναν
ανναιιαακναν α ιι νααιιαΜΜΜ· ω· ΜΜΜ
αννιαααανανα ι· να
Φ ι·ααιν νίναι
αααιι κααας ααικνας
και ιι Μαν ναιι αιναι
ααιααν αααὐ κααα α
ννααιναννας ναν ααιιιιαιακα. αιανννω αν· να ναιιαιιανι
αααὐ α Ειναι Μα καααν
παν νναιιιααα. Μαν
πως ιι· ναν ιιαααα ανα
ιιααια και ναιιγααας α
Μααανι να κανει να
αιαααω.
Και απο αναΜααννα ααα έναν
αιιααιαα 'Μιρκα
ααααα0αιαιανα
για ναν Μαρκ·
Παρ" α παω
α ΟΕΜ"
ὶ|Μ0ΓΛ0'
ιαναι·α κι
Μ”"'= ιι-"Μ·' ¦'Μ°Ν¦ Η' να·"νια
ΜΜ°¦" Ο Ολ'Μ"'Μ°¦ν α ιι ααακνααα
ναιι Μαακα να” ανακαινὡ·ακα και ααιααιια ααα
ναν Με. ιι· ναν Μια να αιιααηναι ·ααωνα·ααιια
και ααα αια μακρια γιναναι ανα Παναααα·
'| Τ¦'|'Ρ|ΔΛ Γ"¦ ΕΜ"|¦ῖ°¦ΥΝΗ¦ γ
Για ναινα Μ να ναααι·ναια “να Μ 
α αανιιαιακας κανω· νέαανακ Η” ααα  · * _ νΞι=α=°ἔΜἱΐῶ==νἘναν πωπω" αννα α ιι αιωνα αν" Ι ~ ΜΜΜ ”Μακ . "“_°
^γ°""¦° ¦°". ι'ιαγγκ. α ικαναααιααα για και". α Να °"Μ""“" °"Μ" Ν
Τα όνομα ναν ειναι  “ΠΜ “Ν ΜΜΜ” Π· °“““ γινει α .Μαι ναν ·ααιιαγα να· < α ΜΜΜ ναι· Λανζαακι ααα να Μπα· ·
¦'°υ·°ι·Μ. κ; Ύ η ω . ο ·. Ωω” Μ ναανα α ααα" να Μαι αν"
"ως ".Μ°ω” 3 (Ζ " °' Μ" Ι" '° Ν ""° α ·ααιι ιι Ξιιαῶαα ααιαι μαααα
"Μ, "°“ῶ' Ι ι ί ,Ι α Μα εμεις ανν ααινανιια·
νιναι α αικας και μ ` ,ι ι αν
α Μαιαας και ειναι νη Παντα αννα:: αν ιιιιαρ-ι
ΜΝ· και α· “οι ¦ · α αιννααιι: αννι·ααανααν Μ“°°Μ““Μ“ Ἡ
Όταν ιινγαΠῶαω  ¦ ααιννανοαι νναα αααιιααινα °¦¦$ἑΐ.ἙἩἘ"¦ἔἶ
"Μ" ν! με "6" Μκ Ἡ / Ο. ·'| έκαναν αννα" ανα αιωνια
π" '°°- '° με · α Μπακ ναινανιιιας αιιΜιιαα να” αν ναν νεανικό Μαννα ιιιιιιαανανιι· πως.
Χ ΜΜΜ· ιιαιιαα κι·αα0ααιΜ και ανια". ·κνας κανας και ·γΜΜ ν ααα
ΜΜν να Μαννα ἡ
ΜΠΛΕ. ΦΠΑ!. αααααιιναν. να “ΜΜΜ α να αννα ναν-ι· α ανναα- αανανι να αναιιανιιααννΣ· κι·|"°ι α κι” κανει ¦ ` ανα ν ' ' .
να γκαα αν να αιιιιιινναΜς α Μαναι αγανιανακα αναν
ανν ένιωσαν αι ανν·νκαιιανις
ινααια ι· να Μπα· νας 'ααα "Ωω" "ω "ΝΝ" "ΕΛΠ°Π°Λ": ανια και αναν νκααααααα ναν
ΜΜΜ· · °.:ΜἙΜ"'Μ”== ανιινι:ΜΜν
ΜΒΜ( ααα ναν" ααα ναν ιιαννααιακα. Μαανινιι Διιιιι· ναιι νκκι
¦°"°Μ αιωνια· κας ααααααικα ι·
"ΑΓΚΡΑ" ναιις ·κιναινανς·
ϊ' ι αγαπω ια...
γ - α παν ακαανΜια α Δω Μαςανα νέα να Μινααια α
· τ  ' θα ααν·κιααι ναν κααιναα ναν Μι α Ο ΗΜ ιι αιακ ι· ΜΜΜ ναν
ὶ · α Πανω: ΜΜΜ α ο ·5Μ ιινΜιαανκας ααα αναγ ναα σνακ ανναννααα
_ ¦ ναν ααιανινας νων. ααα παώ Μαι αναν Καα- και αν ακααααὑαανς αιώνων
Χ / Λ νιιανν ΜΜΜ ααα ναν Μ και α 2Μας ναν νανα·α Λίγκας για να
κ Λαααανιακα. εκανα αν ναν ααΜναας και" Μ- αν" ναν αιααααιας ναν
' .μ ' πανια ναι· ιιαααανααα αν ιιιν για να Μαν αν _ ΜΜΜ και·
4 `ὁ ] ανασα ναιι ΜΜΜ ·ακαααιι μια" ναιι ΜΚΟ' Ι ι Η '
977ιιο885Μ6 37 ψ Μ
¦¦ ΠΜ ¦¦|°Μ|Μ Η ¦|(|°ΓΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ "Ἡ ¦°"|¦Ρ ΠΓ"
Ααα·ααιανακ· ανα κ·εαινα
ανναααιααα ναιι ανννναιαιαιιαα αν· νις
αααααααις θα αααααννι ναναι ναν ννναανα
3' ναν κανας μια ναιιιααας Μωσααιναααιι ιαααας. Σπανός. ιωαναιιιιανι
ιιαναααν'κας. Μακ και Δεν ζανανααν να γιννι να”
α αγωνα ναν και· ιιΜΜιι α κκαααν·αω να·
Μια και να ααανκΜαιιανα καναν" αναΜνα · “ ναν και· ^
ναν ναΜνναια αν” ναν αιιγαναναιι
ναα·ιιαιας να” α αννιιιαα·
ααα” νικ Ξαναιιν. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΙΝ: α σαιιαααναιναι αν·
ιαας α αννιαΜααας ναν σαι·ιιιιΝΜ. ”ΕΒΡΟΣ τικααικαν.
αιιαπΜααι ναν αααικα αννιιιανα ναν ανα μανα για ναν ααα·ααικα αν” ναν :Νανα Λίγκας
α ννα ναααῦὴ ἑααα· κι" και
να αναιια ναιι ΜΜΜ ααα
νανις νκααααόαανς Με ικανγιας. πανω ΜααΜιιααςι
ανααααααναν ααα·αααν να
ιιαααιαιννι Ο κ·ιινναν Μαν
ναι· ιι“Μιω
κ·ιιπαν ΜΝ0|'|°'α°|: ή·
α·αίμν· κακα ο" να και”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα