Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
; _' τα' _ ο ι 
..ι τετΑΡἔ!ἔἈνιτοπτον Με ι Α.Φ.α.33ο ι τικιιι€ Υ ρ ;· ΜΝ'Λ·Λ"0Π0Μ= ιι ι
4 Τ ' Ή Τ" · ' ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΜΗ):
 τε ὁ “Μ `
  ιΔιΔ ΣΥΝ
Στ“ΒνἘ σινιιΛὸνΣ Με...ι>Δι
τα ιο«οοιι»τιιιιιοτιιιιι>οτιιιιοτιιιττιιιιιτ
ΤΜ τιιιιιιιοιοτοιιιιιιιιαιιοοοοι·ιι
τιοοιιιιιιτιιτιι τιοιιοιιιτιιιι·ιο
ΖΟΤ5/Τ6
 τ _ Ι
_ «Μαρτίνα αξίζω ___ «Με ιι καλύτερο μοι· ¦ . _ > . «Εζιιαα ιιεγαλτο
Π Διχασμενιι ο 5αρστ 'Ματια . ρ 4 -_/ Ι. . - ' - . .
δενεεέλοεειιρόε6ρσ τον τιτλο» . _ ε . οτζον» . τοτιγιιτ8 σποτ»
Τιιριζιιαν= · Ροναλντο|':  
Π Πλσκὡθ ιικαν για τον Σκάι
αλλά πρότειναν τον Αλσφοὐζο
για ειτικεφσλιι5
Η ΝΝΑ τον: ΚΟΒ¦|
2,8 ΚΑΙ "Μ ΚΑΘΕ
ΑΓΩΝΩΝ
Αρσν σρσν αύριο στον
Κοντονἡ για επανέναρξη
Η ΠΡΑ ΜΑΜ Τ|Σ ΠΑΕ
ΠΑ "Ἡ Μ|Τ|£|Α
ΤΑ 27 ΜΕΤΑΛΛ|Α
ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ
Η ομοσπονδία Μπα βαρών
ανωμισε τοσα 38 αγαπω
τωΔἡμσσε 14 Χρονια ·_ἶ
 - “τα
 Δ 'ό Α
'ΙΜΣ ΜοτΜπ¦ σ`^` ο - ν . `
ὡενοτέ8ιιαε ` 7° Χ «οιωιωωνω ΝοιιΑιιο-Αιιοττολιι¦
"ΤΜ" ο ΜΜΜΛα“ αν οοΔιιι>ιιτοτΜιιιιτ
Η! ΜΕΣ" <<'|ΜΠ»
τιποτα”
ΣΕΛ|Δ
' Ο Νιλμαρ μενει σημερα ὲλεαθεροε.
ενω ο καρντσαο Περιμένει σινιαλο
Π Μονο δανειαμα για 'λαοι θελει ο Ολαμιιιακαε.
αροταθιικε και ο Ολαον Με Γοαεατ ΜΜΜ
ιοα24χρονοαΒοαλγαρομ ζ Ι Ι .. κ _
ι εετρἐμἩ5 τΣΣκΛΜ_ ' , ·Ξ: ' Στα λιστα του ΠΑΟΚ για φορ και ο 28χρον05 Ό | ο
τ; 1:· ι_›ι : τεμ .--. Ξ' - _ Ποριοναλ05τα5 Μακαμιιι ' Τελειώνει οΤζιολα5. . '
° ` _στανΠλζεν`ολκαιαε.αταν Μιτει'ιαρ οΣαμιιο η ο ι ΕΥΑπ.'ΧΜ Α Ν 7
χ . ὁ Μ η· ι - κ Αμ ` ο _ «ο κΜ“ἀωεΜ|ω| :δ 
να ΠΡΕΜ|ΕΡΔ ΤΟΥ ΜΠΛΣκΕΤ|κοΥ Δ|κΕΦΛΛοΥ το ΚΜῖα6ιαι· "Μ" Με "Πρ" [|^<“ΡΣΕΜ
ΗἩ>κινειται
_γιατον δανεισμό