Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
.-·;7.`€__, ν
· ·  .
«Παπούα-ι  ..  
να μεινω “896% έ
Ζωντανος»
Ξανα στο νωοκο αν· ο νιώσω” ω" Ϊ
“ΧΠμόγελοα του Ηαι5ωα» σελ· 7 δ η
<ίΕφυγε» ο γ6ης του ελληνικού κινηματογρ6φου
Το ΜΗΝ
που έγινε 
ΜΝΗΜΗ
σελ. '243
Ο] ΜΜΜωΜΞαα:αωο έ |
'ΜΜΩωα ΜΜΜοΜ· 
 Εεονοο ἄνω· απο κ 
δ  :δ `ω`!Ξκ$ Β κΪἴ Ι . 7 με 3 ι
 Η Νο ζ 'ο εἴ
ο Η!" Μαοα“ΒΒΒοοΜοΙος ¦
η! ” " ΧΡ: 7 Ἡ .5
Ξ ·· Μ`- ` : η 7
«Μαοοεί να απαοΙονοαιοααο
Ιον απονοαιοα μου », Με' ο ν·αΙοος
Μπα Βαοονοο
κοινωνικών
να· μανα Μο αα·ο·ὡν
ο ωοποΙο·α Ιου ΜΜΜ Ξ  Δ 
ἶ .να
 *Ϊ Σοκ ΣΤΗ ΖΑκνΝοο
4ο* . ῖοα απο" το
· οοοαα να· πως Β°ῶ"°"Χ"ὁ
“β" ν Ρ 43 ·
 κ· ο Μααοο ατο Εααο
ααα ανανέωσε πο οΠαῆωαα Ιου 77κοονοα ἐκ
κ .Ϊ ` .κ ΜΒ· μ . .
σελ. 8
 ··.Ἡ·>>/'
..ἄν έ·